Fran­co­ski kralj Lud­vik XI.

Delo (Slovenia) - - VREME -

(1423–1483) je sve­to ver­jel v astro­lo­gi­jo in nanj je na­re­di­lo glo­bok vtis, ko je ne­ki astro­log pra­vil­no na­po­ve­dal, da bo ne­ka dvor­jan­ka umr­la čez osem dni. Kralj je skle­nil, da se je tre­ba zne­bi­ti ta­ko na­tanč­ne­ga pre­ro­ka, za­to ga je dal po­kli­ca­ti k se­bi, še prej pa na­ro­čil slu­žab­ni­kom, da jim bo dal zna­me­nje, kdaj naj zvez­do­gle­da vr­že­jo sko­zi okno. »Tr­di­te, da ob­vla­da­te astro­lo­gi­jo in po­zna­te uso­do dru­gih lju­di,« je za­čel Lud­vik, »za­to mi ta­koj po­vej­te, ka­kšna uso­da vas ča­ka in ko­li­ko ča­sa bo­ste še ži­ve­li!« »Umrl bom le tri dni pred va­šim ve­li­čan­stvom,« je od­go­vo­ril astro­log. Lud­vik se je iz pre­vi­dno­sti pre­mi­slil in ni dal zna­me­nja slu­žab­ni­kom. Ne­ki mlad grof se je po dalj­ši od­so­tno­sti vr­nil na du­naj­ski dvor. Ce­sar Franc Jo­žef (1830–1916) ga je vpra­šal, za­kaj ga ta­ko dol­go ni bi­lo na spre­gled. »Mir­no in od­ma­knje­no sem ži­vel v svo­jem dvor­cu s tre­mi se­stra­mi,« je po­ve­dal grof. Ce­sar je ho­tel ve­de­ti, ali ni bi­lo to pre­cej dol­go­ča­sno ži­vlje­nje. »Ne, ve­li­čan­stvo,« mu je od­go­vo­ril grof. »Saj ni­so bi­le mo­je se­stre.«

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.