Pre­ma­lo zna­nja za učin­ko­vit pre­gon

Ne­za­ko­ni­ti lov Za pre­i­sko­va­nje iz­u­ri­li 25 po­li­ci­stov, na te­ren ne­iz­ku­še­ni

Delo (Slovenia) - - AKTUALNO - Ma­ja Pri­ja­telj Vi­dem­šek

Ljubljana – Apri­la la­ni je Lo­vska zve­za Slo­ve­ni­je v so­de­lo­va­nju z mi­ni­str­stvom za no­tra­nje za­de­ve v Go­te­ni­ci iz­ve­dla tri­dnev­no stro­kov­no uspo­sa­blja­nje za pre­i­sko­va­nje ka­zni­vih de­janj, po­ve­za­nih z za­va­ro­va­ni­mi pro­sto­ži­ve­či­mi ži­val­mi. Za to na­lo­go se je iz­u­ri­lo 25 spe­ci­a­li­zi­ra­nih po­li­ci­stov in kri­mi­na­li­stov z ob­mo­čja ce­lo­tne dr­ža­ve. A ob treh pri­ja­vah su­ma ne­za­ko­ni­te­ga od­stre­la vol­ka, ki so se zgo­di­li v do­brem le­tu, so bi­li na te­ren po­sla­ni po­li­ci­sti brez iz­ku­šenj z obrav­na­vo teh ka­zni­vih de­janj.

V za­dnjem pri­me­ru su­ma ne­za­ko­ni­te­ga od­stre­la vol­ku­lje na Vrem­šči­ci sep­tem­bra le­tos – vol­ku­lja je bi­la opre­mlje­na z ovra­tni­co za spre­mlja­nje gi­ba­nja, ki so ji jo na­de­li v pro­jek­tu Car­ni­vo­ra Di­na­ri­ca – bi gle­de na to, da je po­gi­ni­la za­ra­di iz­kr­va­vi­tve iz strel­ne ra­ne, mo­ra­li ak­ti­vi­ra­ti vo­dni­ka psa kr­vo­sled­ca, ki bi pri­pe­ljal do kra­ja od­stre­la – ta­kšne pse ima­jo lov­ci –, ven­dar po­li­ci­sti te­ga ni­so na­re­di­li. Ta­ko do­lo­ča­jo na­vo­di­la za ukre­pa­nje v pri­me­ru su­ma ne­za­ko­ni­te usmr­ti­tve pro­sto­ži­ve­če ži­va­li, ki jih je pri­pra­vi­la Lo­vska zve­za Slo­ve­ni­je v pro­jek­tu do­se­li­tve ri­sov Li­fe Lynx za po­li­ci­jo in dru­ge ude­le­žen­ce (lov­ce, lo­vske ču­va­je, goz­dar­je, bi­o­lo­ge, ve­te­ri­nar­sko hi­gi­en­sko služ­bo …). A po­li­ci­sti, ki so pri­šli na te­ren, še ni­so sli­ša­li za na­vo­di­la, kaj še­le da bi jih na­tanč­no po­zna­li.

Te­me­lji­to pa se je pre­i­ska­ve su­ma ne­za­ko­ni­te­ga od­stre­la vol­ka na ob­mo­čju lo­vi­šča s po­seb­nim na­me­nom Sne­žnik ok­to­bra la­ni lo­til po­li­cist s po­li­cij­ske eno­te Cer­kni­ca, če­prav ni bil eden od 25, ki so opra­vi­li uspo­sa­blja­nje v Go­te­ni­ci. Šti­ri­de­se­tim lov­cem iz tam­kaj­šnjih lo­vskih dru­žin je v iz­pol­ni­tev dal vpra­šal­nik, ki so ga pri­pra­vi­li stro­kov­nja­ki na ge­ne­ral­ni po­li­cij­ski upra­vi. Na pod­la­gi te­ga je iz­lo­čil ne­ka­te­re po­sa­me­zni­ke, ki jih je po­va­bil še na te­sti­ra­nje s po­li­gra­fom, tu pa se je za­de­va usta­vi­la, ker ni­so več ho­te­li so­de­lo­va­ti. Na pri­stoj­no to­žil­stvo je bi­la za­to vlo­že­na ka­zen­ska ovad­ba za­ra­di ne­za­ko­ni­te­ga lo­va zo­per ne­zna­ne­ga sto­ril­ca.

Nuj­no je ustre­zno in­for­mi­ra­nje

»Da bi ka­zni­va de­ja­nja ne­za­ko­ni­te usmr­ti­tve pro­sto­ži­ve­čih ži­va­li ne gle­de na to, ali gre za za­va­ro­va­no vr­sto ali div­jad, sploh bi­lo mo­go­če ustre­zno sank­ci­o­ni­ra­ti, je nuj­no, da so vsi (po­ten­ci­al­no) vple­te­ni ustre­zno in­for­mi­ra­ni,« po­u­dar­ja raz­i­sko­val­ka z od­del­ka za bi­o­lo­gi­jo bi­o­teh­ni­ške fa­kul­te­te Ale­ksan­dra Ma­jić Skr­b­in­šek. »Vsak obi­sko­va­lec ali obi­sko­val­ka goz­da je lah­ko naj­di­telj ne­za­ko­ni­to usmr­če­ne pro­sto­ži­ve­če ži­va­li. Ta ose­ba mo­ra ve­de­ti, da mo­ra v pri­me­ru najd­be tru­pla pro­sto­ži­ve­če ži­va­li ob­ve­sti­ti po­li­ci­jo, da se tru­pla do pri­ho­da po­li­ci­je ne sme do­ti­ka­ti, prav ta­ko ne sme spre­mi­nja­ti ni­če­sar na me­stu po­ten­ci­al­ne­ga ka­zni­ve­ga de­ja­nja. Po­li­ci­sti, ki pri­de­jo na kraj do­god­ka, mo­ra­jo na­tanč­no po­zna­ti pro­to­ko­le in mo­žno­sti obrav­na­ve. Po­li­ci­ja lah­ko, na pri­mer, pred­stav­ni­ka upra­vljav­ca lo­vi­šča pro­si, naj za po­moč pri pre­i­ska­vi na kraj ka­zni­ve­ga de­ja­nja po­kli­če vo­dni­ka psa kr­vo­sled­ca ter tu­di ta­ko za­go­to­vi čim po­pol­nej­ši ogled me­sta ka­zni­ve­ga de­ja­nja. Gle­de na iz­ku­šnje, ki jih ima­mo z ne­za­ko­ni­to ustre­lje­ni­mi vol­ko­vi, je ja­sno, da se mo­ra­mo vsi sku­paj še ve­li­ko na­u­či­ti.«

Ur­šu­la Be­laj, viš­ja kri­mi­na­li­stič­na in­špek­to­ri­ca spe­ci­a­list­ka, je po­ve­da­la, da za­dev, ki so po­ve­za­ne z ome­nje­no pro­ble­ma­ti­ko, ne mo­re­jo obrav­na­va­ti le po­li­ci­sti in kri­mi­na­li­sti, ki so se ude­le­ži­li iz­o­bra­že­va­nja, saj so pri­mar­no pri­stoj­ni za opra­vlja­nje na­log na svo­jih ob­mo­čjih. »Prav za­to bo­mo v pri­ho­dnje po­sku­ša­li uspo­so­bi­ti še več po­li­ci­stov in kri­mi­na­li­stov za ukre­pa­nje v ta­kih pri­me­rih,« je po­u­da­ri­la. »Če po­li­ci­sti, ki so po­sla­ni na kraj ka­zni­ve­ga de­ja­nja, ni­ma­jo ustre­zne­ga zna­nja in iz­ku­šenj z obrav­na­vo teh ka­zni­vih de­janj, lah­ko za po­moč za­pro­si­jo svo­je so­de­lav­ce ali kri­mi­na­li­ste s po­li­cij­skih uprav, ki so se prav ta­ko ude­le­ži­li iz­o­bra­že­va­nja,« je po­ve­da­la Be­la­je­va.

Foto Blaž Sa­mec

Ne­za­ko­ni­te od­stre­le je tre­ba za­če­ti re­sno obrav­na­va­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.