Delo (Slovenia)

Sta­ra me­stna elek­trar­na, Lju­blja­na, ob 20. uri

- R. L.

V sklo­pu fe­sti­va­la Me­sto žensk bo da­nes pre­mi­er­no upri­zor­jen per­for­mans Na­ta­še Živković. Per­for­mans Med

dve­ma ognjema je skle­pni del tri­lo­gi­je, ki upri­zar­ja dru­žin­ske kon­ste­la­ci­je hči – ma­ti, hči – oče in hči (v vlo­gi ma­te­re) – otrok. Po pred­sta­vah Za­vo­ljo­o­če­ta in Pr­va lju­be­zen, dru­gič (Pre­bo­le­ti

Na­ce­ta Jun­kar­ja) je pro­ta­go­nist­ka to­krat v vlo­gi ma­te­re, (nek­da­nje) par­tner­ke in ume­tni­ce. Med dve­ma ognjema je oseb­na zgod­ba; mo­no­log žen­ske, raz­ce­pljen na dva gla­so­va, ki vsak po svo­je do­ži­vlja­ta glo­bo­ko za­re­zo v dru­žin­ski bi­o­gra­fi­ji – njen raz­pad. Je pre­mi­slek o ide­ji in re­al­nih za­ga­tah t. i. kla­sič­ne dru­ži­ne, v ka­te­ri se zr­ca­li­jo ste­re­o­ti­pi he­te­ro­se­ksu­al­ne­ga par­tner­stva in s tem po­ve­za­ne igre žen­sko­sti, mo­ško­sti in star­še­vskih vlog.

 ?? Fo­to ar­hiv Me­sto žensk ?? PREDSTAVA
Fo­to ar­hiv Me­sto žensk PREDSTAVA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia