Slo­ven­ci po toč­ke, Kek že­li po­rav­na­ti tu­di od­pr­te ra­ču­ne

No­go­met Na pla­dnju pri­lo­žnost za tre­tjo za­po­re­dno zma­go v li­gi na­ro­dov

Delo (Slovenia) - - ŠPORT - Jer­nej Su­ha­dol­nik

Lju­blja­na – Le še do­brih 90 mi­nut lo­či slo­ven­sko no­go­me­tno re­pre­zen­tan­co od odlič­ne oce­ne v me­se­cu ok­to­bru. Dre­vi­šnja (20.45) tek­ma v mol­da­vski me­tro­po­li po­nu­ja ve­li­ko, z mo­re­bi­tno zma­go v Ki­ši­njo­vu bi Slo­ven­ci ohra­ni­li re­al­ne mo­žno­sti za pr­vo me­sto v sku­pi­ni li­ge na­ro­dov C3, ob tem bi s svo­jo čr­no mač­ko opra­vil tu­di se­lek­tor Ma­tjaž Kek.

Re­pre­zen­tan­ti bo­do prav no­coj kon­ča­li ci­kel igra­nja te­kem v rit­mu sre­da-ne­de­lja-sre­da, to­rej ri­tem, ki ne­ka­te­rim po­me­ni (pre)zah­tev­no mi­si­jo, po dru­gi stra­ni pa je ja­sno: za to se ži­vi v po­klic­nem no­go­me­tu! Dr­ži, res gre obi­čaj­no za der­bi­je v pre­mi­er le­a­gue, se­rie A ali bun­de­sli­gi in pro­ti moč­nej­šim eki­pam, kot so San Ma­ri­no, Ko­so­vo in Mol­da­vi­ja. To­da ri­tem treh te­kem je v vsa­kem pri­me­ru enak, re­žim igra­nja, vad­be in re­ge­ne­ra­ci­je pa po­do­ben. Tu­di za­to bo za­ni­mi­vo spre­mlja­ti uči­nek slo­ven­skih re­pre­zen­tan­tov na šta­di­o­nu Zim­bru­ja, na ka­te­re­ga ima naj­manj pri­je­tne spo­mi­ne prav – Ma­tjaž Kek!

Ma­ri­bor­čan bo imel dre­vi le­po pri­lo­žnost, da za­pre eno naj­bolj ne­pri­je­tnih po­gla­vij v svo­ji tre­ner­ski ka­ri­e­ri. Prav le­tos je »pra­zno­val« okro­glih 20 let od spo­dr­slja­ja NK Ma­ri­bor v kva­li­fi­ka­ci­jah za li­go pr­va­kov 2000/01 na šta­di­o­nu, na ka­te­rem bo dre­vi go­sto­va­la slo­ven­ska no­go­me­tna re­pre­zen­tan­ca. Te­daj je Zim­bru unov­čil ek­s­tre­mno sla­be raz­me­re za igro, kot sta pre­vi­so­ka in »extra brut« tra­va, in dve na­pa­ki Šta­jer­cev za zma­go z 2:0.

Da­nes naj bi bi­lo ven­dar­le dru­ga­če, Ue­fin de­le­gat za­ne­slji­vo ne bo do­vo­lil ta­kšnih raz­mer, Ma­tjaž Kek pa je tre­ner­ski lis­jak, ki se je bru­sil v bit­kah z Ru­si­jo, An­gli­jo, Stut­tgar­tom, Di­na­mom, … – v na­spro­tju z le­tom 2000, ko je v Ki­ši­njo­vu vo­dil svo­jo pr­vo evrop­sko tek­mo.

Bo­mo vi­de­li, ka­ko bo slo­ven­ski se­lek­tor raz­po­re­dil mo­či svo­jim adu­tom in ko­li­ko mi­nut za igro jim bo od­me­ril. Po­gled v za­dnji te­den raz­kri­va po­da­tek, da je igra­lo na obeh tek­mah (San Ma­ri­no, Ko­so­vo) de­set fan­tov, ki so zbra­li raz­lič­no mi­nu­ta­žo. Naj­bolj utru­je­ni bi bi­li lah­ko Ja­smin Kur­tić (153 mi­nut igre), San­di Lo­vrić (146), Ja­ka Bi­jol (139) in Ha­ris Vuč­kić (131), sle­di­jo Be­nja­min Ver­bič (110), Raj­ko Rep (101), Nejc Sku­bic (91), Da­mjan Bo­har (86), Blaž Kra­mer (55) in Ame­dej Ve­trih (43).

Sku­bic na­me­sto Sto­ja­no­vića

Kek ni na­klo­njen po­go­stim me­nja­vam v za­če­tni enaj­ste­ri­ci in mo­re­bi­tne­mu ek­s­pe­ri­men­ti­ra­nju, za­to v Ki­ši­njo­vu ne sme­mo pri­ča­ko­va­ti dra­stič­nih po­se­gov v eki­po, ki je v ne­de­ljo zve­čer pri­ze­mlji­la am­bi­ci­je Ko­so­va v Ue­fi­ni li­gi na­ro­dov. Upo

šte­va­je dej­stvo, da ima ok­to­br­ska eki­pa na ra­ču­nu dve zma­gi, te­za dr­ži še moč­ne­je.

Ena spre­mem­ba je za­ne­slji­va: Pe­tar Sto­ja­no­vić bo iz­pu­stil dvo­boj za­vo­ljo dveh pre­je­tih ru­me­nih kar­to­nov, na de­sni boč­ni po­lo­žaj se bo vr­nil Nejc Sku­bic. Tu­di go­sti­te­lji ima­jo te­ža­ve: manj­ka­la bo­sta ka­zno­va­na Po­smač in Ce­ljan Ma­ran­di­ci.

Če je Zim­bru čr­na mač­ka za Ma­tja­ža Ke­ka, je Slo­ve­ni­ja čr­ni pan­ter za Mol­da­vi­jo. Iz­bra­na vr­sta iz vzho­dne Evro­pe v do­se­da­njih treh med­se­boj­nih tek­mah ni osvo­ji­la toč­ke pro­ti se­lek­ci­jam Bra­ne­ta Obla­ka in Ma­tja­ža Ke­ka. Kljub Še­ri­fu iz Ti­ra­spo­la, ki je bil v za­dnjem de­se­tle­tju re­den gost evrop­ske li­ge, ko­ti­ra­jo niž­je od slo­ven­skih klu­bov tu­di nji­ho­vi mol­da­vski tek­me­ci (32. pro­ti 41. me­stu, v za­dnji se­zo­ni 38. pro­ti 50. me­stu). Le­stvi­ca Fi­fe je še zgo­vor­nej­ša: niž­je od Mol­dav­cev so le Li­ec­then­ste­in, Mal­ta, Gi­bral­tar in San Ma­ri­no.

To­da, po­zor: iz­ku­šnja s sep­tem­br­ske tek­me v Sto­ži­cah je po­uč­na, slo­ven­sko »mu­če­nje« z is­ka­njem go­la pa re­sno opo­zo­ri­lo za fa­vo­ri­zi­ra­ne go­ste iz Slo­ve­ni­je!

Fo­to Nzs/m24.si

Slo­ven­ci so na­sta­nje­ni v Ki­ši­njo­vu dva dni, tam so se tu­di pri­pra­vlja­li za tek­mo z Mol­dav­ci. Ta­ko­le jih je med ogre­va­njem pred tre­nin­gom opa­zo­val se­lek­tor Ma­tjaž Kek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.