Delo (Slovenia)

Sla­mna­ti mi­li­jo­nar bi šel do­mov

Pro­šnja za po­goj­ni od­pust Matej Ra­ščan bi rad pred­ča­sno kon­čal pre­sta­ja­nje šti­ri­le­tne za­por­ne ka­zni na Do­bu

- Su­za­na Kos

Nek­da­nji pr­vi mož De­la Re­vij Matej Ra­ščan bi rad pred­ča­sno kon­čal pre­sta­ja­nje šti­ri­le­tne za­por­ne ka­zni na Do­bu.

Ljubljana – Ko­nec av­gu­sta je pro­pa­dli po­slov­než vlo­žil pro­šnjo za po­goj­ni od­pust iz za­po­ra. Na od­lo­či­tev že­li vpli­va­ti po­li­ti­ka. Nek­da­nje­ga pr­ve­ga mo­ža De­la Re­vij Ma­te­ja Ra­šča­na je so­di­šče za­ra­di zlo­ra­be po­lo­ža­ja ob­so­di­lo na šti­ri le­ta za­po­ra; ka­zen je za­čel pre­sta­ja­ti ko­nec sep­tem­bra 2018 v za­vo­du za pre­sta­ja­nje za­por­ne ka­zni na Do­bu.

• Pro­pa­dli me­dij­ski taj­kun Matej Ra­ščan je vlo­žil pro­šnjo za po­goj­ni od­pust.

• Po­seb­na ko­mi­si­ja je pre­je­la za ak­tu­al­no se­jo več kot 230 pro­šenj.

• Po­li­tič­ni pri­ti­ski za ugo­di­tev Ra­šča­no­vi pro­šnji. Pro­ti Ma­te­ju Ra­šča­nu ni­so kon­ča­ni še tri­je ka­zen­ski po­stop­ki, za­to je oce­na za­vo­da, da po­go­jev za po­goj­ni od­pust ne iz­pol­nju­je.

Matej Ra­ščan se je s to­žil­stvom po­go­dil za šti­ri le­ta za­por­ne ka­zni za ka­zni­vi de­ja­nji zlo­ra­be po­lo­ža­ja in po­slov­ne go­lju­i­je ter pri­stal na za­vo­do­vem od­pr­tem od­del­ku Pu­šča­va. De­lo Re­vi­je, nek­daj uspe­šno druž­bo, ki je kon­ča­la v ste­ča­ju, je oško­do­val za več kot 34 mi­li­jo­nov evrov. V oseb­nem ste­ča­ju je kon­čal tu­di sam; med tem po­stop­kom pa se je – to je pri­šlo na dan med eno od raz­prav na so­di­šču – pre­se­lil na nov na­slov, v luksu­zno sta­no­va­nje v lju­bljan­skem objek­tu Si­tu­la.

Pri­tisk po­li­ti­ke

Po­seb­na ko­mi­si­ja prav v teh dneh od­lo­ča o vlo­že­nih pro­šnjah za po­goj­ni od­pust iz za­po­ra. Po na­ših za­ne­slji­vih in­for­ma­ci­jah pa so se v Ra­šča­no­vem pri­me­ru po­ja­vi­li po­li­tič­ni pri­ti­ski, da bi bi­lo nje­go­vi pro­šnji za od­hod na pro­stost ugo­de­no in da je tre­ba za­go­to­vi­ti, da se to zgo­di še v ča­su te vla­de.

Ko­mi­si­ja, ki pre­so­ja o pro­šnjah za po­goj­ni od­pust, je le­tos na pr­vi in dru­gi re­dni se­ji sku­paj si­cer obrav­na­va­la 596 pro­šenj, pri če­mer je 18 od­stot­kom pro­sil­cev ugo­di­la. Ka­ko se bo kon­ča­la zgod­ba z Ra­šča­nom, gle­de na to, da je mne­nje za­vo­da, kjer pre­sta­ja ka­zen, ne­ga­tiv­no, je od­vi­sno od te­že pri­ti­ska ak­tu­al­ne vla­da­jo­če po­li­ti­ke. Dej­stvo pa je, da pro­ti Ra­šča­nu ni­so kon­ča­ni še tri­je ka­zen­ski po­stop­ki, za­to je oce­na za­vo­da, da po­go­jev za po­goj­ni od­pust ne iz­pol­nju­je. Za­por­na ka­zen se mu si­cer iz­te­če 25. ju­ni­ja 2022.

Kre­di­ti dr­žav­nih bank

Pred pr­vo vla­do se­da­nje­ga pre­mi­e­ra je bil Matej Ra­ščan v po­slov­nih kro­gih ta­ko re­koč ne­zna­no ime. Le­ta 2005 je po­stal di­rek­tor Ra­ši­ce, do za­čet­ka le­ta 2008 je druž­bo pre­vzel (za­njo je od­štel 2,3 mi­li­jo­na evrov), ku­pil je de­lež v Pe­tro­lu (6,6 mi­li­jo­na evrov), druž­bo Media DS (9,1 mi­li­jo­na evrov) in De­lo Re­vi­je (11 mi­li­jo­nov evrov). Arhiv me­dij­skih član­kov raz­kri­va, da je ta­kra­tna po­li­ti­ka po svo­jih zve­zah v upra­vah in nad­zor­nih sve­tih dr­žav­nih bank Ra­šča­nu omo­go­či­la pri­do­bi­tev enor­mno vi­so­kih kre­di­tov, te uslu­ge pa je mo­ral vr­ni­ti.

Po po­ti za­lo­žni­ške­ga pod­je­tja De­lo Re­vi­je je šla med dru­gim tu­di Ra­šča­no­va Ra­ši­ca. Ča­snik Dnev­nik je pi­sal, da so da­car­ji pred le­ti pri nad­zo­ru Ra­šča­na kot iz­ič­ne ose­be ugo­to­vi­li raz­li­ko med nje­go­vim oseb­nim pre­mo­že­njem in pri­hod­ki, ki jih je ura­dno pri­ka­zal (do­ho­dni­na, di­vi­den­de, dru­go). Davč­na upra­va naj bi pri Ra­šča­nu med pri­ka­za­ni­mi in de­jan­ski­mi pri­hod­ki

ugo­to­vi­la raz­li­ko v vi­ši­ni sko­raj šti­rih mi­li­jo­nov evrov.

Več sto pro­šenj za od­pust

Le­tos je ko­mi­si­ja za po­goj­ni od­pust iz za­po­ra za­se­da­la na dveh re­dnih se­jah, in si­cer v fe­bru­ar­ju in ju­ni­ju, tre­tja re­dna se­ja pa po­te­ka v ok­to­bru, na­tanč­ne­je v tem in prej­šnjem te­dnu. Na ak­tu­al­ni se­ji ko­mi­si­ja obrav­na­va ne­kaj več kot 230 pro­šenj, na fe­bru­ar­ski jih je obrav­na­va­la 284, na ju­nij­ski pa 312 pro­šenj za po­goj­ni od­pust.

La­ni je ko­mi­si­ja sku­paj obrav­na­va­la 795 pro­šenj, pri če­mer je ugo­di­la v 28,7 od­stot­ka pri­me­rov; med nji­mi je bil, kot smo raz­kri­li, tu­di Bi­ne Kor­dež, nek­da­nji šef Mer­kur­ja.

Ka­zen­ski za­ko­nik do­lo­ča, da je ob­so­je­nec lah­ko po­goj­no od­pu­ščen, če je mo­go­če ute­me­lje­no pri­ča­ko­va­ti, da ne bo po­no­vil ka­zni­ve­ga de­ja­nja. Pri pre­so­ji, ali naj se ob­so­je­nec po­goj­no od­pu­sti, se upo­šte­va­jo pred­vsem po­vra­tni­štvo, mo­re­bi­tni ka­zen­ski po­stop­ki, ki po­te­ka­jo pro­ti ob­so­jen­cu za ka­zni­va de­ja­nja, iz­vr­še­na pred na­sto­pom ka­zni za­po­ra, od­nos ob­so­jen­ca do stor­je­ne­ga ka­zni­ve­ga de­ja­nja in oško­do­van­ca, nje­go­vo ve­de­nje med pre­sta­ja­njem ka­zni, uspe­hi na po­dro­čju zdra­vlje­nja od­vi­sno­sti in po­go­ji za vklju­či­tev v ži­vlje­nje na pro­sto­sti. Za po­goj­ni od­pust je mo­go­če za­pro­si­ti tu­di že po tre­tji­ni pre­sta­ne ka­zni, če po­seb­ne oko­li­šči­ne, ki se na­na­ša­jo na ob­so­jen­če­vo oseb­nost, ka­že­jo, da ne bo po­no­vil ka­zni­ve­ga de­ja­nja.

 ?? Foto Ma­vric Pivk ?? Matej Ra­ščan bi rad po po­lo­vi­ci pre­sta­ne za­por­ne ka­zni od­šel iz za­po­ra; pro­ti nje­mu so od­pr­ti še tri­je ka­zen­ski po­stop­ki.
Foto Ma­vric Pivk Matej Ra­ščan bi rad po po­lo­vi­ci pre­sta­ne za­por­ne ka­zni od­šel iz za­po­ra; pro­ti nje­mu so od­pr­ti še tri­je ka­zen­ski po­stop­ki.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia