Delo (Slovenia)

Po­tr­di­li 834 okužb, štir­je bol­ni­ki so umr­li

- K. H.

Ljubljana – V če­tr­tek so v Slo­ve­ni­ji ob 5126 te­stih po­tr­di­li 834 okužb z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som, kar je naj­več do­slej, štir­je bol­ni­ki so umr­li. Na oran­žnem se­zna­mu osta­ja­jo le še pri­mor­sko-no­tranj­ska, go­ri­ška in obal­no-kra­ška re­gi­ja. V bol­ni­šni­ci zdra­vi­jo 242 bol­ni­kov s co­vi­dom-19, na in­ten­ziv­nih od­del­kih jih je 45. Po be­se­dah spe­ci­a­li­sta in­fek­to­lo­gi­je in in­ten­ziv­ne me­di­ci­ne To­ma­ža Vov­ka je v in­ten­ziv­ni eno­ti UKC Ljubljana 20 bol­ni­kov s co­vi­dom-19, nji­ho­va pov­preč­na sta­rost pa je 65 let. Naj­mlaj­ši ima 42 let, naj­sta­rej­ši 85. Raz­me­re je na vče­raj­šnji no­vi­nar­ski kon­fe­ren­ci po pi­sa­nju STA opi­sal kot gro­zne.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia