Delo (Slovenia)

Vla­da naj uma­kne za­kon

- K. H.

Ljubljana – V Kon­fe­de­ra­ci­ji sin­di­ka­tov Slo­ve­ni­je Per­gam me­ni­jo, da bi bi­lo tre­ba vla­dni pre­dlog za­ko­na o na­ci­o­nal­nem de­mo­graf­skem skla­du spi­sa­ti na no­vo. Zah­te­va­jo nje­gov umik iz za­ko­no­daj­ne­ga po­stop­ka, na­to pa pri­pra­vo za­ko­na ob ši­ro­kem druž­be­nem kon­sen­zu. Z nji­mi se stri­nja­jo v SD, na ne­u­stre­zne re­ši­tve pre­dlo­ga pa opo­zar­ja tu­di KPK.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia