Delo (Slovenia)

20.00 TV SLO 2 Cu­na­mi­ji: Gro­ze­če sva­ri­lo pla­ne­tu

-

Tsu­na­mis, Fa­cing a Glo­bal Thre­at. Fr., 2020. Re­ži­ja: Pa­scal Guérin. Dok. film. 60 min. Eden iz­med naj­bolj smr­to­no­snih na­rav­nih po­ja­vov so cu­na­mi­ji. Ne­na­dni in iz­je­mno moč­ni va­lo­vi lah­ko v ne­kaj urah uni­či­jo vse na svo­ji po­ti. Ka­ko naj se sve­tov­no pri­o­bal­no pre­bi­val­stvo to­rej za­šči­ti pred ka­ta­stro­fal­ni­mi po­sle­di­ca­mi? Do­ku­men­tar­na od­da­ja sle­di znan­stve­ni­kom na za­ho­dno oba­lo in­do­ne­zij­ske­ga oto­ka Su­la­ve­si v me­sto Pa­lu.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia