Delo (Slovenia)

Oblju­blja zdra­vlje­nje za vse

- K. H.

Ljubljana – Za­ča­sni ukre­pi na po­dro­čju zdra­vstve­ne de­jav­no­sti po za­go­to­vi­lih mi­ni­stra To­ma­ža Gan­tar­ja ne po­me­ni­jo, da bo­do iz­va­jal­ci ta­koj in v ce­lo­ti pre­ne­ha­li iz­va­ja­ti sto­ri­tve, ki ni­so po­ve­za­ne z obrav­na­vo co­vi­da-19. Kot so za­go­to­vi­li na mi­ni­str­stvu, bo­do ta­ko bol­ni­ki s co­vi­dom-19 kot dru­gi, ki po­tre­bu­je­jo bol­ni­šnič­no zdra­vlje­nje, te­ga tu­di de­le­žni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia