Delo (Slovenia)

Ja­bol­ko, ki zna ugri­zni­ti na­zaj

Apple 12 Je te­le­fon s 5G, a brez pol­nil­ni­ka, pri­šel pre­po­zno ali v rav­no pra­vem tre­nut­ku?

- Da­re Hri­ber­šek

Ali je apple 12, te­le­fon s 5G, a brez pol­nil­ni­ka, pri­šel pre­po­zno ali v rav­no pra­vem tre­nut­ku?

Kar­ko­li obr­ne­mo, svet se ve­dno raz­de­li na jin in jang, na čr­ne in be­le fi­gu­re. V sve­tu ele­k­tron­skih na­prav sta naj­bolj zna­na ta­bo­ra In­tel pro­ti AMD, prav do­sti pa ne za­o­sta­ja ri­val­stvo io­sa in an­dro­i­da. Pred­sta­vi­tev no­ve dru­ži­ne pa­me­tnih te­le­fo­nov iz Cu­per­ti­na in od­zi­vi na­njo so za­to iz­zve­ne­li po pri­ča­ko­va­njih.

Kaj je tu no­ve­ga, so bi­li po­go­sti po­ro­glji­vi ko­men­tar­ji. 5G? Ta je lan­ski sneg. Fo­to­a­pa­rat s ti­pa­lom li­dar? Tu­di ne; Hu­awe­i­ev ho­nor view 20 ga je v iz­ve­den­ki ToF (ti­me of fli­ght) imel že pred dve­ma le­to­ma. Kaj pa za­slo­ni oled, ki so bi­li pri Applu do­slej re­zer­vi­ra­ni za pa­ra­dne mo­de­le? Sploh ne. Te ima­jo Applo­vi tek­me­ci že dol­go, ne­ka­te­ri ce­lo z dva­krat hi­trej­šim, 120-herč­nim osve­že­va­njem. Prav­za­prav je ti­sto, kar je pri no­vih ipho­nih za­res re­vo­lu­ci­o­nar­no, fo­to­graf­ska opre­ma na obeh draž­jih mo­de­lih. Pa se­ve­da po­ba­lin­ska od­lo­či­tev, da na­pra­ve kup­cem do­sta­vi­jo brez slu­šalk in na­pa­jal­ni­ka.

Ima­jo to­rej kri­ti­ki prav? Ima­jo, v re­sni­ci pa tu­di ne.

Ko 5G pred­sta­vi Apple ...

Poj­di­mo po vr­sti. Če­tve­ri­co Applo­vih no­vin­cev za­res po­ve­zu­je ozna­ka 5G, ki v re­sni­ci ni ne­kaj no­ve­ga. Pr­vi te­le­fon, po­ve­zljiv z omrež­ji pe­te ge­ne­ra­ci­je, smo na­mreč do­bi­li že v za­čet­ku le­ta 2019, to je bil Sam­sun­gov ga­laxy 10. To­da če se tre­zno vpra­ša­mo, kdo je do­slej sploh lah­ko upo­ra­bljal raz­vpi­ti vme­snik, se po­smeh ne­ko­li­ko ubla­ži. Na­kup 5G-te­le­fo­na je bil do pred ne­kaj me­se­ci drag, a ne­u­po­ra­ben fu­tu­ri­stič­ni ek­shi­bi­ci­o­ni­zem, saj se ta­ka na­pra­va sko­raj­da ni ime­la kam po­ve­zo­va­ti. Pr­va evrop­ska dr­ža­va, ki je do­bi­la omrež­je 5G, je bil Mo­na­ko lan­ske­ga ju­li­ja. Nem­ški Te­le­kom, obi­čaj­no lo­ko­mo­ti­va evrop­ske­ga ra­zvo­ja, mu je sle­dil še­le je­se­ni. Le­to dni po­zne­je je pe­ta ge­ne­ra­ci­ja še ve­dno del bu­tič­ne po­nud­be iz­bra­nih ve­li­kih mest, v Slo­ve­ni­ji smo ga do­bi­li ta me­sec, v ne­ka­te­rih dr­ža­vah pa na to re­vo­lu­ci­jo še ča­ka­jo. Po dru­gi stra­ni Apple z no­vo teh­no­lo­gi­jo ven­dar­le za­mu­ja. Ki­taj­ska je v na­spro­tju z za­ho­dni­mi zrel 5G-trg, na ka­te­rem si Apple v pri­ho­dnjem le­tu že­li po na­čr­tih pro­da­ti ka­kšno pe­ti­no te­le­fon­ske pro­i­zvo­dnje.

Apple si­cer s 5G ne za­mu­ja za­ra­di ka­kih vi­zi­o­nar­skih, pač pa pre­cej bolj ba­nal­nih ra­zlo­gov. Pod­je­tje se je pred le­ti na smrt spr­lo s Qu­al­com­mom, pro­i­zva­jal­cem 5G-mo­de­mov, za­ra­di če­sar so se bi­li pri­si­lje­ni za­na­ša­ti na In­tel, ki pa mu no­va teh­no­lo­gi­ja mo­de­mov ni šla prav do­bro od rok, ta­ko da so na­za­dnje vr­gli pu­ško v ko­ru­zo in od­ne­ha­li z ra­zvo­jem. Apple se je bil pri­si­ljen na hi­tro (in drago) po­bo­ta­ti s Qu­al­com­mom, a ne do­volj hi­tro, da bi 5G-mo­de­mi še uje­li lan­ske mo­de­le.

Za­mu­ja­nje s 5G lah­ko po­sta­vi­mo tu­di v kon­tekst spo­sob­no­sti Applo­vih stra­te­gov, da pra­vil­no in stvar­no pre­so­di­jo upo­rab­nost no­vih teh­no­lo­gij in jih skla­dno s tem ob pra­vem ča­su po­šlje­jo na trg. Lep do­kaz so ta­bli­ce: pr­ve smo do­bi­li že ko­nec osem­de­se­tih, re­sne­je je na pre­lo­mu ti­soč­le­tja po­sku­sil Mi­cro­soft, in po­go­rel, ta­ko kot vsi pred njim. Kaj se je zgo­di­lo de­set let po­zne­je, ko je Ste­ve Jobs nav­du­šil s pr­vim ipa­dom, ve­mo vsi. Ta­bli­ca je po­sta­la sta­tu­sni sim­bol, lju­dje so po ce­le dne­ve se­de­li v ka­var­nah in igra­li di­a­mond cru­sh, da bi jih le kdo opa­zil. Apple zna z re­vo­lu­ci­ja­mi, to je po­ka­zal nič­ko­li­ko­krat, s pr­vim ma­com in zdaj že po­za­blje­nim ipo­dom še po­se­bej. In nji­ho­vi 5G-te­le­fo­ni pri­ha­ja­jo prav v tre­nut­ku, ko no­vo omrež­je do­bi­va za­let, zla­sti v Evro­pi in še po­se­bej v ZDA, kjer ima­jo pri­bli­žno po­lo­vič­ni tr­žni de­lež.

Ukro­je­ni za uspeh?

Dru­ži­na ipho­ne 12 se zdi za­to pre­cej pre­bri­sa­no za­sno­va­na za raz­bur­ka­ne va­lo­ve, ki tre­nu­tno vla­da­jo na oce­a­nu glo­bal­ne­ga tr­ga pa­me­tnih te­le­fo­nov. Iz­pol­nju­je ta­ko re­koč vse zah­te­ve, ki jih ima­jo da­na­šnji upo­rab­ni­ki, za­čen­ši z ze­lo ve­li­kim in ze­lo majh­nim mo­de­lom. Ve­li­ki te­le­fo­ni so, pa če­prav ne­ro­dni za pre­na­ša­nje na­o­ko­li, ne­ka­kšen sta­tu­sni sim­bol, ti­stim s sa­mo eno na­pra­vo pa za si­lo na­do­me­sti­jo ta­bli­co in pre­no­snik. To­kra­tna Applo­va ve­li­ka­na bo­sta za­ra­di odlič­nih ti­pal, zu­ma in dru­gih pri­ti­klin še po­se­bej pri­te­gni­la ti­ste, ki jih za­ni­ma ka­ko­vo­stna fo­to­gra­i­ja.

Na dru­gi stra­ni se je za­dnja le­ta ustva­ril pre­cej ve­lik trg, ki pri te­le­fo­nih zah­te­va mi­ni­mi­za­ci­jo. Za ipho­ne 12 mi­ni se zdi, da bo odlič­no ustre­gel ti­stim, ki si že­li­jo nad­pov­preč­no zmo­glji­vo na­pra­vo, a ven­dar­le ne­vpa­dlji­vo in ta­ko ve­li­ko, da gre v vsak žep.

Po­mem­ben je tu­di po­da­tek, na ka­te­re­ga je med pred­sta­vi­tvi­jo opo­zo­ril iz­vr­šni di­rek­tor Tim Co­ok, na­mreč, da je 40 od­stot­kov od 950 mi­li­jo­nov Applo­vih te­le­fo­nov, ki so tre­nu­tno v ob­to­ku po sve­tu, sta­rej­ših od treh let in pol. Applo­vi kup­ci so zve­sti, kar po­me­ni, da Apple lah­ko upa na moč­nej­ši ci­kel nad­gra­denj, kot smo bi­li va­je­ni do­slej. Gle­de na raz­me­re je bi­lo uspe­šno že nji­ho­vo le­to­šnje po­slov­no le­to, vsaj če ga pri­mer­ja­mo z naj­ve­čji­mi tek­me­ci. Sam­sung je za­ra­di kri­ze pro­dal manj na­prav, med­tem ko je pri Applu pro­da­ja po­sko­či­la za sla­bih pet od­stot­kov. Pri tem jih je re­šil ki­taj­ski trg, ki ga pr­vi val co­vi­da-19 ni ta­ko ze­lo pri­za­del in kjer so ju­žno­ko­rej­ski te­le­fo­ni pre­cej ne­pri­lju­blje­ni. Prav za­ra­di ki­taj­ske­ga tr­ga je po­le­ti Hu­awei za ne­kaj ča­sa pre­hi­tel Sam­sung in Apple ter po­stal naj­ve­čji po­nu­dnik pa­me­tnih te­le­fo­nov na sve­tu. A ne za dol­go, saj sta se ve­li­ka ri­va­la na­to vr­ni­la na vrh in pra­va bit­ka med nji­ma se še­le raz­plam­te­va.

Vme­snik 5G je na­mreč z no­vi­mi ipho­ni pr­vi­krat od­loč­ne­je pro­drl v ma­in­stre­am, v sre­dnji ra­zred na­prav. Ti­stih, ki sta­ne­jo od 400 do 700 do­lar­jev in ki v pri­ho­dnje za­ra­di kri­ze obe­ta­jo naj­ve­čje za­služ­ke. Zla­sti ker bo­do nji­ho­vo ce­no za konč­ne­ga upo­rab­ni­ka še do­da­tno zni­ža­li ope­ra­ter­ji s svo­ji­mi ve­za­va­mi. Prav­za­prav ana­li­ti­ki za bli­žnjo pri­ho­dnost še bolj kot boj po­nu­dni­kov na­po­ve­du­je­jo boj ope­ra­ter­jev. Ti se bo­do za­ra­di ve­li­kih vlož­kov v omrež­ja 5G na­mreč bo­ri­li za vsa­ke­ga upo­rab­ni­ka.

Stra­te­gi­ja za pri­hra­nek?

Kaj pa in­ci­dent s slu­šal­ka­mi in pol­nil­ni­kom? Pri Applu po­gu­mno pra­vi­jo, da je to ko­rak na­prej v nji­ho­vih pri­za­de­va­njih, da po­sta­ne­jo po­pol­no­ma bre­zo­gljič­no pod­je­tje. V re­sni­ci pa si teh­no­lo­ški gi­gant že ne­kaj ča­sa pr­vi upa s svo­jih iz­del­kov od­stra­ni­ti ele­men­te, ki jih ima ve­či­na za ne­po­gre­šlji­ve. Ta­ko so že le­ta 2012 po­nu­di­li ma­cbo­o­ke brez pred­va­jal­ni­ka de­ve­de­jev, prav ta­ko so ora­li le­di­no, ko so da­li na trg raz­me­ro­ma drag pre­no­snik z enim sa­mim USB-vme­sni­kom. In pre­ži­ve­li. Še več, hi­tro so jih po­sne­ma­li tu­di tek­me­ci. Upo­rab­ni­ki ipho­nov so, kot smo že ome­ni­li, pre­cej zve­sti, za­to jim kak od­ve­čen na­pa­jal­ni ka­bel in par slu­šalk za­go­to­vo le­ži­ta kje do­ma. Obe­nem pa tu­di ni­so rev­ni, lep del si jih je slu­šal­ke že do­slej omi­slil kot air­pods, to­rej v obli­ki brez­žič­ne­ga do­dat­ka. Za­to se prav lah­ko zgo­di, da jo bo­do tu­di to­krat od­ne­sli brez kra­va­la, že pri na­sle­dnji ge­ne­ra­ci­ji pa jim bo sle­dil še kdo od kon­ku­ren­tov.

Applo­vi te­le­fo­ni 5G pri­ha­ja­jo prav v tre­nut­ku, ko no­vo omrež­je do­bi­va za­let.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia