Na trg z ino­va­tiv­nim na­ma­zom

Mr. in Ms. Jam Vr­hun­sko sad­je in tra­di­ci­jo vi­pa­vskih kme­tov sta Uroš in Va­len­ti­na pre­pro­sto za­pa­ki­ra­la v ste­kle­ne ko­zarč­ke

Delo (Slovenia) - - GOSPODARST­VO - Bo­že­na Kri­žnik

Lju­blja­na – Va­len­ti­na in Uroš Kav­čič sta v tre­tji se­zo­ni Štar­taj Slo­ve­ni­ja z na­ma­zom, ki ni ne mar­me­la­da in ne mle­ko, vzbu­ja­la sko­mi­ne po soč­nih pri­del­kih Vi­pa­vske do­li­ne. Uvo­do­ma smo si­cer da­li prednost da­mi, a par se je že na za­čet­ku pod­je­tni­ške poti od­lo­čil, da kot bla­gov­na znam­ka bolje zve­ni – Uroš in Va­len­ti­na. Nju­na ino­va­ci­ja, Mar­me­la, je oča­ra­la svo­jo cilj­no pu­bli­ko in omo­go­či­la, da sta pod­je­tni­ka na­re­di­la na­sle­dnji ko­rak, nov iz­de­lek, ki ju je le­tos po­pe­ljal v druž­bo naj­bolj­ših med naj­bolj­ši­mi, v pe­ti krog pro­jek­ta.

Pre­te­kli dve le­ti sta bi­li za Uro­ša in Va­len­ti­no pre­cej bur­ni, pri­zna­va­ta. Mar­me­la se je ne­ko­li­ko spre­me­ni­la, pred­vsem na pogled je po­sta­la bolj pri­vlač­na, osvo­ji­la je gur­man­ske kup­ce, ki ce­ni­jo, kar jim po­nu­ja.

Pod­je­tje pa … Raz­vi­ja­lo se je in ši­ri­lo, za­to bi ob hi­tri ra­sti tež­ko za­go­to­vi­li do­volj su­ro­vin iz la­stnih sa­dov­nja­kov in vi­no­gra­dov. Ta­ko da­nes ve­či­no sad­ja od­ku­pi­jo ozi­ro­ma ga pre­de­la­jo za upo­ra­bo sko­zi vse le­to. »Če bi vse izdelke na­re­di­li iz sve­že obra­ne­ga sad­ja, bi na­še skla­dišč­ne zmo­glji­vo­sti za­do­šča­le sa­mo za kak me­sec dni pro­da­je,« po­ja­sni spre­mem­bo pri­sto­pa Uroš. Za­to so po­i­ska­li par­tner­je, ki jih pre­skr­bu­je­jo s sad­jem. Naj­več pri­de­la­jo (in pre­de­la­jo) vi­pa­vske bre­skve, ki pa ji kot sa­dni vr­sti v Vi­pa­vski do­li­ni v pri­ho­dno­sti ne ka­že naj­bo­lje. »Prav na­njo smo naj­bolj po­no­sni in na­re­di­li bo­mo vse, da jo ohra­ni­mo v vsej nje­ni pri­stno­sti!« je od­lo­čen Uroš.

Za zdaj sta v pod­je­tju za­po­sle­na sa­ma z Va­len­ti­no, ob ko­ni­cah pa prav pri­de­jo vsa­ke pri­dne ro­ke, ki so pri­pra­vlje­ne po­ma­ga­ti.

Ogro­mno de­la v sa­dov­nja­kih opra­vi­jo Uro­še­vi star­ši. Kljub te­mu da »pro­i­zva­ja­jo že kar na ve­li­ko«, osta­ja­jo bu­tič­ni. Iz­del­ki Uroš in Va­len­ti­na so še ve­dno iz­de­la­ni roč­no. A po dru­gi stra­ni pod­je­tje ni več ta­ko majh­no, da bi zmo­gli sad­je z dre­ve­sa ta­koj ne­po­sre­dno pre­de­la­ti v konč­ni pro­dukt. Za­to so do­da­li vme­sno fa­zo, ki jo opra­vi­jo po­slov­ni par­tner­ji v Slo­ve­ni­ji in tu­ji­ni; del sad­ja pre­de­la­jo v ka­šo in shra­ni­jo v so­de, ta­ko se lah­ko upo­ra­blja sko­zi vse le­to, del pa ga glo­bo­ko za­mr­zne­jo in ta­ko osta­ne ne­spre­me­nje­no do pre­de­la­ve.

Ne­kaj, kar na­re­ku­je ži­vlje­nje

Z ra­zvo­jem in ra­stjo se je ši­ri­la tu­di po­nud­ba: na po­li­cah je mo­go­če naj­ti sa­dne na­ma­ze v sed­mih oku­sih, sa­dne si­ru­pe v treh oku­sih, čaj­ne si­ru­pe v šti­rih oku­sih, naj­no­vej­še bio sa­dne na­ma­ze Mr. Jam v dveh oku­sih ter Ms. Jam v dveh oku­sih in se­ve­da mleč­ne na­ma­ze Mar­me­la v pe­tih oku­sih.

Ko smo se ob vsto­pu v pro­jekt Štar­taj Slo­ve­ni­ja z Uro­šem po­go­var­ja­li o nju­ni po­seb­ni mar­me­la­di in ga po­ba­ra­li o se­sta­vi­nah, na­tanč­ne­je o do­da­ja­nju slad­kor­ja, je od­vr­nil: »Ni­smo še ta­ko da­leč, da bi de­la­li mar­me­la­de z dru­gi­mi sla­di­li.« Z Va­len­ti­no sta o tem si­cer raz­mi­šlja­la, a je bi­lo tre­ba naj­prej sta­bi­li­zi­ra­ti pro­i­zvo­dnjo in pro­da­jo ob­sto­je­čih iz­del­kov ter fi­nanč­no utr­di­ti pod­je­tje. Pu­sti­la sta, da ide­ja do­zo­ri kot vi­pa­vske bre­skve. La­ni sta pri­šla do te toč­ke in ro­di­la sta se Mr. in Ms. Jam – »ki sta to, kar nam na­re­ku­je ži­vlje­nje in kar oza­ve­šče­ni kup­ci išče­jo … pred­sta­vlja­ta trend v ra­zvo­ju sa­dnih na­ma­zov«.

Ka­kšna je zgod­ba iz­del­ka, s ka­te­rim Uroš in Va­len­ti­na tek­mu­je­ta za pre­sti­žni na­ziv hit pro­dukt 2020? Uroš: »Ve­dno ima­va v glavi ra­zvoj čim bolj eno­stav­nih, na­rav­nih pro­i­zvo­dov, kar je vse prej kot lah­ko. Pri­pra­vi­ti na pri­mer sa­dni na­maz zgolj iz sad­ja ni ta­ko pre­pro­sto, kot se zdi. Eno je je­sti sve­že sad­je, ne­kaj dru­ge­ga pa, če je to sad­je pre­tla­če­no. Pri dru­gem se v sad­ju bi­stve­no bolj iz­ra­zi­jo ki­sli­ne, ki jih v sve­žem sad­ju ne za­zna­mo ta­ko moč­no in so za­to za ve­či­no lju­di mo­te­če, vse sku­paj po­sta­ne pre­ki­slo. Za­to sva no­va iz­del­ka raz­vi­ja­la v sme­ri, da vse­bu­je­ta čim več sad­ja, hkra­ti pa po­sku­si­mo nev­tra­li­zi­ra­ti ki­sli­ne, do­se­či op­ti­ma­len okus in pred­vsem traj­nost iz­del­ka! To na­ma je uspe­lo s pra­vil­no iz­bi­ro sad­ja in nje­go­vo kom­bi­na­ci­jo.«

Iz­del­ka ta­ko ni­ma­ta kon­ku­ren­ce na tr­go­vskih po­li­cah, saj vse­bu­je­ta zgolj dve ozi­ro­ma tri pri­stne sestavine, na­tan­ko take, kot jih do­bi­mo ne­po­sre­dno v na­ra­vi. To je nju­na ve­li­ka prednost, po­ja­sni Uroš, saj na­ra­va po­nu­ja vse, kar po­tre­bu­je­mo. V tem je tu­di bi­stvo traj­no­stne­ga ra­zvo­ja: »Slo­ven­sko kme­tij­stvo bo tež­ko kon­ku­ri­ra­lo ve­li­kim iz­vo­z­ni­cam sad­ja, lah­ko pa jih pre­hi­ti­mo s svo­jo pri­stno­stjo, na­rav­no da­no­stjo, ka­ko­vo­stjo.«

On in ona v šti­rih oku­sih

Mr. in Ms. Jam so bio sa­dni na­ma­zi v šti­rih oku­sih. Ms. Jam vse­bu­je kar 99-od­sto­tni sa­dni de­lež in je brez do­da­nih slad­kor­jev, v oku­sih ja­go­de in ma­li­ne. Mr.

Jam ima ne­kaj manj­ši, a še ve­dno 90-od­sto­tni sa­dni de­lež (bre­skve ali goz­dne bo­rov­ni­ce). Ce­lo­tna družina sa­dnih na­ma­zov je brez kon­zer­van­sov, arom in do­da­nih bar­vil. Za nji­ho­vo pri­pra­vo upo­ra­blja­jo sa­mo ka­ko­vo­stno in na son­cu do­zor­je­no sad­je. Do­da­li so jim le da­tlje­vo pa­sto, ki na­do­me­šča ra­fi­ni­ra­ni slad­kor, in agar agar kot ve­gan­sko al­ter­na­ti­vo že­lir­nim sred­stvom. Raz­li­ka med »mo­ško in žen­sko« raz­li­či­co je v tem, da Mr. Jam vse­bu­je kot sla­di­lo bio tr­sni slad­kor, med­tem ko Ms. Jam sla­di­jo z da­tlje­vo pa­sto, ki je na­rav­ni vir oglji­ko­vih hi­dra­tov in slad­kor­jev. Vsi štir­je iz­del­ki ima­jo bio cer­ti­fi­kat.

Pod­je­tni­ka sta se iz­ka­za­la tu­di z is­kri­vim ime­nom. Zanj je za­slu­žna ne­žna po­lo­vi­ca pa­ra, utr­ni­lo se je Va­len­ti­ni. Iz­ra­zi­ti je že­le­la ele­gan­co, sve­ži­no, na­ra­vo, le­po­to oku­sov in to aso­ci­i­ra na »njo«. Mr. Jam je njen življenjsk­i par­tner, ki je prav ta­ko ele­gan­ten, a hkra­ti rav­no prav sla­dek, da nežno po­bo­ža br­bon­či­ce, ra­zlo­ži Uroš.

Zah­te­ven trg

Pre­den sta Uroš in Va­len­ti­na tla­ko­va­la svo­jo pod­je­tni­ško pot, sta do­bro raz­i­ska­la trg mar­me­lad in sa­dnih na­ma­zov. Kaj sta ugo­to­vi­la? »Na po­li­cah naj­de­mo mar­si­kaj. Na pri­mer ma­li­no­vo mar­me­la­do ali ma­li­nov si­rup, ki vse­bu­je le ne­kaj od­stot­kov pra­ve ma­li­ne. In ta iz­de­lek se pri­mer­ja z is­to­i­men­sko mar­me­la­do ali si­ru­pom z vsaj 70 od­stot­ki pra­ve ma­li­ne!« Te­ža­va je v tem, da so kup­ci pre­ma­lo pozorni na se­sta­vo iz­del­ka, pre­več po­vr­šno be­re­jo (če sploh) eti­ke­te. »Pa­da­jo« na vpa­dlji­vo, va­blji­vo em­ba­la­žo in bla­gov­ne znam­ke, pred­vsem pa na ce­no, ki je po­go­sto ključ­no me­ri­lo pri na­ku­pni od­lo­či­tvi. Ki­lo­gram ma­re­lič­ne­ga na­ma­za pre­pro­sto ne mo­re sta­ti dva evra, če ki­lo­gram ka­ko­vo­stnih ma­re­lic sta­ne več. Kje pa so še dru­gi stro­ški! Če je ce­na ta­ko niz­ka, je vpra­ša­nje, iz ka­kšnih se­sta­vin je na­maz. »Ta­kim po­nud­bam je tež­ko kon­ku­ri­ra­ti, vpra­ša­nje je, kdo pri njih po­te­gne kraj­ši ko­nec, kmet, de­la­vec, pre­vo­znik, tr­go­vec … Raz­mi­sli­ti ve­lja, ali ni bolje ku­pi­ti manj, ka­ko­vo­stno in po po­šte­ni ce­ni za vse v ve­ri­gi,« po­zo­ve Uroš.

Ker je po­nud­ba v bla­gov­ni sku­pi­ni res ogro­mna, se je po Uro­še­vih be­se­dah ključ­no »po­sta­vi­ti na pra­vo stran«. Vča­sih so ku­ha­li mar­me­la­do pred­vsem iz sad­ja, ki ni bi­lo več pri­mer­no za uži­va­nje sve­že, ki je bi­lo pre­zre­lo, po­ško­do­va­no. Uroš in Va­len­ti­na pa sta to fi­lo­zo­fi­jo obr­ni­la na gla­vo, upo­ra­blja­ta zgolj naj­bolj ka­ko­vo­stno sad­je, od­bi­ra­ta sor­te, ki so naj­pri­mer­nej­še za mar­me­la­de, in te­mu pri­la­ga­ja­ta tu­di po­sto­pek ku­ha­nja. Šte­vil­ni kup­ci ji­ma pri­tr­ju­je­jo.

Mr. in Ms. Jam »sta to, kar nam na­re­ku­je ži­vlje­nje in kar oza­ve­šče­ni kup­ci išče­jo … pred­sta­vlja­ta trend v ra­zvo­ju sa­dnih na­ma­zov«.

»Slo­ven­sko kme­tij­stvo bo tež­ko kon­ku­ri­ra­lo ve­li­kim iz­vo­z­ni­cam sad­ja, lah­ko pa jih pre­hi­ti­mo s svo­jo pri­stno­stjo, na­rav­no da­no­stjo, ka­ko­vo­stjo.«

Foto Mi­ha Ko­lar/MK Visuals

Ra­zvoj pov­sem eno­stav­nih na­rav­nih pro­i­zvo­dov sploh ni pre­prost, ugo­ta­vlja­ta Uroš in Va­len­ti­na Kav­čič.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.