Vla­da za­pi­ra šo­le in rde­če re­gi­je

Kri­zni ukre­pi V sed­mih re­gi­jah ob­ve­zno no­še­nje za­šči­tnih mask pov­sod in ome­ji­tev gi­ba­nja Po­dalj­ša­na ve­ljav­nost bo­nov

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Bri­gi­te Fer­lič Žgaj­nar

Vla­da je spre­je­la do­da­tne ukre­pe za ome­ji­tev šir­je­nja no­ve­ga ko­ro­na­vi­ru­sa. Ne­ka­te­ri bo­do ve­lja­li za naj­bolj ogro­že­na ob­mo­čja, drugi za vso dr­ža­vo, ve­či­na jih bo za­če­la ve­lja­ti v pe­tek, ne­ka­te­ri pa v po­ne­de­ljek, je po se­ji vla­de spo­ro­čil pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša.

»Gle­de na na­črt spre­je­ma­mo ukre­pe, za ka­te­re me­ni­mo, da bi lah­ko, če jih bo­mo upo­šte­va­li, v na­da­lje­va­nju ome­ji­li šir­je­nje okužb,« je po­ve­dal pre­mi­er. Zdaj je rde­če obar­va­nih se­dem re­gij, in si­cer osre­dnje­slo­ven­ska, go­renj­ska, ko­ro­ška, za­sa­vska, po­sa­vska, sa­vinj­ska in ju­go­vzho­dna Slo­ve­ni­ja. To so ob­mo­čja, kjer šte­vi­lo oku­že­nih v za­dnjih dveh te­dnih pre­se­ga 140 oku­že­nih na 100.000 pre­bi­val­cev, pet re­gij pa je v oran­žni fa­zi. Za vso dr­ža­vo bo ve­lja­la ak­ti­va­ci­ja do­da­tnih re­zerv v zdra­vstvu. Od po­ne­delj­ka bo iz­o­bra­že­va­nje na da­lja­vo po­te­ka­lo v osnov­nih šo­lah od pe­te­ga ra­zre­da da­lje, v sre­dnjih šo­lah ter na fa­kul­te­tah. »Po krom­pir­je­vih po­či­tni­cah bo­mo pre­so­di­li, ka­kšen ob uči­nek te­ga ukre­pa, na­to pa se bo­mo od­lo­ča­li o nje­go­vem mo­re­bi­tnem po­dalj­ša­nju,« je de­jal Jan­ša.

Ome­ji­tev gi­ba­nja

V rde­čih re­gi­jah bo ob­ve­zno no­še­nje za­šči­tnih mask pov­sod, tu­di na pro­stem. Tam bo od ju­tri ve­lja­lo ome­je­no zbi­ra­nje lju­di na naj­več de­set oseb, ome­je­ne bo­do sto­ri­tve­ne de­jav­no­sti, pre­ha­ja­nje med re­gi­ja­mi in ne­ka­te­re špor­tne ak­tiv­no­sti. Iz­je­me za pre­po­ved gi­ba­nja med re­gi­ja­mi bo­do ena­ke, kot so bi­le spo­mla­di za pre­hod ob­čin­skih me­ja.

Pred­se­dnik vla­de je žu­pa­ne iz oran­žnih re­gij ozi­ro­ma ob­čin zno­traj njih, ki ima­jo ve­li­ko šte­vi­lo okužb, po­zval, naj skla­dno s svo­ji­mi pri­stoj­nost­mi rav­na­jo po­dob­no ome­ji­tve­no. V pe­tem pa­ke­tu za­ko­na za po­moč go­spo­dar­stvu bo­do po­tr­di­li ve­ljav­nost tu­ri­stič­nih bo­nov v pri­ho­dnje le­to. Pri­stoj­ni mi­ni­stri bo­do po­drob­no­sti po­ja­sni­li da­nes.

Med nji­mi pa ne bo mi­ni­stra za zdrav­je To­ma­ža Gan­tar­ja, ki je za­ra­di sla­be­ga po­ču­tja na bol­ni­škem do­pu­stu. Pre­ven­tiv­no je opra­vil test na co­vid-19, ki pa je ne­ga­ti­ven, a je iz pre­ven­tiv­nih ra­zlo­gov in var­no­sti ostal do­ma.

V to­rek je bi­lo v dr­ža­vi 707 na no­vo od­kri­tih okužb z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som. Vla­da z do­da­tni­mi ukre­pi, ki bi po­ma­ga­li ome­ji­ti šir­je­nje vi­ru­sa, ni mo­gla več od­la­ša­ti. Ve­či­na lju­di si ukre­pov, še po­seb­no ti­stih naj­bolj re­strik­tiv­nih, ne že­li, a ma­ne­vr­ske­ga pro­sto­ra ni več ve­li­ko in ver­je­tne­je je, da se bo­do ti v pri­ho­dnje še sto­pnje­va­li, vsaj do­kler se sko­ko­vi­ta rast obo­le­lih ne bo umi­ri­la. Iz­ra­ču­ni In­sti­tu­ta Jo­žef Ste­fan (IJS) ka­že­jo, da se hi­tro bli­ža­mo po­go­jem za po­nov­no raz­gla­si­tev epi­de­mi­je, vi­rus pa po­spe­še­no vdi­ra tu­di med naj­ran­lji­vej­še, to je v do­mo­ve sta­rej­ših ob­ča­nov in bol­ni­šni­ce.

Sla­bih po­dat­kov ne ugo­ta­vlja­mo le v Slo­ve­ni­ji, am­pak po vsej Evro­pi, kjer no­be­na dr­ža­va ni več obar­va­na ze­le­no. V za­dnjih dveh te­dnih se je šte­vi­lo na no­vo oku­že­nih v Slo­ve­ni­ji s 179 na sto ti­soč pre­bi­val­cev po­ve­ča­lo na sko­raj 203. Spod­bu­dnej­ši je po­da­tek o smr­tnih pri­me­rih na sto ti­soč pre­bi­val­cev v ob­do­bju za­dnjih dveh te­dnov – z 0,3 smr­ti smo na evrop­skem re­pu. Za pri­mer­ja­vo: na pr­vem me­stu so s 3,6 smr­ti Špa­ni­ja, Če­ška in Ro­mu­ni­ja.

Na In­sti­tu­tu Jo­žef Ste­fan na­va­ja­jo, da se je oce­nje­no re­pro­duk­cij­sko šte­vi­lo, ki ka­že, ko­li­ko lju­di pov­preč­no oku­ži vsak oku­že­ni v Slo­ve­ni­ji, po­ve­ča­lo na 1,93. Epi­de­mi­ja pa se po­ve­ču­je s pod­vo­ji­tve­nim ča­som 7,4 dne­va, kar po­me­ni, da se bo v do­brem te­dnu šte­vi­lo na no­vo oku­že­nih pod­vo­ji­lo.

Upa­jo, da ljud­je spre­vi­di­jo

»Pri­bli­žno de­set od­stot­kov oku­že­nih bol­ni­kov po­tre­bu­je bol­ni­šnič­no zdra­vlje­nje, pe­ti­na od teh pa je ne­po­sre­dno ži­vljenj­sko ogro­že­nih. Čez de­set dni lah­ko pri­ča­ku­je­mo, da bo 70 bol­ni­kov mo­ra­lo v bol­ni­šni­co in pet­najst na od­de­lek za in­ten­ziv­no zdra­vlje­nje. Ti od­del­ki so oz­ko gr­lo, saj bol­ni­ki dol­go le­ži­jo tam, za­to zmanj­ku­je po­stelj,« je po­ve­dal Ma­tjaž Je­reb, vod­ja od­del­ka in­ten­ziv­ne te­ra­pi­je na lju­bljan­ski in­fek­cij­ski kli­ni­ki. Vče­raj so ime­li na na­va­dnih po­ste­ljah 175 bol­ni­kov, na in­ten­ziv­nih pa 35. Po­ste­lje, ki so jih pri­pra­vi­li za bol­ni­ke s co­vi­dom-19, so za­se­de­ne. In prav za­ra­di te­ga bo tre­ba za­če­ti ome­je­va­ti de­lo na dru­gih od­del­kih, saj so ka­dro­vske zmo­glji­vo­sti v teh ča­sih ze­lo ome­je­ne.

Zdrav­nik Ale­ksan­der Ste­pa­no­vić, di­rek­tor ško­fje­lo­ške­ga zdra­vstve­ne­ga do­ma in stro­kov­ni vod­ja Osnov­ne­ga zdra­vstva Go­renj­ske, oseb­no me­ni, da bi bi­lo tre­ba za­ča­sno za­pre­ti ne­ka­te­re pre­ven­tiv­ne de­jav­no­sti. »Dru­ge de­jav­no­sti, v ka­te­rih so bol­ni­ki že na­ro­če­ni in ima­jo da­tum, naj po­te­ka­jo, do­kler bo to mo­go­če.«

Do­dal je, da žal tu­di zdra­vstve­ni de­lav­ci zbo­le­va­jo ali so v ka­ran­te­ni, in po­sle­dič­no ni lju­di, ki bi iz­va­ja­li vse pre­gle­de. »Naj­brž ta­ko ni­ti ni vpra­ša­nje, ali naj se kaj uki­ne, ker se bo­do stva­ri žal za­pi­ra­le sa­me. Upaj­mo, da bo­do ljud­je spo­zna­li, da to ven­dar­le ni ša­la in da je v skraj­nem pri­me­ru lah­ko za­ra­di te­ga vi­ru­sa ogro­že­no ži­vlje­nje vseh, ne sa­mo sta­rej­ših in bol­nih. Če ne bo ni­ko­gar, ki bi vo­zil re­še­val­no vo­zi­lo, bo tu­di po­moč v pri­me­ru ne­sreč lah­ko pri­šla pre­po­zno.«

Pro­ti za­pi­ra­nju de­jav­no­sti

Zo­boz­drav­ni­ki si kljub sla­bim epi­de­mi­o­lo­škim raz­me­ram ne že­li­jo, da bi za­pi­ra­li zo­boz­dra­vstve­no de­jav­nost. Opo­zar­ja­jo, da bi tak ukrep v ze­lo ne­u­go­den po­lo­žaj po­sta­vil vse bol­ni­ke, ki so zdaj sre­di zdra­vlje­nja, pa tu­di ti­ste, ki bo­do ta­kšno zdra­vlje­nje po­tre­bo­va­li v ča­su, ko bi bi­le or­di­na­ci­je za­pr­te in bi bi­la mo­go­ča le obrav­na­va nuj­nih stanj.

Z Zdrav­ni­ške zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je so spo­ro­či­li, da je v tej sme­ri od­bor za zo­boz­dra­vstvo v sti­ku s sve­to­val­no sku­pi­no za co­vid-19 na mi­ni­str­stvu za zdrav­je. Ta­ko po­da­ja­jo kon­struk­tiv­ne pre­dlo­ge, ki bi omo­go­či­li ohra­nja­nje de­lo­va­nja or­di­na­cij gle­de na tre­nu­tne epi­de­mi­o­lo­ške raz­me­re, to so pred­vsem opu­šča­nje dol­gih ae­ro­sol­nih po­se­gov, ki so naj­bolj kri­tič­ni za pre­nos okuž­be v zo­boz­dra­vstve­ni or­di­na­ci­ji.

»Če se bo sve­to­val­na stro­kov­na sku­pi­na za co­vid-19 ozi­ro­ma vla­da na do­lo­če­ni toč­ki od­lo­či­la za za­pi­ra­nje ce­lo­tne­ga zdra­vstva, bo­do za zo­boz­dra­vstvo naj­ver­je­tne­je ve­lja­li is­ti pro­to­ko­li, kot so ve­lja­li ob pr­vem va­lu epi­de­mi­je. Če se bo to zgo­di­lo, si že­li­mo, da bi bi­li ti ukre­pi ča­sov­no čim bolj ome­je­ni,« so za­pi­sa­li na zbor­ni­ci.

De­jav­nost si že­li­jo v pol­no­sti ohra­ni­ti tu­di go­stin­ci, fri­zer­ji in koz­me­ti­čar­ji, saj bo ško­da, ki jo bo pov­zro­či­lo za­pi­ra­nje, če­prav za­ča­sno, ve­li­ka.

Si­cer pa je pet od dva­naj­stih slo­ven­skih re­gij tre­nu­tno še pod mej­no vre­dno­stjo 140 okužb na sto ti­soč pre­bi­val­cev v dveh te­dnih, se­dem pa da­leč nad njo. Naj­več oku­že­nih ima­ta go­renj­ska in ko­ro­ška re­gi­ja. Ze­lo ve­li­ko jih je tu­di v osre­dnje­slo­ven­ski in za­sa­vski re­gi­ji, ki sta pred sa­vinj­sko, ju­go­vzho­dno Slovenijo in po­sa­vsko re­gi­jo. Naj­manj oku­že­nih ima­ta obal­no-kra­ška in pri­mor­sko-no­tranj­ska re­gi­ja. Sle­di ji­ma go­ri­ška re­gi­ja, na me­ji med ru­me­no in rde­čo sta po­mur­ska in po­dra­vska re­gi­ja.

• V do­brem te­dnu se bo po pro­jek­ci­jah IJS šte­vi­lo na no­vo oku­že­nih pod­vo­ji­lo.

• Vla­da si že­li to pre­pre­či­ti s spre­je­ma­njem strož­jih ukre­pov.

• Zo­boz­drav­ni­ki si pri­za­de­va­jo, da bi nji­ho­ve am­bu­lan­te osta­le od­pr­te.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.