Delo (Slovenia)

Pre­da­va­nja naj se pre­ne­se­jo v vir­tu­al­no oko­lje

- K. H.

Ljubljana – Mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje pri­po­ro­ča uni­ver­zam in vi­so­ko­šol­skim za­vo­dom, naj do kon­ca no­vem­bra iz­va­ja­jo štu­dij­sko de­jav­nost v ži­vo zgolj v ti­stih de­lih uč­nih enot, ki so jih na svo­jih pri­o­ri­te­tnih se­zna­mih do­lo­či­li kot nuj­ne za iz­ved­bo v ži­vo. Pre­da­va­nja v tem ob­do­bju naj se kar naj­bolj pre­ne­se­jo v vir­tu­al­no oko­lje, so spo­ro­či­li. Pre­ha­ja­nje štu­den­tov med po­sa­me­zni­mi sta­ti­stič­ni­mi re­gi­ja­mi je do­vo­lje­no, če ima­jo po­tr­di­lo, da gre­do na va­je in se te na fa­kul­te­ti de­jan­sko iz­va­ja­jo.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia