Delo (Slovenia)

Fi­nanč­na po­moč v pri­re­ji go­ve­je­ga me­sa

- K. H.

Ljubljana – Mi­ni­str­stvo za kme­tij­stvo, na ka­te­rem je vče­raj od mi­ni­stri­ce Ale­ksan­dre Pi­vec po­sle pre­vzel Jože Pod­gor­šek, je ob­ja­vi­lo od­lok za do­de­li­tev inanč­ne po­mo­či v pri­re­ji go­ve­je­ga me­sa za ob­do­bje od 1. ju­ni­ja do 30. sep­tem­bra, ki je pod­la­ga za iz­pla­či­lo na­do­me­sti­la upra­vi­čen­cem, ki so utr­pe­li iz­pad do­hod­ka za­ra­di ne­sta­bil­nih raz­mer v sek­tor­ju, po­ro­ča STA. Za ukrep je pred­vi­de­nih 4,2 mi­li­jo­na evrov iz dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia