Delo (Slovenia)

Tr­gov­ci iz­naj­dlji­vo do ne­delj­ske pro­da­je

Za­pr­tje pro­da­jaln Ju­tri za­dnjič po ne­delj­skih na­ku­pih – Mo­žnost do­sta­ve iz­del­kov, na­ro­če­nih v sple­tni tr­go­vi­ni

- Nejc Go­le

Ljubljana – Ju­tri bo­ste lah­ko za­dnji dan obi­ska­li tr­go­vi­ne ob ne­de­ljah; vsaj ve­či­no. Pri­ho­dnji te­den bo na­mreč za­če­la ve­lja­ti spre­mem­ba za­ko­na o tr­go­vi­ni, po ka­te­ri bo­do pro­da­jal­ne ob ne­de­ljah in pra­zni­kih za­pr­te. To pa ne po­me­ni, da ob ne­de­ljah ne bo­ste mo­gli na­ku­po­va­ti. »Sple­tna tr­go­vi­na bo lah­ko de­lo­va­la ta­ko kot prej. Tr­gov­ci lah­ko na­ro­či­la pri­pra­vlja­jo, in če je ta­ko do­go­vor­je­no z na­roč­ni­kom, jih lah­ko tu­di do­sta­vlja­jo ob ne­de­ljah,« pra­vi pred­se­dni­ca Tr­go­vin­ske zbor­ni­ce Ma­ri­ča Lah.

Nejc Go­le

No­ve­la za­ko­na o tr­go­vi­ni do­lo­ča, da tr­go­vec ne sme do­lo­či­ti obra­to­val­ne­ga ča­sa pro­da­jaln ob ne­de­ljah in de­la pro­stih dne­vih. Na Tr­go­vin­ski zbor­ni­ci Slo­ve­ni­je (TZS) so gle­de sple­tne pro­da­je za po­ja­sni­la za­pro­si­li tu­di mi­ni­str­stvo za go­spo­dar­stvo, nji­hov od­go­vor pri­ča­ku­je­jo v krat­kem. »Kljub te­mu pa me­ni­mo, da ovir po ve­ljav­ni za­ko­no­da­ji za sple­tno pro­da­jo ni.« Tr­gov­ci le­tos za­zna­va­jo 60-od­sto­tno rast sple­tne tr­go­vi­ne. »Ne sa­mo pri te­ks­ti­lu, obu­tvi in koz­me­ti­ki, rast za­zna­va­mo pred­vsem pri ži­vil­skih tr­go­vi­nah. Sple­tna tr­go­vi­na se je uve­lja­vi­la, tr­gov­ci so po­so­do­bi­li plat­for­me in po­ve­ča­li zmo­glji­vo­sti,« po­ja­snju­je Ma­ri­ča Lah.

V Mer­ca­tor­ju so svo­je za­po­sle­ne v sple­tni tr­go­vi­ni men­da že ob­ve­sti­li o mo­žno­sti, da bo­do po no­vem de­la­li tu­di ob ne­de­ljah, in si­cer že ju­tri. V tr­go­vski druž­bi te­ga ne ko­men­ti­ra­jo. V Tu­šu pra­vi­jo, da pre­vze­ma in do­sta­ve v sple­tnem su­per­mar­ke­tu na­ro­če­nih iz­del­kov ob ne­de­ljah ne iz­va­ja­jo.

Ljubljana – Pri­ho­dnjo ne­de­ljo med po­li­ca­mi ve­či­ne tr­go­vin ne bo kup­cev, mor­da pa bo­do iz­del­ke is­ka­li za­po­sle­ni, ki pri­pra­vlja­jo pa­ke­te iz­del­kov, na­ro­če­ne v sple­tnih tr­go­vi­nah. V Tu­šu, de­ni­mo, do­sta­vo in pre­vzem iz­del­kov, na­ro­če­nih po sple­tu, opra­vlja­jo med po­ne­delj­kom in so­bo­to. Z za­pr­tjem pro­da­jaln ob ne­de­ljah pro­u­ču­je­jo mo­žnost te sto­ri­tve tu­di ob ne­de­ljah.

• V sin­di­ka­tu na­spro­tu­je­jo de­lu za­po­sle­nih v sple­tni pro­da­jal­ni ob ne­de­ljah.

• TZS se od­lo­ča o ustav­ni pre­so­ji no­ve­le za­ko­na o tr­go­vi­ni.

• Naj­bo­lje se pro­da­ja­jo ži­vi­la in pi­ja­če ter to­a­le­tne po­treb­šči­ne.

Sple­tna tr­go­vi­na je z epi­de­mi­jo ko­ro­na­vi­ru­sa do­bi­la nov po­spe­šek, tr­gov­ci pa na ta pro­daj­ni ka­nal ra­ču­na­jo tu­di ob ne­de­ljah, ko bo ve­či­na ži­vil­skih tr­go­vin za­pr­tih. »A da­leč je od te­ga, da bi lah­ko kar­ko­li na­do­me­sti­lo ne­delj­ski iz­pad v kla­sič­ni tr­go­vi­ni,« pra­vi pred­se­dni­ca

Tr­go­vin­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je

(TZS) Ma­ri­ča Lah.

V Mer­ca­tor­ju nam ni­so od­go­vo­ri­li na vpra­ša­nje, ali dr­ži, da so za­po­sle­ne v sple­tni tr­go­vi­ni ob­ve­sti­li, da bo­do po no­vem de­la­li tu­di ob ne­de­ljah, med­tem ko do zdaj ni­so. »Ta­kšna in­for­ma­ci­ja do me­ne ni pri­šla,« pra­vi sin­di­ka­list­ka Ve­sna

Sto­ja­no­vič: »Kot sin­di­ka­list­ka pa ta­kšne mo­žno­sti ne pod­pi­ram. Bo­ri­li smo se, da bo­do lju­dje do­ma. Če se bo to zgo­di­lo, bo­mo zah­te­va­li upo­šte­va­nje de­lov­no­prav­ne za­ko­no­da­je, tre­ba je pre­gle­da­ti tu­di po­god­be o za­po­sli­tvah teh za­po­sle­nih.«

Ma­ri­ča Lah po­u­dar­ja, da za­kon o tr­go­vi­ni ure­ja obra­to­val­ni čas, to­rej kdaj so tr­go­vi­ne lah­ko od­pr­te, med­tem ko de­lov­ni čas za­po­sle­nih ure­ja za­kon o de­lov­nih raz­mer­jih: »Če de­lov­ni pro­ces zah­te­va de­lo ob ne­de­ljah, se to lah­ko or­ga­ni­zi­ra.

De­lo­da­ja­lec pa mo­ra iz­pla­ča­ti vse do­dat­ke za de­lo v manj ugo­dnem de­lov­nem ča­su, ki so na­pi­sa­ni v ko­lek­tiv­ni po­god­bi za de­jav­nost tr­go­vi­ne. Ti do­dat­ki so ve­čji kot v dru­gih pa­no­gah.«

V sple­tni ko­ša­ri­ci tu­di sve­ža ži­vi­la

Tr­gov­ci so z epi­de­mi­jo okre­pi­li svo­je sple­tne tr­go­vi­ne, ne­ka­te­ri so pr­vič upo­ra­bi­li ta pro­daj­ni ka­nal. Dro­ge­rie markt je ta te­den spo­ro­čil, da je od­prl sple­tno tr­go­vi­no.

V Mer­ca­tor­je­vi sple­tni tr­go­vi­ni se naj­bo­lje pro­da­ja­jo osnov­na ži­vi­la, pi­ja­če in to­a­le­tne po­treb­šči­ne, vse več pa tu­di sve­ža ži­vi­la, pra­vi­jo v druž­bi: »Mer­ca­tor­je­va sple­tna tr­go­vi­na do­sta­vlja na 98 od­stot­kov ob­mo­čja Slo­ve­ni­je, na­va­dno je mo­goč na­kup z do­sta­vo na­sle­dnji dan, od­vi­sno od za­se­de­no­sti zmo­glji­vo­sti.« Ker se je pov­pra­še­va­nje v nji­ho­vi sple­tni tr­go­vi­ni spo­mla­di ob epi­de­mi­ji co­vi­da-19 »čez noč po­ve­ča­lo za de­set­krat«, so za­le­dne zmo­glji­vo­sti okre­pi­li in se pri­pra­vi­li za pri­ho­dnje ob­do­bje, ko v sple­tni tr­go­vi­ni pri­ča­ku­je­jo spet ve­čje pov­pra­še­va­nje po iz­del­kih za dnev­no ra­bo v go­spo­dinj­stvu.

V Tu­šu na­ro­ča­nje v sple­tnem su­per­mar­ke­tu po­te­ka vse dni v te­dnu, do­sta­va in pre­vzem pa od po­ne­delj­ka do so­bo­te. »Pre­vzem in do­sta­va sple­tne­ga su­per­mar­ke­ta skla­dno s pov­pra­še­va­njem ob ne­de­ljah ne po­te­ka, ven­dar to mo­žnost pre­ver­ja­mo tu­di v pri­ho­dnje,« po­ja­snju­je­jo. V sple­tni ko­ša­ri­ci se naj­po­go­ste­je znaj­de­jo ti­sti iz­del­ki, ki so po­go­sti tu­di v kla­sič­nem na­ku­po­val­nem vo­zič­ku: osnov­na ži­vi­la, pi­ja­če in sve­ži iz­del­ki. Do­sta­vo omo­go­ča­jo v šti­rih urah od od­da­je na­ro­či­la, tre­nu­tno v Lju­blja­ni, Ce­lju, Ma­ri­bo­ru in Kra­nju.

Od­lo­či­tev po­slan­cev mor­da v ustav­no pre­so­jo

Spo­mni­mo, za­pr­tje tr­go­vin ob ne­de­ljah in pra­zni­kih je pre­dla­ga­la Le­vi­ca, no­ve­lo za­ko­na pa so s sku­paj 72 gla­so­vi pod­pr­li tu­di po­slan­ci SDS, SD, NSi, SAB ter ve­čji del po­slan­cev LMŠ in De­su­sa. Ob ne­de­ljah bo­do lah­ko od­pr­te le ne­ka­te­re pro­da­jal­ne; te iz­je­me na­va­ja­mo v in­fo­gra­i­ki. Za za­pr­tje se je za­vzel sin­di­kat tr­gov­cev, med­tem ko mu na­spro­tu­je TZS.

Na vpra­ša­nje, ali bo­do na no­vo do­loč­bo v za­ko­nu o tr­go­vi­ni vlo­ži­li ustav­no pre­so­jo, Ma­ri­ča Lah pra­vi, da so na­re­di­li prav­no ana­li­zo, ki jo bo­do na uprav­nem od­bo­ru pro­u­či­li in se po­tem od­lo­ča­li za na­dalj­nje ko­ra­ke: »So pa že po­slan­ci med raz­pra­vo ome­nja­li ustav­no pre­so­jo. Za­ve­da­li so se, da spre­je­ma­jo za­kon, ki ver­je­tno ni naj­bolj skla­den z usta­vo.«

 ?? Foto Le­on Vi­dic ?? Vče­raj v tr­go­vi­nah ni manj­ka­lo kup­cev. Pri­ho­dnjo ne­de­ljo pa se bo­do med po­li­ca­mi mor­da spre­ha­ja­li le za­po­sle­ni, ki bo­do pri­pra­vlja­li pa­ke­te za do­sta­vo na dom.
Foto Le­on Vi­dic Vče­raj v tr­go­vi­nah ni manj­ka­lo kup­cev. Pri­ho­dnjo ne­de­ljo pa se bo­do med po­li­ca­mi mor­da spre­ha­ja­li le za­po­sle­ni, ki bo­do pri­pra­vlja­li pa­ke­te za do­sta­vo na dom.
 ?? Foto Blaž Samec ?? V Tu­šu do­sta­vo in pre­vzem iz­del­kov, na­ro­če­nih po sple­tu, opra­vlja­jo med po­ne­delj­kom in so­bo­to, a pro­u­ču­je­jo mo­žnost raz­ši­ri­tve sto­ri­tve tu­di na ne­de­lje.
Foto Blaž Samec V Tu­šu do­sta­vo in pre­vzem iz­del­kov, na­ro­če­nih po sple­tu, opra­vlja­jo med po­ne­delj­kom in so­bo­to, a pro­u­ču­je­jo mo­žnost raz­ši­ri­tve sto­ri­tve tu­di na ne­de­lje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia