Delo (Slovenia)

Smu­ko bo kro­jil co­vid-19

Pred zi­mo Na smu­či­ščih upa­jo, da se ne bo po­no­vi­la lan­ska se­zo­na

-

Na smu­či­ščih bo­do za­ra­di pri­po­ro­čil NIJZ o raz­da­lji med obi­sko­val­ci le­tos te­ža­ve, opo­zar­ja­jo slo­ven­ski žič­ni­čar­ji, pred­vsem tam, kjer je do­stop do prog mo­goč le v za­pr­tih na­pra­vah, na pri­mer na Kr­va­vec, Vo­gel, Ve­li­ko pla­ni­no, Gol­te, Ma­ri­bor­sko Po­hor­je, Ka­nin. »V pri­me­ru obra­to­va­nja žič­ni­ških na­prav z niž­jo zmo­glji­vo­stjo bo­do stro­ški obra­to­va­nja ve­čji od pri­hod­kov. Za­to bo­do upra­vljav­ci pred zah­tev­no od­lo­či­tvi­jo, ali pod ta­ki­mi po­go­ji sploh obra­to­va­ti,« pra­vi se­kre­tar zdru­že­nja žič­ni­čar­jev Da­ni­lo Bre­celj. Si­mo­na Ban­dur

La­ni ni bi­lo sne­ga, le­tos je za vzo­rec že zgo­daj po­be­lil vr­ho­ve, a kaj ko je tu no­vi ko­ro­na­vi­rus. Na slo­ven­skih smu­či­ščih v po­mir­lji­vem to­nu pra­vi­jo, da se pri­pra­vlja­jo na bli­ža­jo­čo se smu­čar­sko se­zo­no in z njo na ukre­pe za za­je­zi­tev šir­je­nja vi­ru­sa, ka­kr­šni bo­do že ta­krat v ve­lja­vi. Da­ni­lo Bre­celj, se­kre­tar Zdru­že­nja slo­ven­skih žič­ni­čar­jev, pa pri­zna­va, da se te se­zo­ne bo­ji­jo. Ukre­pi za žič­ni­ške na­pra­ve med dru­gim do­lo­ča­jo vsaj pol­dru­gi me­ter raz­da­lje med po­tni­ki, kar po­me­ni, da bi, na pri­mer, v kro­žno ka­bin­sko žič­ni­co, ki vo­zi na Kr­va­vec, lah­ko vsto­pil en sam smu­čar.

Si­mo­na Ban­dur

Pri­po­ro­či­la, ki jih je in­šti­tut za jav­no zdrav­je pri­pra­vil za žič­ni­ške na­pra­ve, so upra­vljav­cem do­bro zna­na in z nji­mi v po­le­tni se­zo­ni, kot je de­jal Bre­celj, ni bi­lo te­žav, saj se obi­sko­val­ci raz­po­re­di­jo čez ves dan. Po­zi­mi, ko smu­čar­ji že zju­traj pri­de­jo na smu­či­šča, pa pri­ča­ku­je­jo dol­ge vr­ste. Za­to so na NIJZ po­sla­li do­pis s se­zna­mom pri­po­ro­čil, ka­kr­šna ve­lja­jo po Evro­pi. V med­na­ro­dni or­ga­ni­za­ci­ji na­ci­o­nal­nih zdru­ženj žič­ni­čar­jev OITAF so na­mreč pri­pra­vi­li pri­mer­jal­no ta­be­lo ukre­pov v po­sa­me­znih dr­ža­vah. »Ugo­to­vi­li smo, da ni­kjer ne pred­pi­su­je­jo manj­še­ga šte­vi­la po­tni­kov na žič­ni­ških na­pra­vah, kot je nji­ho­va zmo­glji­vost. Pri nas je pred­pi­sa­na mi­ni­mal­na raz­da­lja od 1,5 do dva me­tra, kar pa po­me­ni zmanj­ša­nje ka­pa­ci­te­te,« je po­u­da­ril Bre­celj.

Za­to pre­dla­ga­jo, da bi pri­po­ro­či­la, spre­je­ta apri­la, pred smu­čar­sko se­zo­no pri­la­go­di­li po vzo­ru dru­gih evrop­skih dr­žav, se­ve­da ob upo­šte­va­nju vseh dru­gih ukre­pov, kot so raz­ku­že­va­nje rok, po­kri­va­nje pre­de­la ust in no­su, upo­ra­ba ro­ka­vic, pre­zra­če­va­nje in dez­in­fek­ci­ja. To­da od­go­vor NIJZ je bil kra­tek in brez ko­men­tar­ja pri­po­ro­čil in ukre­pov v dru­gih dr­ža­vah. Po­sre­do­va­li so jim le po­ve­za­vo na pri­po­ro­či­la, spre­je­ta v apri­lu. Tu­di na na­še vpra­ša­nje so od­go­vo­ri­li, da je vz­dr­že­va­nje var­no­stne raz­da­lje eden od ključ­nih ukre­pov za pre­pre­če­va­nje pre­no­sa vi­ru­sa.

Žič­ni­čar­ji ta­ko po Bre­clje­vih be­se­dah pri­ča­ku­je­jo, da bo­do na smu­či­ščih ve­li­ke te­ža­ve, pred­vsem tam, kjer je do­stop mo­goč z na­pra­va­mi z za­pr­ti­mi vo­zi­li, na pri­mer na Kr­va­vec, Vo­gel, Ve­li­ko pla­ni­no, Gol­te, Ma­ri­bor­sko Po­hor­je, Ka­nin. »V pri­me­ru obra­to­va­nja žič­ni­ških na­prav z manj­šo ka­pa­ci­te­to bo­do stro­ški obra­to­va­nja ve­čji od pri­hod­kov. To po­me­ni, da bo­do upra­vljav­ci pred zah­tev­no od­lo­či­tvi­jo, ali pod ta­ki­mi po­go­ji sploh obra­to­va­ti. Vse­ka­kor se stri­nja­mo, da je zdrav­je na pr­vem me­stu in da je tre­ba za­je­zi­ti šir­je­nje no­ve­ga ko­ro­na­vi­ru­sa, a ob tem ne sme­mo ome­je­va­ti go­spo­dar­skih de­jav­no­sti. Po­go­ji de­lo­va­nja mo­ra­jo bi­ti pri­mer­lji­vi s ti­sti­mi, v ka­te­rih po­slu­je kon­ku­ren­ca v so­se­dnjih dr­ža­vah.«

Sne­žna in co­vid-19 ga­ran­ci­ja

Na smu­či­ščih se med­tem pri­pra­vlja­jo na se­zo­no, ki se bo za­če­la čez do­ber me­sec ali dva, v sre­di­šču nji­ho­vih že­lja je pred­vsem, da se ne bi po­no­vi­la lan­ska, ki je bi­la vse do mar­ca ve­či­no­ma brez sne­ga, ko pa je ta le za­pa­del, so smu­či­šča za­pr­li za­ra­di epi­de­mi­je co­vi­da-19.

Na Kr­vav­cu, kjer so se že na za­čet­ku ok­to­bra ve­se­li­li pr­ve­ga sne­ga, bo­do na­pra­ve za­gna­li za­dnji ko­nec te­dna v no­vem­bru; če bo na­ra­va pre­se­ne­ti­la s ka­kšno iz­da­tno be­lo po­šilj­ko, mor­da že prej. Se­zon­ske vo­zov­ni­ce so – kot tu­di na dru­gih ve­čjih smu­či­ščih – v pred­pro­da­ji, pov­pra­še­va­nje na rav­ni lan­ske­ga, a za zdaj so šte­vil­ke še za­ne­mar­lji­ve, ve­či­no­ma se pro­da­ja zač­ne po­ve­če­va­ti še­le no­vem­bra. Ker se­zo­na kljub vse­mu še vi­si v zra­ku, so kup­cem po­nu­di­li sne­žno in co­vid-19 ga­ran­ci­jo, s ka­te­ro za­go­ta­vlja­jo sto smu­čar­skih dni – ali pa po­vr­ne­jo so­raz­mer­ni de­lež vre­dno­sti se­zon­ske vo­zov­ni­ce.

Kljub sla­bi lan­ski se­zo­ni (pro­met je bil za po­lo­vi­co manj­ši kot le­to prej) pri­pra­vlja­jo ne­kaj no­vo­sti, med dru­gim bo­do re­sta­vra­ci­jo v ho­te­lu Kr­va­vec po­ve­ča­li za sto kva­dra­tnih me­trov, da bo­do lah­ko za­go­to­vi­li ustre­zno raz­da­ljo med mi­za­mi, del­no bo­do po­kri­li pla­žo, med no­vost­mi je še pro­ga, ki so jo po­sve­ti­li Ju­re­tu Ko­šir­ju. Če­prav še ča­ka­jo na mo­re­bi­ten od­ziv NIJZ, se jim zdi po­gla­vi­tno, da pri­po­ro­či­la ne pred­vi­de­va­jo za­pi­ra­nja smu­čišč. »Za­ve­da­mo se, da se mo­ra­mo ta­ko na smu­či­šču kot v ko­čah in dru­gih lo­ka­lih po­ču­ti­ti var­ne, za­to bo­mo po­skr­be­li, da bo­do obi­sko­val­cem pra­vi­la ja­sna, in bo­mo lah­ko ime­li le­po smu­čar­sko se­zo­no. Vsi si se­ve­da že­li­mo uži­va­ti čim bolj spro­šče­no, a na pr­vem me­stu sta var­nost in zdrav­je vseh nas,« je po­u­da­ri­la Bar­ba­ra Bo­žič iz RTC Kr­va­vec.

Več pri­la­go­di­tev ob vsto­pu na na­pra­ve

Na Ro­gli so si kot da­ri­lo za kup­ce se­zon­skih vo­zov­nic omi­sli­li ce­va­ste špor­tne ovra­tne ru­te, ki jih bo­do lah­ko upo­ra­blja­li na­me­sto obra­zne ma­ske, ko bo­do vsto­pa­li v go­stin­ske lo­ka­le in dru­ge objek­te na smu­či­šču. »Gle­de na to, da ak­tiv­no­sti, po­ve­za­ne z zim­ski­mi špor­ti, po­te­ka­jo na pro­stem in so lju­dje že ta­ko opre­mlje­ni z ro­ka­vi­ca­mi, ša­li, pod­ka­pa­mi, na smu­či­šču ne pri­ča­ku­je­mo ve­čjih ome­ji­tev. Se­ve­da pa bo­mo ves čas skrb­no spre­mlja­li in v ce­lo­ti upo­šte­va­li pred­pi­sa­ne in pri­po­ro­če­ne ukre­pe NIJZ in dru­gih pri­stoj­nih in­sti­tu­cij,« je za­go­to­vi­la pred­stav­ni­ca za od­no­se z jav­no­stjo Tina Tin­ta Ko­va­čič. Ne­ko­li­ko več pri­la­go­di­tev bo, kot je do­da­la, po­treb­nih za za­go­ta­vlja­nje ustre­zne var­no­stne raz­da­lje v vr­stah pri vsto­pu na žič­ni­ške na­pra­ve ter pri ome­ji­tvah vsto­pa v go­stin­ske objek­te; ti bo­do po­nud­bo or­ga­ni­zi­ra­li ta­ko, da bo obi­sko­val­cem na vo­ljo tu­di na pro­stem.

Smu­či­šče bo­do pred­vi­do­ma od­pr­li v pr­vih dneh de­cem­bra, tre­nu­tno opra­vlja­jo vzdr­že­val­na de­la na žič­ni­ških na­pra­vah in smu­čar­skih pro­gah, pri­pra­vlja­jo tu­di po­nud­bo in sto­ri­tve, z na­ku­pom 25 so­dob­nih za­sne­že­val­nih na­prav bo­do sis­tem še nad­gra­di­li in na­da­lje­va­li ob­no­vo ba­ra Uni­or­ček. V lan­ski se­zo­ni je

Ro­gla go­sti­la ne­kaj več kot 151.000 smu­čar­jev, kar je 28 od­stot­kov manj kot v se­zo­ni 2018/19.

Op­ti­mi­zem na Vo­glu

Tu­di na Vo­glu se ne­ra­di spo­mi­nja­jo pre­te­kle se­zo­ne, saj je smu­či­šče za­ra­di po­manj­ka­nja sne­ga v ce­lo­ti za­če­lo obra­to­va­ti še­le 5. mar­ca, to­rej le ka­kih de­set dni pred za­pr­tjem. Kljub te­mu so, kot je po­ve­da­la di­rek­to­ri­ca sku­pnih služb v tem smu­čar­skem cen­tru Ale­ksan­dra Fi­o­rel­li, op­ti­mi­stič­ni, upa­jo le, da bo sneg pra­vo­ča­sno za­pa­del in da se raz­me­re za­ra­di co­vi­da ne bo­do ta­ko po­slab­ša­le, da bi mo­ra­li za­pi­ra­ti žič­ni­ške na­pra­ve.

Si­cer se na se­zo­no pri­pra­vlja­jo kot vsa­ko le­to, tu­di gle­de zdra­vstve­nih pri­po­ro­čil so pre­cej re­al­ni: »Že po­le­ti smo do­sle­dno iz­va­ja­li vse ukre­pe in pri­po­ro­či­la NIJZ in ta­ko bo­mo rav­na­li tu­di v pri­ho­dnje.« Ker so tu­ri­stič­ni bo­ni po­zi­tiv­no vpli­va­li na obisk Bo­hi­nja in s tem tu­di Vo­gla, si s po­dalj­ša­njem ve­ljav­no­sti bo­nov več go­stov obe­ta­jo tu­di v zim­skih me­se­cih, ta­ko v na­sta­ni­tvah kot na smu­či­šču. Se­zo­na se bo za­če­la, ko bo do­volj sne­ga, »ob upo­šte­va­nju pra­vil in od­redb NIJZ, ki bo­do ve­lja­la ta­krat«, je še po­u­da­ri­la Fi­o­rel­li­je­va. Le­tne vo­zov­ni­ce bo­do za­če­li pro­da­ja­ti v po­ne­de­ljek.

Manj smu­čar­jev, več ko­le­sar­jev

Na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju so do zdaj pro­da­li pri­bli­žno 1100 raz­lič­nih se­zon­skih vo­zov­nic, ve­či­no v pr­vem ob­do­bju pred­pro­da­je v mar­cu, je pa šte­vi­lo ne­ko­li­ko niž­je kot la­ni v tem ča­su.

Za­če­tek smu­čar­ske se­zo­ne bo pred­vi­do­ma sre­di de­cem­bra (če bo le vre­me do­pu­šča­lo), ve­čjih no­vo­sti ne na­čr­tu­je­jo. Do­tlej se pri­pra­vlja­jo na za­gon smu­či­šča, ka­ko bo po­te­ka­la le­to­šnja smu­ka, pa bo od­vi­sno tu­di od epi­de­mi­o­lo­ške si­tu­a­ci­je in na­vo­dil, ki jih bo­do za iz­va­ja­nje de­jav­no­sti iz­da­li NIJZ in dru­ge pri­stoj­ne služ­be, je po­u­da­ril pred­stav­nik za od­no­se z jav­nost­mi Mi­ha Ru­bin.

Lan­ska se­zo­na brez sne­ga, ki se je po­vrh vse­ga še prej kon­ča­la, je bi­la bor­na: ime­li so ze­lo vi­so­ke stro­ške pri­pra­ve smu­čišč in bi­stve­no slab­ši obisk smu­čar­jev, k če­mur je svo­je do­da­la še sla­ba za­se­de­nost ho­te­lov in apart­ma­jev v la­sti DUTB. Obi­sko­val­cev v zim­ski se­zo­ni 2019/2020 je bi­lo okrog 135.000, od te­ga 100.000 smu­čar­jev, kar je gle­de na prej­šnjo se­zo­no za tre­tji­no manj. Ta­ko so mi­nu­lo zim­sko se­zo­no skle­ni­li z iz­gu­bo več kot 200.000 evrov.

Pre­cej manj go­stov so pre­pe­lja­li tu­di s kro­žno ka­bin­sko žič­ni­co, oko­li 145.000, la­ni je ta šte­vil­ka pre­se­gla 200.000. So pa do­se­gli spod­bu­dne re­zul­ta­te v ko­le­sar­skem par­ku: od 1. ja­nu­ar­ja so v njem na­šte­li do­brih 18.000 ko­le­sar­jev, šti­ri ti­soč več kot la­ni.

Pov­sem dru­ga­če je v Kranj­ski Go­ri, ki je bi­la po­le­ti rav­no ta­ko ze­lo obi­ska­na, po­dob­no kot v le­tu prej, le struk­tu­ra obi­sko­val­cev se je spre­me­ni­la v prid do­ma­čim. Že po­le­ti, sre­di av­gu­sta, so za­če­li po­nu­ja­ti tu­di smu­čar­ske vo­zov­ni­ce, za­to je pro­da­ja bolj­ša kot v pre­te­klih le­tih, o šte­vil­kah ni­so go­vo­ri­li, so pa za­če­tek se­zo­ne na­po­ve­da­li za pr­ve dni de­cem­bra ozi­ro­ma ko bo­do to do­pu­šča­le sne­žne raz­me­re. Pri­pra­ve na se­zo­no po­te­ka­jo kot vsa­ko le­to – s po­zor­no­stjo, usmer­je­no na na­vo­di­la NIJZ.

»Za­ve­da­mo se, da se mo­ra­mo ta­ko na smu­či­šču kot v ko­čah in dru­gih lo­ka­lih po­ču­ti­ti var­ne, za­to bo­mo po­skr­be­li, da bo­do obi­sko­val­cem pra­vi­la ja­sna, in bo­mo lah­ko ime­li le­po smu­čar­sko se­zo­no.«

Bar­ba­ra Bo­žič, RTC Kr­va­vec

Prej je bi­la gi­m­na­zij­ska knji­žni­ca ure­je­na pre­cej pro­vi­zo­rič­no in raz­dro­blje­na med tri pro­sto­re v dru­gem nad­stro­pju. Ko se je hi­šnik pre­dlan­skim upo­ko­jil in se iz­se­lil iz ma­lo manj kot de­vet­de­set kva­dra­tnih me­trov ve­li­ke­ga sta­no­va­nja nad­stro­pje ni­že, na vo­ga­lu med Šu­bi­če­vo in Slo­ven­sko ce­sto, so se od­lo­či­li, da pro­stor na­me­ni­jo ure­di­tvi knji­žni­ce in manj­še učil­ni­ce.

Ko­tič­ki za bra­nje, uče­nje in de­lo

»V za­dnjih le­tih smo že ure­di­li je­dil­ni­co in te­ra­so pa tu­di del v če­tr­tem nad­stro­pju, pri če­mer smo so­de­lo­va­li z ar­hi­tekt­ko Da­li­jo Tan­šek, za knji­žni­co pa smo po­va­bi­li ne­kaj dru­gih ar­hi­tek­tur­nih imen, ki so v svo­jih pro­jek­tih prav ta­ko po­ka­za­li čut za pro­stor, na­vse­za­dnje v za­šči­te­ni stav­bi ne mo­re ustvar­ja­ti vsak­do. S svo­jim idej­nim pro­jek­tom nas je naj­bolj nav­du­ši­la ar­hi­tekt­ka Jo­ži­ca Curk s šte­vil­ni­mi re­fe­ren­ca­mi iz šol­ske ar­hi­tek­tu­re. Všeč nam je bi­la kom­bi­na­ci­ja to­plo­te le­sa in funk­ci­o­nal­ne za­sno­ve. Gle­de na pro­stor­sko sti­sko smo si že­le­li tu­di ko­tič­ke za bra­nje, uče­nje ali de­lo na ra­ču­nal­ni­ku in či­tal­ni­co. Ta je od­slej hkra­ti manj­ša učil­ni­ca za 12 di­ja­kov, ki jo je mo­go­če pre­gra­di­ti z dr­sni­mi vra­ti, ta­ko da po­uk v manj­ših sku­pi­nah tam po­te­ka vsak dan,« je po­ve­da­la rav­na­te­lji­ca Li­di­ja Ži­gon.

Do­bri funk­ci­o­nal­ni za­sno­vi pri­tr­ju­je knji­žni­čar­ka Ur­ša Kastelic Vu­ka­di­no­vič. »Pro­stor je res upo­ra­ben. S so­de­lav­ko Ma­jo Pav­čič na­ma je ze­lo všeč iz­po­so­je­val­ni pult, ki je kot na­jin de­lov­ni pro­stor tu­di lo­čen od pre­o­sta­le­ga de­la knji­žni­ce in či­tal­ni­ce, po­leg te­ga je za­ži­ve­lo ti­sto, kar sva si že­le­li že prej, a za to ni bi­lo mo­žno­sti: da lah­ko iz­po­sta­vi­va knji­ge, ki se na­ma zdi­jo za­ni­mi­ve ali so prav­kar iz­šle, saj kot obi­sko­val­ci knji­žnic ve­mo, ka­ko do­bro­do­šlo je to. Ta­ko vza­meš v ro­ke knji­ge, ki jih si­cer ne bi,« je pre­pri­ča­na. So­go­vor­ni­ci sta po­u­da­ri­li še, da pro­stor s po­gle­di pro­ti Kon­gre­sne­mu tr­gu in Slo­ven­ski ce­sti nav­du­šu­je vse upo­rab­ni­ke, kar se ka­že v ve­čji obi­ska­no­sti in iz­po­so­ji knjig.

Vr­ni­tev k pr­vo­tne­mu

Spr­va sta bi­la na me­stu knji­žni­ce učil­ni­ca in del ho­dni­ka ur­šu­lin­ske gi­m­na­zi­je, po voj­ni, naj­ver­je­tne­je v 60. in 70. le­tih, pa je bi­lo v tem de­lu ure­je­no hi­šni­ško sta­no­va­nje. Pro­stor so ob to­kra­tni pre­no­vi naj­prej oči­sti­li vseh pre­del­nih sten in spu­šče­nih stro­pov ter iz­de­la­li barv­no štu­di­jo v skla­du s smer­ni­ca­mi kon­ser­va­tor­ske­ga na­čr­ta. Med bi­stve­ni­mi spo­me­ni­ško­var­stve­ni­mi usme­ri­tva­mi, ki so jih mo­ra­li upo­šte­va­ti, je bi­la po­nov­na vzpo­sta­vi­tev eno­tne­ga pro­sto­ra učil­ni­ce in hi­sto­rič­nih oken, ki so bi­la v 50. le­tih 20. sto­le­tja za­me­nja­na z no­vi­mi, a tu­di ar­hi­tekt­ki Jo­ži­ca Curk in Aj­da Ra­cman sta raz­mi­šlja­li v pov­sem is­to smer.

 ??  ??
 ?? Foto Le­on Vi­dic ?? Slo­ven­ski žič­ni­čar­ji pre­dla­ga­jo, da bi pri­po­ro­či­la, spre­je­ta apri­la, pred smu­čar­sko se­zo­no pri­la­go­di­li po vzo­ru dru­gih evrop­skih dr­žav.
Foto Le­on Vi­dic Slo­ven­ski žič­ni­čar­ji pre­dla­ga­jo, da bi pri­po­ro­či­la, spre­je­ta apri­la, pred smu­čar­sko se­zo­no pri­la­go­di­li po vzo­ru dru­gih evrop­skih dr­žav.
 ?? Foto Tomi Lombar ?? Če ne bo­do čla­ni is­te­ga go­spo­dinj­stva, si smu­čar­ji ta­ko­le ne bo­do mo­gli de­li­ti šti­ri­se­de­žni­ce.
Foto Tomi Lombar Če ne bo­do čla­ni is­te­ga go­spo­dinj­stva, si smu­čar­ji ta­ko­le ne bo­do mo­gli de­li­ti šti­ri­se­de­žni­ce.
 ??  ?? Na Ro­gli bo­do pred se­zo­no ku­pi­li 25 no­vih za­sne­že­val­nih na­prav.
Na Ro­gli bo­do pred se­zo­no ku­pi­li 25 no­vih za­sne­že­val­nih na­prav.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia