Delo (Slovenia)

Ro­je­ni

-

1965 ▶ Dar­ja Re­i­ch­man

Igral­ka Pre­šer­no­ve­ga gle­da­li­šča Kranj je po di­plo­mi na lju­bljan­ski AGRFT igra­la v raz­lič­nih slo­ven­skih gle­da­li­ščih, v se­zo­ni 1990/1991 pa se je za­po­sli­la v SLG Ce­lje, kjer je osta­la do le­ta 1995. Od te­daj je stal­na čla­ni­ca kranj­ske­ga gle­da­li­šča. Ce­ni naj­zah­tev­nej­še in naj­ce­lo­vi­tej­še vlo­ge, ki ne do­pu­šča­jo eno­po­men­skih li­kov. Ustva­ri­la je več kot pet­de­set igral­skih vlog, med ka­te­ri­mi je bi­lo kar ne­kaj na­gra­je­nih.

1773 ▶ Lo­u­is Phi­li­ppe I. za­dnji fran­co­ski kralj († 1850)

1846 ▶ Ge­or­ge We­stingho­u­se ame­ri­ški in­že­nir († 1914)

1851 ▶ Si­mon Ogrin slo­ven­ski sli­kar († 1930)

1887 ▶ Le Cor­bu­si­er švi­car­sko-fran­co­ski ar­hi­tekt († 1965)

1910 ▶ Fran­ce Av­čin slo­ven­ski ele­k­tro­in­že­nir († 1984)

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia