Nov šol­ski objekt v BIC

Delo (Slovenia) - - AKTUALNO - K. H.

Lju­blja­na – V lju­bljan­skem bi­o­teh­ni­škem iz­o­bra­že­val­nem cen­tru (BIC) so vče­raj ura­dno od­pr­li nov šol­ski objekt Eko­Hi­ša, ki ga upo­ra­blja­jo od sep­tem­bra za iz­o­bra­že­val­ni pro­gram na­ra­vo­var­stve­ni teh­nik. To je le­se­na, do oko­lja pri­ja­zna in ener­gij­sko varč­na stav­ba, s sko­raj 530 kva­dra­tni­mi me­tri po­vr­ši­ne. No­vi šol­ski objekt ob­se­ga šti­ri učil­ni­ce, spre­je­mni pro­stor za dru­že­nje in do­god­ke ter teh­nič­no učil­ni­co.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.