Mla­di ge­ne­ra­ci­ji gre pred­vsem za pri­ho­dnost

Ma­nu­el Jug Na da­na­šnji ura­dni slo­ve­sno­sti ob sto­ti oble­tni­ci ko­ro­ške­ga ple­bi­sci­ta bo pred­sta­vljal slo­ven­sko manj­ši­no na av­strij­skem Ko­ro­škem

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Jure Ko­sec

Na da­na­šnji ura­dni slo­ve­sno­sti ob sto­ti oble­tni­ci ko­ro­ške­ga ple­bi­sci­ta bo Ma­nu­el Jug pred­sta­vljal slo­ven­sko manj­ši­no na av­strij­skem Ko­ro­škem.

Slo­ven­sko na­ro­dno sku­pnost na av­strij­skem Ko­ro­škem bo na da­na­šnji ura­dni slo­ve­sno­sti ob sto­ti oble­tni­ci ko­ro­ške­ga ple­bi­sci­ta v Ce­lov­cu, ki se je bo­sta ude­le­ži­la ta­ko slo­ven­ski kot av­strij­ski pred­se­dnik, pred­sta­vljal Ma­nu­el Jug, pred­se­dnik Zve­ze slo­ven­skih or­ga­ni­za­cij, ene od treh krov­nih or­ga­ni­za­cij slo­ven­ske manj­ši­ne.

Jug je s 23 le­ti pred­stav­nik mla­de ge­ne­ra­ci­je ko­ro­ških Slo­ven­cev, vi­dno manj obre­me­nje­ne s pre­te­klo­stjo in pre­pri­ča­ne, da je uso­da manj­ši­ne od­vi­sna pred­vsem od nje­nih pri­pa­dni­kov.

Ka­kšen dan bo le­to­šnji

10. ok­to­ber za ko­ro­ške Slo­ven­ce? Ta dan bo go­to­vo do­bil ne­ki nov po­men, vsaj kar za­de­va za­zna­mo­va­nja [ple­bi­sci­ta]. Ne bo več pra­zno­va­nja, ka­kr­šno je bi­lo pred de­se­ti­mi le­ti, ko so sla­vi­li ne­ka­kšno zma­go nad slo­ven­stvom. To­krat se ustvar­ja po­ve­zo­val­ne te­me­lje. Kar za­de­va obisk pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke Bo­ru­ta Pa­hor­ja, je to za­go­to­vo po­zi­ti­ven si­gnal za Slo­ven­ce, za med­se­boj­no so­ži­tje, to je tu­di evrop­ski si­gnal in vse­ka­kor bo to ve­lik zgo­do­vin­ski tre­nu­tek.

Je v manj­ši­ni kaj po­mi­sle­kov o na­či­nu le­to­šnje­ga za­zna­mo­va­nja ple­bi­sci­ta?

Ne­ka­te­ri v ce­lo­ti na­spro­tu­je­jo spo­mi­nja­nju na 10. ok­to­ber. Se­ve­da s tem, da vsi ne mi­sli­mo ena­ko, ni nič na­ro­be. Ne­ka­te­ri tu­di ar­gu­men­ti­ra­no no­če­jo so­de­lo­va­ti pri ura­dnih slo­ve­sno­stih na rav­ni de­že­le.

Mi­slim, da se mo­ra­mo ude­le­že­va­ti teh do­god­kov in ja­sno po­ka­za­ti, da nam gre za ob­stoj in ohra­ni­tev na­ro­dne sku­pno­sti, slo­ven­ske­ga je­zi­ka, slo­ven­ske kul­tu­re, ter se tu­di do­stoj­no pred­sta­vi­ti in da­ti ja­sen si­gnal, kaj smo kot na­ro­dna sku­pnost.

Je ta obletnica ena od za­dnjih pri­lo­žno­sti za ko­ro­ške Slo­ven­ce, da opo­zo­ri­te na svoj po­lo­žaj?

To je tež­ko re­či. Sto­ta obletnica je sa­ma po se­bi zgo­do­vin­ska. Ne ve­mo, ka­ko bo ob dve­sto­ti oble­tni­ci.

Vse­ka­kor pa mi­slim, da je to eden od bi­stve­nih tre­nut­kov v tem sto­le­tju, da opo­zo­ri­mo [na­se]. Če­trt­ko­va od­lo­či­tev re­pu­bli­ke Av­stri­je, da bo­do pod­vo­ji­li sred­stva, ki jih na­me­nja­jo za vse av­toh­to­ne na­ro­dne sku­pno­sti, je zgo­do­vin­ska.

To je ve­lik ko­rak.

Se­ve­da, po mo­jem naj­ve­čji v za­dnjih tri­de­se­tih le­tih.

Med pri­pra­va­mi na to oble­tni­co je manj­ši­na mo­ra­la ar­ti­ku­li­ra­ti pro­ble­me, s ka­te­ri­mi se spo­pri­je­ma. Je bi­lo to tež­ko?

O vse­bi­ni se v sku­pno­sti stri­nja­mo. Raz­li­ku­je­mo se pred­vsem v tem, ka­ko bi ra­di do­se­gli ci­lje. Gle­de vse­bi­ne je po­memb­no, da osta­ne­mo uskla­je­ni in si še na­prej pri­za­de­va­mo za nje­no ure­sni­či­tev. V za­dnjih le­tih smo zah­te­va­li po­vi­ša­nje pod­po­re za fi­nan­ci­ra­nje ti­ska­nih me­di­jev – za te­dnik

No­vi­ce –, kul­tur­nih do­mov, oskr­be v ja­slih za naj­mlaj­še. Mi­slim, da je čas, da se vse to re­ši.

Ko se po­go­var­ja­te s slo­ven­ski­mi po­li­ti­ki, ima­te ob­ču­tek, da ra­zu­me­jo oko­lje, iz ka­te­re­ga iz­vi­ra­te?

Mi­slim, da ra­zu­me­jo naš po­lo­žaj. Ze­lo sem ve­sel tu­di vsa­ke vse­bin­ske po­bu­de, ki jo slo­ven­ski po­li­ti­ki na­zna­ni­jo v bi­la­te­ral­nih po­go­vo­rih. Tu­kaj bi pred­vsem rad po­zi­tiv­no ome­nil pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke, ki je v za­dnjih me­se­cih na­re­dil ve­li­ko do­brih ko­ra­kov, kar za­de­va po­go­vo­re z na­ro­dno sku­pno­stjo, in je svoj obisk na Ko­ro­škem pri­pra­vil zgle­dno ter uskla­je­no z na­mi.

Od ko­ga je naj­bolj od­vi­sen pri­ho­dnji po­lo­žaj ko­ro­ških Slo­ven­cev? Od Av­stri­je, Slo­ve­ni­je ali od ko­ro­ških Slo­ven­cev sa­mih?

Od ko­ro­ških Slo­ven­cev sa­mih. Če mi ne bo­mo zah­te­va­li in ja­sno po­ve­da­li, za kaj si pri­za­de­va­mo in kaj po­tre­bu­je­mo, bo tež­ko kaj do­se­či. Od­go­vor­nost vseh je, da ohra­ni­mo je­zik, na­šo kul­tu­ro in ustvar­ja­mo so­ži­tje. Po­tre­bu­je­mo do­bre so­sed­ske od­no­se med dr­ža­va­ma in z de­že­lo Ko­ro­ško. Kot na­ro­dna sku­pnost je po­memb­no, da smo v sti­ku z vse­mi tre­mi stran­mi in da de­lu­je­mo sku­paj.

Bo to glav­no spo­ro­či­lo va­še­ga go­vo­ra na ura­dni slo­ve­sno­sti?

Se­ve­da. Naj­prej se bom ne­ko­li­ko po­sve­til zgo­do­vi­ni. No­čem za­mol­ča­ti te­ga, da je bi­la slo­ven­šči­na dol­go ne­za­že­le­na, kar za­de­va pri­zna­nje v Av­stri­ji. Rad bi tu­di po­gle­dal, ka­kšen je tre­nu­tni po­lo­žaj na­ro­dne sku­pno­sti.

Pre­cej­šen del go­vo­ra pa bi rad na­me­nil pri­ho­dno­sti in ski­ci­ral, ka­ko gle­dam na pri­ho­dnost kot pred­stav­nik na­ro­dne sku­pno­sti in mlaj­še ge­ne­ra­ci­je, ter po­sku­sil obo­je po­ve­za­ti.

Foto Jože Suhadolnik

Na da­na­šnjem za­zna­mo­va­nju oble­tni­ce ko­ro­ške­ga ple­bi­sci­ta bo­sta pr­vič pri­so­tna av­strij­ski in slo­ven­ski pred­se­dnik.

Foto Ne­boj­ša Te­jić/STA

Pred­se­dnik Zve­ze slo­ven­skih or­ga­ni­za­cij Ma­nu­el Jug je s 23 le­ti pred­stav­nik mla­de ge­ne­ra­ci­je ko­ro­ških Slo­ven­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.