Delo (Slovenia)

CAROLYN CARLSON COMPANY: OTOKI (ISLANDS)

- R. L.

Can­kar­jev dom, Gal­lu­so­va dvo­ra­na, ob 19.30

Od se­dem­de­se­tih let in slo­vi­te ko­re­o­gra­fi­je

Den­si­ty 21.5, ki je Carolyn Carlson pri­slu­ži­la sta­tus zvez­dni­ške ko­re­o­gra­fi­nje Pa­ri­ške ope­re, je so­lo naj­ljub­ša for­ma ka­li­for­nij­ske ustvar­jal­ke. Po­me­ni ji te­melj­no obli­ko ko­re­o­graf­ske­ga de­la in tre­nu­tek pri­mar­ne­ga sti­ka s ple­som. Opus več kot sto­tih del se­sta­vlja­jo šte­vil­ne pre­lo­mni­ce v zgo­do­vi­ni so­dob­ne­ga ple­sa, tu­di The Ye­ar of the Hor­se, Blue La­dy, Ste­ppe, Maa, Si­gnes, Wri­tin­gs on Wa­ter in Inan­na. Le­ta 2006 je kot pr­va ko­re­o­gra­fi­nja pre­je­la zla­te­ga le­va Be­ne­ške­ga bi­e­na­la. Oto­ke tvo­ri­jo tri­je so­li in du­et: Sed­ma žen­ska, Sed­mi mo­ški, Žen­ske ve­tra ter Man­da­la so de­la, s ka­te­ri­mi se Carl­so­no­va vra­ča k is­ka­nju svo­je­ga bi­stva, la­stne in­ti­me, hkra­ti pa raz­kri­va vso le­po­to in moč, ki jo iz­ža­re­va sa­mo­stoj­no ple­sal­če­vo te­lo. Uvod v pro­gram in na­stop v pr­vem so­lu pri­pa­da Gu­il­la­u­mu

Per­re­tu, fran­co­ske­mu jaz­zo­vske­mu skla­da­te­lju in sa­kso­fo­ni­stu, v za­dnjih le­tih ene­mu naj­po­pu­lar­nej­ših imen so­dob­ne­ga fran­co­ske­ga jaz­zo­vske­ga pri­zo­ri­šča, ki svoj zvoč­ni pro­stor ustvar­ja tu­di s po­mo­čjo hkra­tne ra­ču­nal­ni­ške ob­de­la­ve zvo­ka.

 ?? Fo­to Ro­sel­li­na Gar­bo ??
Fo­to Ro­sel­li­na Gar­bo

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia