Delo (Slovenia)

Kar bo osta­lo, naj gre za po­moč

- Bar­ba­ra Hočevar o brez­po­sel­no­sti in re­všči­ni

Vla­da bo mo­ra­la sred­stva usme­ri­ti tja, kjer co­vid-19 ogro­ža ma­te­ri­al­no pre­ži­ve­tje.

Ssub­ven­ci­o­ni­ra­njem ča­ka­nja na de­lo na do­mu in dru­gi­mi ta­ki­mi ukre­pi je vla­da pri­po­mo­gla k ohra­ni­tvi pri­bli­žno 300.000 de­lov­nih mest, se je mi­ni­ster za de­lo Janez Ci­gler Kralj po­hva­lil v če­tr­tek v dr­žav­nem zbo­ru. Pri­bli­žno ta­krat, ko je po­slan­ce po­zi­val, naj pod­pre­jo pe­ti sve­ženj ukre­pov, ki naj bi po­ma­gal pri bla­ži­tvi po­sle­dic co­vi­da-19, so nje­go­vi ko­le­gi, ki vo­di­jo re­sor­je no­tra­njih za­dev, šol­stva, zdra­vstva in go­spo­dar­stva, pre­bi­val­stvu po­ja­snje­va­li, kje in ka­ko jih ča­ka­jo no­ve ome­ji­tve. Epi­de­mi­o­lo­ške raz­me­re v dr­ža­vi se slab­ša­jo, pri­stoj­ni pa so pre­pri­ča­ni, da bo­mo kri­vu­ljo obr­ni­li nav­zdol s po­nov­nim ome­je­va­njem. V po no­vem že de­ve­tih re­gi­jah se za­pi­ra go­stin­stvo, ve­li­ko sto­ri­tve­nih de­jav­no­sti je okr­nje­nih, od­po­ve­da­ne so pri­re­di­tve in zdi se, da se bo v pri­ho­dnjih dneh se­znam ti­stih, ki ne sme­jo de­la­ti, še po­dalj­šal. Šte­vil­ni med nji­mi, ki si še ni­so opo­mo­gli po spo­mla­dan­ski usta­vi­tvi jav­ne­ga ži­vlje­nja, s stra­hom gle­da­jo v pri­ho­dnje – upa­ti je, da le – te­dne in ne kar me­se­ce, ko bo­do mo­ra­li pre­ži­ve­ti s pre­cej niž­ji­mi pri­hod­ki ali ce­lo brez njih, ra­ču­ni za ele­k­tri­ko, vo­do, ogre­va­nje in vse dru­go pa bo­do še na­prej pri­ha­ja­li. Sa­mo­za­po­sle­ni lah­ko ra­ču­na­jo na te­melj­ni do­ho­dek, šte­vi­lo de­lo­da­jal­cev, ki si bo­do po­ma­ga­li z 80-od­sto­tno sub­ven­ci­jo ča­ka­nja na de­lo, se bo go­to­vo po­ve­če­va­lo, a pri­stoj­ni bo­do mo­ra­li raz­mi­šlja­ti tu­di o dru­gač­nih ali dru­gih re­ši­tvah. Kot so že v pre­te­klo­sti opo­zar­ja­le pod­je­tni­ške or­ga­ni­za­ci­je, je za ne­ko­ga, ki sam ne mo­re za­slu­ži­ti, tu­di za­go­ta­vlja­nje pe­ti­ne pla­če in pri­spev­kov za­po­sle­ne­mu ve­li­ka obre­me­ni­tev.

Pred­se­dnik vla­de je ob na­po­ve­di po­nov­ne­ga del­ne­ga uga­ša­nja jav­ne­ga ži­vlje­nja dal ve­de­ti, da »fi­nanč­ne bla­zi­ne, kot je bi­la spo­mla­di, v pri­ho­dno­sti v ta­kšni me­ri ni na raz­po­la­go«. Vla­da bo go­to­vo pri­pra­vi­la še še­sti pa­ket ukre­pov za bla­že­nje po­sle­dic, pri ka­te­rem pa ne bi sme­lo bi­ti več ve­li­ko pro­sto­ra za všeč­no­sti in pri­bolj­ške, am­pak bo mo­ra­la sred­stva usme­ri­ti tja, kjer co­vid-19 ogro­ža ma­te­ri­al­no pre­ži­ve­tje, da ne bo­mo čez le­to ali dve ne­kaj de­set ti­soč več brez­po­sel­nih in ti­stih, ki ži­vi­jo pod pra­gom tve­ga­nja re­všči­ne.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia