Delo (Slovenia)

Ki­no Ši­ška, Dvo­ra­na Ka­te­dra­la, Lju­blja­na, ob 21. uri

- R. L.

Žar­ko­lom ba­zi­ra na pro­stor­skih av­di­o­vi­zu­al­nih objek­tih, na­re­je­nih iz lo­mlje­nih sve­tlob­nih žar­kov in zvo­ka. Ti objek­ti se iz­o­gi­ba­jo de­fi­ni­ci­ji – ko jih opa­zu­je­mo, ne ve­mo, ali po­slu­ša­mo zvok gi­blji­ve sve­tlo­be ali vi­di­mo vi­zu­al­no ute­le­še­nje zvo­ka ali pa ne­kaj vmes. V po­e­tič­nem pro­sto­ru Žar­ko­lo­ma so vse te in­ter­pre­ta­ci­je mo­žne. Ti av­di­o­vi­zu­al­ni objek­ti se ne­neh­no spre­mi­nja­jo in ta­ko ustvar­ja­jo ab­strak­tno na­ra­ci­jo. Ta­dej Droljc (1981) je slo­ven­ski in­ter­me­dij­ski ume­tnik in kre­a­tiv­ni pro­gra­mer, ki se pri­mar­no po­sve­ča av­di­o­vi­zu­al­ne­mu kom­po­ni­ra­nju na pre­se­ku di­gi­tal­nih in ana­lo­gnih me­di­jev.

 ?? Fo­to ar­hiv Fe­sti­val Lut­ke ?? PREDSTAVA
Fo­to ar­hiv Fe­sti­val Lut­ke PREDSTAVA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia