Bran­ko Sevč­ni­kar SDE

Delo (Slovenia) - - AKTUALNO -

De­fi­ci­tar­nost po­sa­me­znih pro­fi­lov v ve­či­ni pro­i­zvo­dnih de­jav­no­sti kot tu­di v zdra­vstvu je po­sle­di­ca od­pr­te­ga tr­ga de­lov­ne si­le v EU, kjer zna­jo pri­te­gni­ti ka­dre, k nam pa pri­ha­ja­jo pred­vsem ka­dri, ki jih mo­ra­mo še pri­u­či­ti za te po­kli­ce. Bo­jim se, da Slo­ve­ni­ja vse bolj po­sta­ja ba­zen ka­ko­vo­stne de­lov­ne si­le, ki jo zna­jo ko­ri­stno upo­ra­bi­ti v EU, med­tem ko je de­lov­nih mest z ve­li­ko do­da­no vre­dno­stjo v Slo­ve­ni­ji vse manj. To je pred­vsem po­sle­di­ca ne­pre­mi­šlje­ne raz­pro­da­je dr­žav­ne­ga pre­mo­že­nja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.