Delo (Slovenia)

Po­ne­kod lju­dje ča­ka­jo na od­vzem bri­sa do šti­ri dni

Te­sti­ra­nje na co­vid-19 Ve­lik na­val na te­sti­ra­nje, v Kra­nju do­da­tni ter­mi­ni

- Po­lo­na Ma­lo­vrh

Ljubljana – S hi­trim po­ve­če­va­njem šte­vi­la oku­že­nih z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som se dalj­ša­jo tu­di ča­kal­ne do­be za od­vzem bri­sa. Ti­sti, ki se je v če­tr­tek na­ro­čil na te­sti­ra­nje na Go­renj­skem, na­ši naj­bolj oku­že­ni re­gi­ji, bo pri­šel na vr­sto v po­ne­de­ljek. In­šti­tu­ti in la­bo­ra­to­ri­ji, ki iz­va­ja­jo te­sti­ra­nja, so za­su­ti z vzor­ci in pre­o­bre­me­nje­ni. Hla­dnej­ši dne­vi in z nji­mi več re­spi­ra­tor­nih obo­lenj pa še­le pri­ha­ja­jo.

Tu­di po dru­gih rde­čih re­gi­jah raz­me­re ni­so ve­li­ko bolj­še. V če­tr­tek je Lju­bljan­čan­ka kli­ca­la zdrav­ni­ka, za te­sti­ra­nje je pri­šla na vr­sto v so­bo­to do­pol­dne. Re­zul­ta­te naj bi pred­vi­do­ma iz­ve­de­la v po­ne­de­ljek, nam po­ve ogor­če­na bral­ka. Dru­ga nam je za­u­pa­la po­dob­no zgod­bo. V to­rek je kli­ca­la pe­di­a­tra, otrok je imel od­vzem bri­sa v sre­do, re­zul­tat so dru­ži­ni spo­ro­či­li v če­tr­tek ob 18. uri. V ne­ka­te­rih zdra­vstve­nih do­mo­vih smo pre­ve­ri­li, ka­ko dol­ge so ča­kal­ne do­be na od­vzem bri­sa in ka­kšni so po­go­ji, da bris vza­me­jo tu­di majh­ne­mu otro­ku, ozi­ro­ma ka­kšne simp­to­me mo­ra ime­ti.

Li­li­ja­na Gan­tar Žu­ra, di­rek­to­ri­ca ZD Kranj, za­go­ta­vlja, da pri njih za otro­ke ni ča­kal­ne do­be in pri­de­jo na vr­sto za bris še is­ti dan. Na­ro­ča­nje, do­da­ja, je v do­me­ni oseb­ne­ga zdrav­ni­ka: »Po­na­va­di že ob bla­gih simp­to­mih na­ro­či te­sti­ra­nje, tem­pe­ra­tu­ra 38 sto­pinj ni me­ja.« Si­cer pa so v ZD od­pr­li do­da­tne ter­mi­ne v so­bo­to in ne­de­ljo, prav ta­ko bo­do od zdaj bri­se svo­jim pa­ci­en­tom je­ma­li tu­di v ZD Ško­fja Lo­ka. »S tem se bo spro­sti­lo kar ve­li­ko ter­mi­nov,« pra­vi Žuro­va in do­da­ja, da nuj­ne bol­ni­ke obrav­na­va­jo spro­ti, bri­se pa je­mlje­jo v de­žur­ni am­bu­lan­ti.

Na Go­ri­škem in v Po­sav­ju brez gne­če

V ZD No­va Go­ri­ca, pra­vi di­rek­to­ri­ca Pe­tra Ko­ko­ra­vec, pri­de­jo pa­ci­en­ti na od­vzem bri­sa na vr­sto naj­po­zne­je na­sle­dnji dan. Na dan vza­me­jo od 150 do 160 bri­sov, re­zul­ta­te do­bi­jo naj­po­zne­je v 36 urah. »Za zdaj,« do­da­ja. Go­ri­ška je še na se­zna­mu manj oku­že­nih re­gij. V ZD je po­skr­blje­no tu­di za otro­ke: vzpo­sta­vi­li so pe­di­a­trič­no am­bu­lan­to za co­vid-19, kjer »lah­ko po­pol­no za­šči­te­ni pre­gle­da­mo vse otro­ke in od­ra­sle, ki nuj­no po­tre­bu­je­jo pre­gled, in ob tem vza­me­mo še bris«. Te­ga od­vza­me­jo vsa­kič, ko se po­ja­vi sum, da je pa­ci­ent zbo­lel za co­vi­dom-19. »Me­ja 38 sto­pinj ve­lja za otro­ke do vključ­no tre­tje­ga ra­zre­da, a to ne po­me­ni, da ob niž­ji tem­pe­ra­tu­ri ne sme­mo vze­ti bri­sa, če pre­so­di­mo, da bi bi­lo ta­ko prav. Ta me­ja nam da­je sa­mo mo­žnost, da do te­le­sne tem­pe­ra­tu­re 38 sto­pinj ne vza­me­mo bri­sa,« po­ja­snju­je Ko­ko­rav­če­va.

Ča­kal­nih dob pa ni v Splo­šni bol­ni­šni­ci Bre­ži­ce, kjer brez sa­mo­plač­ni­kov od­vza­me­jo od pet do de­set vzor­cev na dan.

»Če pa­ci­en­ta, ki pri­de po po­moč v ur­gen­tni cen­ter, tri­a­žna se­stra na­po­ti v eno­to za in­ter­ni­stič­no ali ki­rur­ško pr­vo po­moč, na gi­ne­ko­lo­ški ali pe­di­a­trič­ni ur­gen­tni pre­gled, hkra­ti pa ob­sta­ja sum, da gre za okuž­bo s co­vi­dom-19, ga na­me­sti­mo v si­vo co­no in bris vza­me­mo ta­koj,« pra­vi di­rek­to­ri­ca SB Bre­ži­ce Ani­ca Hri­bar. Vzor­ce od­pe­lje­jo na pre­i­ska­vo v Ce­lje ali Lju­blja­no, re­zul­ta­ti pa so zna­ni v de­ve­tih do de­se­tih urah.

Da se ze­lo po­ve­ču­je šte­vi­lo vzor­cev, ki jih do­bi­jo v di­a­gno­sti­ko, spo­ro­ča­jo z In­šti­tu­ta za mi­kro­bi­o­lo­gi­jo in imu­no­lo­gi­jo. Že sep­tem­bra jih je bi­lo tu­di za po­lo­vi­co več kot v ča­su epi­de­mi­je. Za­to se je kljub tru­du di­a­gno­stič­ni pro­ces upo­ča­snil: čas od spre­je­tja vzor­ca do pre­je­ma iz­vi­da se po­dalj­šu­je na 24 ur.

 ?? Foto Jože Suhadolnik ?? Naj­ve­čja gne­ča za od­vzem bri­sa za po­tr­di­tev okuž­be z vi­ru­som sars-cov-2 je v Lju­blja­ni in Kra­nju.
Foto Jože Suhadolnik Naj­ve­čja gne­ča za od­vzem bri­sa za po­tr­di­tev okuž­be z vi­ru­som sars-cov-2 je v Lju­blja­ni in Kra­nju.
 ??  ?? Ani­ca Hri­bar iz Splo­šne bol­ni­šni­ce Bre­ži­ce je po­ve­da­la, da pri njih ni ča­kal­nih dob za od­vzem bri­sa.
Ani­ca Hri­bar iz Splo­šne bol­ni­šni­ce Bre­ži­ce je po­ve­da­la, da pri njih ni ča­kal­nih dob za od­vzem bri­sa.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia