Delo (Slovenia)

20.55 TV SLO 1 Od­šte­va­nje do le­ta 1990: Po­nov­na zdru­ži­tev Nem­či­je

-

Co­unt­down to 1990: The Re­u­ni­fi­ca­ti­on of Ger­ma­ny. Nem., 2020. Re­ži­ja: He­nri­ke San­dner. Dok. film. 60 min. Nem­či­ja se je zno­va zdru­ži­la ok­to­bra 1990. Zdaj, tri­de­set let po­zne­je, se raz­li­ke med nek­da­njo Vzho­dno in Za­ho­dno Nem­či­jo zdi­jo sko­raj iz­ra­zi­tej­še kot po­dob­no­sti. Ob 30. oble­tni­ci zdru­ži­tve od­da­ja pred­sta­vlja de­set mej­ni­kov – ključ­nih po­li­tič­nih in druž­be­nih do­god­kov, ki so se zvr­sti­li med no­vem­brom 1989 in ok­t­o­brom 1990.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia