Pred­se­dnik pri­pra­vljen od­sto­pi­ti

Delo (Slovenia) - - SVET -

Kir­gi­zij­ski pred­se­dnik So­o­ron­baj Že­en­be­kov je vče­raj spo­ro­čil, da je za kon­ča­nje kri­ze v dr­ža­vi po ne­delj­skih par­la­men­tar­nih vo­li­tvah pri­pra­vljen od­sto­pi­ti, je po­ro­ča­la AFP. Na vo­li­tvah v 120-član­ski par­la­ment sta sla­vi­li pro­vla­dni stran­ki, no­va de­mo­krat­sko-so­ci­a­li­stič­na stran­ka Eno­tnost in Mo­ja do­mo­vi­na Kir­gi­zi­ja. Vo­li­tve, ki so jih za­ra­di do­mnev­nih mno­žič­nih pre­var v to­rek raz­ve­lja­vi­li, so v Kir­gi­zi­ji pov­zro­či­le no­vo kri­zo. Iz­bruh­ni­li so pro­te­sti in iz­gre­di, v ka­te­rih je umrl naj­manj en člo­vek, več sto je bi­lo ra­nje­nih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.