Pa­tria iz Lju­blja­ne prek Ce­lja do Kra­nja

Od­ško­dni­na Vr­hov­no so­di­šče od­lo­ča­nje o tož­bi Ja­ne­za Jan­še za­ra­di afe­re Pa­tria pre­ne­slo s celj­ske­ga na kranj­sko so­di­šče

Delo (Slovenia) - - KRONIKA - Iva Ro­pac

Lju­blja­na – Od­ško­dnin­sko tož­bo, s ka­te­ro pred­se­dnik SDS Ja­nez Jan­ša zah­te­va 900 ti­so­ča­kov od dr­ža­ve, nek­da­nje to­žil­ke in šti­rih so­dni­kov, ki so so­de­lo­va­li v ka­zen­skem po­stop­ku v za­de­vi Pa­tria, bo obrav­na­va­lo kranj­sko okro­žno so­di­šče. Po­tem ko je vr­hov­no so­di­šče kra­jev­no pri­stoj­nost pre­ne­slo z lju­bljan­ske­ga na celj­sko so­di­šče, je ugo­di­lo pre­dlo­gu to­žen­cev za (po­nov­ni) pre­nos kra­ja so­je­nja.

Pred­se­dnik vla­de Jan­ša s tož­bo zah­te­va od­ško­dni­no od Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je, nek­da­nje dr­žav­ne to­žil­ke in zdaj od­ve­tni­ce Bran­ke Zo­bec Hra­star, so­dni­ce Bar­ba­re Klajn­šek, ki je na pr­vi sto­pnji na za­por­no ka­zen ob­so­di­la Jan­šo, An­to­na Kr­ko­vi­ča in Iva­na Črn­ko­vi­ča, Mi­la­na Štru­klja, ta­krat pred­se­dni­ka se­na­ta viš­je­ga so­di­šča, ki je po­tr­dil ob­so­dil­no sod­bo, ter vr­hov­nih so­dni­kov Ve­sne Ža­lik in Bran­ka Ma­sle­še, in si­cer za­ra­di, kot tr­di, ne­za­ko­ni­te­ga po­stop­ka in ne­za­ko­ni­te­ga pre­sta­ja­nja za­por­ne ka­zni ter na­mer­ne pov­zro­či­tve ško­de.

Tož­bo za pla­či­lo 900.000 evrov od­ško­dni­ne je vlo­žil na lju­bljan­sko okro­žno so­di­šče, le dan pred pred­vi­de­nim za­čet­kom obrav­na­ve tož­be no­vem­bra la­ni pa je nje­gov od­ve­tnik Fran­ci Ma­toz pre­dla­gal pre­nos kra­jev­ne pri­stoj­no­sti. Zah­te­vo je ute­me­ljil s po­ja­sni­lom, da so med to­žen­ci so­dni­ki vr­hov­ne­ga in viš­je­ga so­di­šča ter nek­da­nja okraj­na so­dni­ca, vse nji­ho­ve in­sti­tu­ci­je so v Lju­blja­ni, ce­lo v is­ti stav­bi kot lju­bljan­sko okro­žno so­di­šče, ter da ima­jo vpliv na de­lo­va­nje so­di­šča v Lju­blja­ni.

Se­nat vr­hov­nih so­dni­kov v se­sta­vi Ru­di Štra­vs, To­maž Pavč­nik in Jan Zo­bec je pre­so­dil, da ob­sta­ja­jo ute­me­lje­ni ra­zlo­gi za to, da o za­de­vi ne od­lo­ča lju­bljan­sko so­di­šče, in je za nje­no obrav­na­vo do­lo­čil so­di­šče v Ce­lju. A pri tem ni upo­šte­val od­go­vo­ra in zah­te­ve po­o­bla­ščen­cev to­že­nih za iz­lo­či­tev dveh vr­hov­nih so­dni­kov, saj jim ju okro­žno so­di­šče ni po­sre­do­va­lo pra­vo­ča­sno.

Ma­sle­ša, Štru­kelj in Ža­li­ko­va so na­mreč pre­dla­ga­li, naj o pre­dlo­gu za pre­nos so­je­nja ne od­lo­ča­ta so­dni­ka Zo­bec in Štra­vs, ker da sta gle­de na ne­ka­te­re dru­ge po­stop­ke in iz­ja­ve v me­di­jih oči­tno na­klo­nje­na Jan­ši. Se­nat v na­ve­de­ni se­sta­vi je na pri­mer ju­ni­ja s pre­gla­so­va­njem dveh dru­gih so­dnic ugo­dil Jan­še­vi zah­te­vi za re­vi­zi­jo po­stop­ka, v ka­te­rem je celj­sko viš­je so­di­šče pra­vo­moč­no pri­tr­di­lo no­vi­nar­ki Moj­ci Še­tinc Pa­šek za­ra­di ža­lji­ve­ga tvi­ta o od­slu­že­nih pro­sti­tut­kah, in sod­bo spre­me­nil ta­ko, da je no­vi­nar­kin tož­be­ni zah­te­vek za­vr­nil.

Nov pre­dlog – nov se­nat Vr­hov­no so­di­šče je ta­ko, ne da bi pre­so­ja­lo pre­dlog to­že­nih za iz­lo­či­tev so­dni­kov, od­lo­či­lo o Jan­še­vi zah­te­vi za pre­nos kra­jev­ne pri­stoj­no­sti. Lju­bljan­sko so­di­šče je na­mreč od­go­vor in zah­te­vo to­žen­cev na vr­hov­no so­di­šče po­sla­lo še­le dan po tem, ko so vr­hov­ni so­dni­ki o pre­no­su pri­stoj­no­sti že od­lo­či­li in spis do­de­li­li celj­ske­mu so­di­šču. To jim ga je fe­bru­ar­ja vr­ni­lo, ker ni bi­lo od­lo­če­no o zah­te­vi za iz­lo­či­tev so­dni­kov. Pred­se­dnik vr­hov­ne­ga so­di­šča Da­mi­jan Flor­jan­čič ga je ne­kaj dni ka­sne­je za­vr­gel kot pre­po­zne­ga, apri­la pa so svoj pre­dlog za pre­nos kra­jev­ne pri­stoj­no­sti vlo­ži­li Štru­kelj, Ža­li­ko­va in Ma­sle­ša.

Po­tem ko je pod­pred­se­dnik vr­hov­ne­ga so­di­šča Mi­o­drag Đorđe­vić od­lo­čil, da se iz se­na­ta gle­de od­lo­ča­nja o pre­no­su so­je­nja ven­dar­le iz­lo­či pred­se­dni­ka Štra­vsa, je se­nat v se­sta­vi vr­hov­nih so­dnic Ni­ne Be­tet­to, Ane Bo­žič Pen­ko in Kar­men Iglič Stro­li­go ugo­dil pre­dlo­gu to­že­nih in za­de­vo pre­do­de­lil v obrav­na­vo kranj­ske­mu okro­žne­mu so­di­šču.

Če­prav po mne­nju vr­hov­nih so­dnic v od­lo­či­tvi o pre­no­su so­je­nja v Ce­lje ni ni­če­sar, kar bi ka­za­lo na zlo­ra­bo, in je tak sklep skla­den s so­dno pra­kso, bi lah­ko splet pro­ce­snih in ad­mi­ni­stra­tiv­nih za­ple­tov pri stran­kah po­stop­ka ali v jav­no­sti ustva­ril vtis o pri­stran­sko­sti celj­ske­ga so­di­šča.

Ma­toz je po­nov­ne­mu pre­no­su si­cer na­spro­to­val in se pri tem skli­ce­val na od­lo­či­tev, da je bi­lo kot pri­tož­be­no so­di­šče v prav­di, ki jo je za­ra­di afe­re Pa­tria pro­ti dr­ža­vi spro­ži­la SDS, do­lo­če­no viš­je so­di­šče v Ma­ri­bo­ru za­ra­di so­dni­ka Štru­klja. In­di­ka­tiv­na pa da je tu­di od­lo­či­tev pred­se­dni­ka viš­je­ga so­di­šča An­to­na Pa­nja­na, ki je od­re­dil pre­gled po­slo­va­nja so­di­šča v Lju­blja­ni, vključ­no s fo­ren­zič­no pre­i­ska­vo vho­dne štam­pilj­ke in vho­dne po­šte so­dišč z zah­te­vo za iz­lo­či­tev dveh vr­hov­nih so­dni­kov, kar da vse do­ka­zu­je vpliv to­že­nih so­dni­kov na de­lo­va­nje lju­bljan­ske­ga so­di­šča, je za­tr­je­val Ma­toz.

Kdaj se bo so­je­nje de­jan­sko za­če­lo, še ni zna­no.

• Pre­nos kra­ja obrav­na­ve tož­be to­krat pre­dla­ga­li to­že­ni.

• Od­lo­či­tev za pre­nos so­je­nja iz Lju­blja­ne v Ce­lje skla­dna s pra­kso.

• Za­ra­di mo­re­bi­tne­ga vti­sa o pri­stran­sko­sti celj­ske­ga so­di­šča spis v Kranj.

Fo­to Le­on Vi­dic

Ja­nez Jan­ša s tož­bo zah­te­va 900 ti­so­ča­kov za­ra­di, kot tr­di, kri­vič­ne­ga so­je­nja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.