Delo (Slovenia)

Can­kar­jev dom, Klub CD, Lju­blja­na, ob 20. uri Natalija Šaver

- R. L.

je slo­ven­ska ume­tni­ca šte­vil­nih da­rov: pi­a­nist­ka, skla­da­te­lji­ca, kla­sič­na in so­dob­na glas­be­ni­ca ter po­memb­no ime v no­vem gi­ba­nju, ki raz­i­sku­je ustvar­jal­no sti­či­šče kla­sič­ne in so­dob­ne glas­be. Njen za­dnji pro­jekt At­mo­sphe­ri­ca je njen ume­tni­ški ma­ni­fest. Te­melj­no po­li­kro­ma­ti­čen, ne­pre­sta­no raz­vi­ja­joč se iz ene­ga to­na v dru­ge­ga; At­mo­sphe­ri­ca je po­pol­no­ma skla­dna in raz­kri­va pre­fi­nje­no kom­pi­la­ci­jo zvo­kov. Zdru­žu­je dva sve­to­va: ne­žnost, za­sa­nja­nost iz opu­sa Lu­do­vi­ca Ei­na­u­di­ja ter kla­sič­no po­sta­vlje­no, ven­dar po­so­do­blje­no in ne­ko­li­ko bolj rit­mič­no usmer­je­no glas­bo Na­ta­li­je Šaver.

 ?? Fo­to ar­hiv CD ?? GLAS­BA
Fo­to ar­hiv CD GLAS­BA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia