PO­DE­LI­TEV V DR­ŽA­VAH LAVREATOV

Delo (Slovenia) - - ZADNJA STRAN -

Do­bi­tnik na­gra­de prej­me zla­to me­da­ljo, di­plo­mo in le­tos 10 mi­li­jo­nov šved­skih kron, ne­kaj manj kot mi­li­jon evrov. Le­to­šnja po­de­li­tve­na slo­ve­snost bo za­ra­di oko­li­ščin od­pa­dla ozi­ro­ma jo bo na­do­me­stil te­le­vi­zij­ski pre­nos, prav ta­ko ne bo tra­di­ci­o­nal­ne­ga ban­ke­ta v Stockhol­mu. Na­gra­de bo­do do­bi­tni­kom s po­mo­čjo ve­le­po­sla­ni­štev in uni­verz po­de­li­li 10. de­cem­bra, na oble­tni­co smr­ti Al­fre­da No­be­la, v dr­ža­vah, kjer ži­vi­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.