Delo (Slovenia)

Druž­be­ni me­di­ji v vlo­gi vr­hov­nih cen­zor­jev

ZDA Trump je Twit­ter­ju in dru­gim že pred do­mnev­no afe­ro Bi­dno­ve­ga si­na gro­zil z umi­kom za­šči­te pred tož­ba­mi

- Bar­ba­ra Kram­žar,

Do­nald Trump je na twit­ter­ju in na dru­gih omrež­jih že pred do­mnev­no afe­ro si­na de­mo­krat­ske­ga tek­me­ca Jo­e­ja Bi­dna gro­zil z umi­kom za­šči­te pred tož­ba­mi.

Wa­shing­ton – No­vi ko­ro­na­vi­rus in pre­več pri­stran­ski mo­de­ra­tor sta po­ko­pa­la dru­go ame­ri­ško pred­se­dni­ško de­ba­to. Re­pu­bli­kan­ski pr­vak Do­nald Trump in nje­gov de­mo­krat­ski iz­zi­va­lec Joe Bi­den sta se ta te­den »po­me­ri­la« ob is­tem ča­su na raz­lič­nih me­stih. Oba sta se iz­ka­za­la, ne­od­go­vor­je­no pa je osta­lo ek­splo­ziv­no vpra­ša­nje ele­k­tron­skih pi­sem Bi­dno­ve­ga si­na Hun­ter­ja o ukra­jin­skih po­slih, ki lah­ko pri­ve­de do spre­memb druž­be­nih me­di­jev.

do­pi­sni­ca

Tu­di no­va afe­ra z dvo­mlji­vi­mi po­ve­za­va­mi Bi­dno­ve­ga si­na v Ukra­ji­ni in na Ki­taj­skem se lah­ko še po­ka­že za moj­stro­vi­no tu­je­ga ob­ve­šče­val­ne­ga vme­ša­va­nja v ame­ri­ške vo­li­tve. Več­le­tne ob­tož­be, da je Trump so­de­lo­val z ru­skim spod­ko­pa­va­njem vo­li­tev iz le­ta 2016, so pre­ra­sle v spo­zna­nje, da je te­da­nja de­mo­krat­ska pred­se­dni­ška kan­di­dat­ka Hil­lary Clin­ton dez­in­for­ma­ci­je o tem ku­pi­la pri vi­ru, pre­i­sko­va­nem za­ra­di vo­hu­nje­nja za Ru­si­jo. Trum­pov od­ve­tnik Ru­dy Gi­u­li­a­ni, ki naj bi po­leg zve­zne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da FBI pre­jel do­ka­ze o vple­te­no­sti nek­da­nje­ga de­mo­krat­ske­ga pod­pred­se­dni­ka v si­no­ve spor­ne ukra­jin­ske po­sle, se je že ujel na li­ma­ni­ce dvo­mlji­vih in­for­ma­tor­jev. So ta­kšni tu­di naj­no­vej­ši obre­me­nil­ni po­dat­ki o Hun­ter­ju Bi­dnu?

Cen­zu­ra v ZDA

Spre­mlje­val­ne fo­to­gra­i­je oma­mlje­ne­ga Bi­dna mlaj­še­ga v spor­nih po­zah do­ka­zu­je­jo, da ga pri ukra­jin­ski Bu­ri­smi ni­so na­je­li za­ra­di stro­kov­nih kva­li­i­ka­cij, v ča­so­pi­su New York Post ob­ja­vlje­na ele­k­tron­ska do­pi­so­va­nja pa na­ka­zu­je­jo na pro­da­ja­nje dru­žin­ske­ga ime­na in vpli­va. Ne­od­vi­sno od te­ga se po­sta­vlja vpra­ša­nje po­ro­ča­nja o ta­kšnih in­for­ma­ci­jah. La­stnik de­la­war­ske po­pra­vljal­ni­ce ra­ču­nal­ni­kov, ki je za­čel afe­ro, se ne spo­mni, kdo mu je pri­ne­sel pre­no­sni­ke z ek­splo­ziv­no vse­bi­no, iz njih pri­do­blje­na ele­k­tron­ska pi­sma pa ven­dar­le na­ka­zu­je­jo so­de­lo­va­nje Bi­dnov pri dvo­mlji­vih po­slih v Ukra­ji­ni ter za še ve­li­ko ve­čje vso­te na Ki­taj­skem. Oče Joe je pred le­ti pred ka­me­ra­mi pri­znal iz­si­lje­va­nje Ki­je­va za od­pust to­žil­ca, ki je pre­ga­njal ukra­jin­sko pod­je­tje nje­go­ve­ga si­na, Vik­tor Šo­kin je po tej in­ter­ven­ci­ji res mo­ral od­i­ti.

Vr­sta do Trum­pa so­vra­žnih ame­ri­ških me­di­jev po­ro­ča­nja ča­so­pi­sa New York Post kljub te­mu ni po­sre­do­va­la na­prej, ne­ka­te­ra druž­be­na omrež­ja so ce­lo pre­pre­či­la šir­je­nje obre­me­nil­nih član­kov. Twit­ter je blo­ki­ral ra­čun ce­lo Trum­po­vi ti­skov­ni pred­stav­ni­ci Kay­lei­gh McEna­ny ter re­pu­bli­kan­ski pred­vo­lil­ni kam­pa­nji in pra­vo­so­dne­mu od­bo­ru ame­ri­ške­ga se­na­ta za pri­ho­dnji te­den na­po­ve­dal za­sli­ša­nje Twit­ter­je­ve­ga di­rek­tor­ja

• Ek­splo­ziv­na ele­k­tron­ska po­šta si­na de­mo­krat­ske­ga pred­se­dni­ške­ga kan­di­da­ta.

• Je no­va afe­ra okrog Hun­ter­ja Bi­dna lah­ko dez­in­for­ma­ci­ja?

• Do­bra te­le­vi­zij­ska na­sto­pa Do­nal­da Trum­pa in Jo­e­ja Bi­dna.

Jac­ka Dor­sey­ja. Ta je blo­ki­ra­nje član­ka naj­prej ozna­čil za ne­spre­je­mlji­vo, po­tem pa to na­da­lje­val.

Trump je naj­ve­čjim druž­be­nim me­di­jem že prej gro­zil z umi­kom za­šči­te pred so­dnim pre­ga­nja­njem, ki jo uži­va­jo od za­čet­ka. To bi sple­tne ve­li­ka­ne uda­ri­lo tam, kjer jih naj­bolj bo­li, sku­paj z nji­mi pa tu­di nji­ho­ve upo­rab­ni­ke. Za ta­kšno za­ko­no­da­jo je pri­sto­jen kon­gres, v Twit­ter­ju so so kljub te­mu spre­me­ni­li pra­vi­la in do­mnev­no ukra­de­nih vse­bin ne bo­do več od­stra­nje­va­li, če jih ne ši­ri­jo ti­sti, ki so jih ukra­dli. New York Post se še na­prej pri­to­žu­je za­ra­di cen­zu­re, in­for­ma­cij­ske­ga uda­ra in di­gi­tal­ne voj­ne. »Sem ure­dnik ene­ga od naj­bolj bra­nih ame­ri­ških ča­so­pi­sov, pa ne mo­rem ši­ri­ti član­ka o ko­rup­ci­ji pred­se­dni­ške­ga kan­di­da­ta ene od ve­li­kih po­li­tič­nih strank,« se je – kje dru­gje kot na twit­ter­ju – pri­to­žil So­hrab Ahma­ri.

Dva do­bra na­sto­pa

Da so druž­be­na omrež­ja bi­stve­na za šir­je­nje nje­go­vih spo­ro­čil, je na pred­vo­lil­nem fo­ru­mu te­le­vi­zij­ske druž­be NBC pri­znal tu­di Trump, a si bo mor­da prav za­to še bolj pri­za­de­val za no­ve re­gu­la­ci­je. Žal se mo­de­ra­tor­ka Sa­van­nah Guthrie ni lo­ti­la te­ga vpra­ša­nja, če­prav je pred­se­dni­ka ob­stre­lje­va­la z ne­šte­ti­mi dru­gi­mi in pa­ra­do­ksal­no prav s tem po­ma­ga­la k nje­go­ve­mu bolj di­sci­pli­ni­ra­ne­mu na­sto­pu. Joe Bi­den je bil na te­le­vi­zi­ji ABC de­le­žen ve­li­ko ne­žnej­še obrav­na­ve, saj mo­de­ra­tor Ge­or­ge Ste­pha­no­po­u­los ni ni­ti ome­nil Hun­ter­je­ve­ga de­lo­va­nja. S tem je nek­da­nji te­sni so­de­la­vec de­mo­krat­ske­ga pred­se­dni­ka Bil­la Clin­to­na tu­di de­mo­krat­ske­mu pred­se­dni­ške­mu kan­di­da­tu omo­go­čil do­ber na­stop, ame­ri­ška jav­nost pa manj kot tri te­dne pred vo­li­tva­mi ne ve, kje je pri vpra­ša­nju po­li­tič­ne ko­rup­ci­je in svo­bo­de iz­ra­ža­nja.

 ??  ?? Ame­ri­ška jav­nost manj kot tri te­dne pred pred­se­dni­ški­mi vo­li­tva­mi ne ve, kje je pri vpra­ša­nju po­li­tič­ne ko­rup­ci­je in svo­bo­de iz­ra­ža­nja.
Ame­ri­ška jav­nost manj kot tri te­dne pred pred­se­dni­ški­mi vo­li­tva­mi ne ve, kje je pri vpra­ša­nju po­li­tič­ne ko­rup­ci­je in svo­bo­de iz­ra­ža­nja.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia