Pr­va koc­ka­sta sa­te­li­ta v glo­bo­kem ve­so­lju

Delo (Slovenia) - - ZNANOST - S. S.

Majh­ni, le ne­kaj ki­lo­gra­mov tež­ki sa­te­li­ti osva­ja­jo Ze­mlji­no or­bi­to. Pr­va, ki sta jo za­pu­sti­la in od­po­to­va­la v glo­bo­ko ve­so­lje, na­tanč­ne­je pro­ti Mar­su, sta bi­la dvojč­ka Mars Cu­be One ali skraj­ša­no Mar­CO-A in Mar­CO-B. Ta­ko ime­no­va­na koc­ka­sta sa­te­li­ta (Cu­be­Sat) sta vo­zov­ni­co za pot v ve­so­lje do­bi­la pri od­pra­vi InSi­ght, ki je no­vem­bra le­ta 2018 pri­sta­la na Mar­su, v Na­si pa so z nji­ma pre­iz­ku­si­li, ali bi lah­ko de­lo­va­la kot re­lej­na sa­te­li­ta za ko­mu­ni­ka­ci­jo med od­da­lje­nim plo­vi­lom in Ze­mljo. Po iz­stre­li­tvi sta se lo­či­la od pri­sta­jal­ni­ka in pro­ti Mar­su od­po­to­va­la po svo­ji po­ti, na ka­te­ri sta sa­ma po­pra­vlja­la smer. Ob pri­sta­ja­nju In­si­gh­ta sta te­le­me­tri­jo od­da­ja­la v sko­raj re­al­nem ča­su. Pre­iz­kus je po­ka­zal, da tu­di ne­kaj­ki­lo­gram­ski, po­ce­ni sa­te­li­ti lah­ko zbi­ra­jo ka­ko­vo­stne po­dat­ke v kri­tič­nih tre­nut­kih od­prav v glo­bo­kem ve­so­lju. Mar­CO-B se je za­dnjič ogla­sil 29. de­cem­bra le­ta 2018, Mar­CO-A pa 4. ja­nu­ar­ja la­ni. Ne­kaj­krat so ju po­sku­ša­li še do­kli­ca­ti, a se ni­sta ogla­si­la. Oba sta v or­bi­ti oko­li Son­ca.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.