Delo (Slovenia)

Hi­dro­lo­ško hi­dra­vlič­na štu­di­ja za po­re­čje Sa­vi­nje

- K. H.

Ljubljana – Di­rek­ci­ja RS za vo­de je v smi­slu ce­lo­vi­te­ga pri­sto­pa k obrav­na­vi po­re­čij glav­nih rek v Slo­ve­ni­ji s pod­je­tjem Iz­vo-R v če­tr­tek pod­pi­sa­la po­god­bo za iz­de­la­vo ce­lo­vi­te hi­dro­lo­ško hi­dra­vlič­ne štu­di­je za po­re­čje Sa­vi­nje. V štu­di­ji bo­do opre­de­lje­na po­ten­ci­al­na po­plav­na ob­mo­čja, na­re­je­ne bo­do ana­li­ze po­plav­no­sti, pri­pra­vi­li bo­do pre­dlo­ge ukre­pov, po­ro­ča STA.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia