Delo (Slovenia)

Igor Ka­dunc: Cilj je po­li­tič­ni pre­vzem

RTV Slo­ve­ni­ja Pre­dlog za raz­re­ši­tev ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja men­da že vlo­žen

- Bar­ba­ra Eržen

Ljubljana – »Ho­če­jo po­li­tič­no pre­vze­ti RTV Slo­ve­ni­ja in pri­ti do ure­dni­kov in po­sle­dič­no no­vi­nar­jev, ki kri­tič­no po­ro­ča­jo,« je in­for­ma­ci­jo, da naj bi bil v vlo­ži­šče vče­raj vlo­žen pre­dlog za nje­go­vo raz­re­ši­tev, ko­men­ti­ral ge­ne­ral­ni di­rek­tor RTV Igor Ka­dunc, ki s pre­dlo­gom pro­gram­skih sve­tni­kov za nje­go­vo raz­re­ši­tev – za­njo je po­treb­nih naj­manj de­set pod­pi­sov – še ni ura­dno se­zna­njen, kot tu­di ne pred­se­dnik pro­gram­ske­ga sve­ta Ci­ril Ba­ško­vič. Ko bo za­dnji pre­dlog za raz­re­ši­tev pre­jel, ga bo si­cer naj­prej pre­ve­ril s po­mo­čjo prav­ne služ­be in na­to zah­te­vek, če bo ustre­zen, po­sre­do­val v pi­sni od­go­vor ge­ne­ral­ne­mu di­rek­tor­ju.

Med očit­ki pro­gram­skih sve­tni­kov naj bi se, kot smo po­ro­ča­li vče­raj, zna­šli še ve­dno ne­po­tr­jen inanč­ni na­črt za le­tos in ne­po­tr­jen re­ba­lans pro­gram­sko-pro­duk­cij­ske­ga na­čr­ta pa pri­manj­kljaj jav­ne ra­di­o­te­le­vi­zi­je pod nje­go­vim vod­stvom, sla­bi­tev nje­ne­ga po­lo­ža­ja, ne­u­stre­znost pri­o­ri­tet in ne­ob­vla­do­va­nje sis­tem­ske­ga tve­ga­nja po­slo­va­nja v okvi­ru inanč­nih zmo­žno­sti, za­ra­di če­sar bo za­vod že le­ta 2021 ne­li­kvi­den. Ra­zlo­ge, za­ra­di ka­te­rih so pro­gram­ski sve­tni­ki pre­dlog spi­sa­li, je Ka­dunc vče­raj ozna­čil za ne­u­te­me­lje­ne in še do­dal, da jih bo, če ga bo­do raz­re­ši­li, tu­di na so­di­šču zlah­ka ovr­gel. Že­li si tu­di, da bi pro­gram­ski sve­tni­ki vse mo­re­bi­tne stro­ške, ki bo­do na­sta­li, po­pla­ča­li iz la­stnih že­pov. Po­gla­vi­ten cilj nje­go­ve za­me­nja­ve je po nje­go­vo me­nja­va od­go­vor­nih ure­dni­kov, ki bi po od­ho­du pr­ve­ga mo­ža RTV Slo­ve­ni­ja pri­šli na vr­sto po za­me­nja­vah di­rek­tor­ja ra­dia in te­le­vi­zi­je.

Po na­ših in­for­ma­ci­jah naj bi pre­dla­ga­te­lji že­le­li o raz­re­ši­tvi raz­pra­vlja­ti in gla­so­va­ti že na pri­ho­dnji re­dni se­ji, ki bo pred­vi­do­ma 26. ok­to­bra, a Ba­ško­vič od­go­var­ja, da to naj­ver­je­tne­je ne bo mo­go­če. Bolj re­al­na se zdi se­ja pro­gram­ske­ga sve­ta, pred­vi­de­na za 23. no­vem­ber, ali pa sklic po­seb­ne iz­re­dne se­je.

Za raz­re­ši­tev je po­treb­nih naj­manj 15 gla­sov v 29-član­skem pro­gram­skem sve­tu, o ka­te­rih so pre­dla­ga­te­lji bli­zu ak­tu­al­ni ko­a­li­ci­ji pre­pri­ča­ni, da jih ima­jo. Če bo Ka­dunc od­sta­vljen, bo­do pro­gram­ski sve­tni­ki mo­ra­li ime­no­va­ti vr­šil­ca dol­žno­sti, za kar naj bi bil že pred­vi­den pr­vi med nad­zor­ni­ki An­drej Grah What­mo­u­gh, ki bo tu­di za za­ča­sno ime­no­va­nje po­tre­bo­val vsaj 15 gla­sov. Hkra­ti naj bi spro­ži­li raz­pis za no­ve­ga ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja, saj man­dat Igor­ju Ka­dun­cu po­te­če pri­ho­dnje­ga apri­la.

 ??  ?? Igor­ju Ka­dun­cu, ki se je po na­sto­pu vla­de Ja­ne­za Jan­še zna­šel pod ostri­mi kri­ti­ka­mi, so na me­stu ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja šte­ti dne­vi.
Igor­ju Ka­dun­cu, ki se je po na­sto­pu vla­de Ja­ne­za Jan­še zna­šel pod ostri­mi kri­ti­ka­mi, so na me­stu ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja šte­ti dne­vi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia