Delo (Slovenia)

Po­li­cij­ski nad­zor v okvi­ru re­dnih na­log

- K. H.

Ljubljana – Po­li­ci­sti bo­do upo­šte­va­nje od­lo­ka, ki ome­ju­je gi­ba­nje pre­bi­val­stva med rde­či­mi in oran­žni­mi sta­ti­stič­ni­mi re­gi­ja­mi, nad­zo­ro­va­li v okvi­ru svo­jih re­dnih oblik de­la na te­re­nu, kot so opa­zo­va­nje, pa­tru­lji­ra­nje, obrav­na­va­nje kr­ši­tev jav­ne­ga re­da in mi­ru, iz­va­ja­nje na­log v ce­stnem pro­me­tu, za­go­ta­vlja­nje var­no­sti na me­ji, pre­pre­če­va­nje ka­zni­vih de­janj. Po­li­cist bo, de­ni­mo, ose­bo na kr­ši­tev »opo­zo­ril, jo se­zna­nil, iz­ra­zil pri­ča­ko­va­nje, da s kr­ši­tvi­jo pre­ne­ha ter skla­dno z na­če­lom so­raz­mer­no­sti o tem ob­ve­stil zdra­vstve­ni in­špek­to­rat «, je de­jal Bo­ris Rojs na upra­vi uni­for­mi­ra­ne po­li­ci­je na ge­ne­ral­ni po­li­cij­ski upra­vi. Glob za kr­ši­tve od­lo­kov ne iz­re­če­jo po­li­ci­sti, am­pak o pre­kr­šku ob­ve­sti­jo zdra­vstve­ni in­špek­to­rat.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia