Delo (Slovenia)

Umrl en du­hov­nik, pet jih je oku­že­nih

- K. H.

Ljubljana – Lju­bljan­ski nad­škof me­tro­po­lit Sta­ni­slav Zo­re je spo­ro­čil, da le­tos ob 1. no­vem­bru na po­ko­pa­li­ščih ne bo jav­nih mo­li­tev in bla­go­slo­vov. Po­zval je k spo­što­va­nju ukre­pov, spre­je­tih za za­je­zi­tev šir­je­nja no­ve­ga ko­ro­na­vi­ru­sa, tu­di apli­ka­ci­je #osta­niz­drav. V če­tr­tek je umrl tu­di en du­hov­nik s co­vi­dom-19, v ka­ran­te­ni je šest du­hov­ni­kov, pet pa je oku­že­nih z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som, po­ro­ča STA.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia