Delo (Slovenia)

Kdo je Matej Ra­ščan

-

Zdaj 43-le­tni Pre­k­mu­rec je ek­s­pre­sno pre­ho­dil pot od ano­ni­mu­sa prek taj­ku­na do za­por­ni­ka. Zanj do le­ta 2008 ni sli­šal nih­če, do­kler ni ku­pil De­la Re­vij, v nad­zor­ni svet druž­be, ki je iz­da­ja­la Ja­no, La­dy, Obra­ze, Na­šo že­no idr., je pri­pe­ljal oče­ta, skro­mne­ga pre­k­mur­ske­ga kme­ta, ki je bil sku­paj s so­pro­go pred­stav­nik ka­pi­ta­la v nad­zor­nem sve­tu De­la Re­vij. Ko je pre­vzel to druž­bo, je bil star 31 let, uspe­šno re­vi­jal­no pod­je­tje je v treh le­tih za­dol­žil in iz­čr­pal. Za­ni­mal se je tu­di za na­kup Ve­če­ra. Te­daj še dr­žav­na NKBM je bi­la osre­dnji fi­nan­cer nje­go­vih po­slov­nih po­tez, po­so­di­la mu je 30 mi­li­jo­nov evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia