NAJ SE RO­LA

Delo (Slovenia) - - DELOSKOP / TV -

Slo­ven­ska ki­no­te­ka, Ljubljana, ob 20. uri

V sklo­pu dru­ge iz­ved­be Fe­sti­va­la glas­be­ne­ga fil­ma Naj se ro­la bo­do v Ki­no­te­ki do so­bo­te, 17. ok­to­bra, za­vr­te­li zgod­be o glas­be­nih ume­tni­kih, ka­te­rih vpliv od­me­va v na­šem in med­na­ro­dnem oko­lju. In še dol­go bo od­me­val, saj gre za brez­ča­sne zgod­be, ki so pu­sti­le sled ne le v glas­be­nem, pač pa tu­di v šir­šem, kul­tur­nem, ce­lo druž­be­nem oko­lju. Fil­mi bo­do na ogled v treh pro­gram­skih sklo­pih: Brez nad­zo­ra, Fe­el

Lo­ve in De-di­gi­ta­li­zi­raj, Ele­k­tri­fi­ci­raj me!. Naj se ro­la pri­na­ša fil­me o Bri­a­nu Jo­ne­su, usta­no­vi­te­lju The Rol­ling Sto­nes, o raz­kro­ju sku­pi­ne The Cla­sh ter za­čet­kih Me­tal­li­ce in tra­sh me­ta­la, o John­ny­ju Thun­der­su, pr­ven­cih za­sedb La­i­bach, Bul­do­žer in Pan­kr­ti, o slo­ven­ski me­tal (Že­le­zne sto­pi­nje) in rap sce­ni (V le­tu hi­pho­pa) pa tu­di o Elec­tric La­dy – stu­diu Ji­mi­ja Hen­dri­xa. R. L.

Foto arhiv Naj se ro­la!

FILM

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.