Delo (Slovenia)

Vla­da me­nja­la pred­stav­ni­ke v sve­tu za­vo­da

Bol­ni­šni­ca Ce­lje Mar­ga­re­ta Gu­ček Za­ko­šek, ki za­ra­di sod­be viš­je­ga so­di­šča ni več di­rek­to­ri­ca, je po­moč­ni­ca v. d. di­rek­tor­ja

- Špela Kuralt

Ce­lje – Po­tem ko je svet za­vo­da nek­da­nji di­rek­to­ri­ci Splo­šne bol­ni­šni­ce Ce­lje (SBC) Mar­ga­re­ti Gu­ček Za­ko­šek prej­šnji te­den od­po­ve­dal po­god­bo o za­po­sli­tvi, jo je v. d. di­rek­tor­ja Dra­gan Ko­va­čić s skle­pom ime­no­val za svo­jo po­moč­ni­co. Vz­rok za vse ka­dro­vske me­nja­ve je sod­ba viš­je­ga de­lov­ne­ga in so­ci­al­ne­ga so­di­šča, ki je raz­so­di­lo, da je bil sklep sve­ta za­vo­da o ime­no­va­nju Gu­ček Za­ko­ško­ve ne­za­ko­nit. Svet za­vo­da bo mo­ral o kan­di­da­tih za di­rek­tor­ja iz za­dnje­ga raz­pi­sa spet gla­so­va­ti. Vla­da je svo­je pred­stav­ni­ke v sve­tu za­vo­da ta te­den za­me­nja­la.

Edi­na pred­stav­ni­ca vla­de, ki osta­ja v sve­tu za­vo­da Splo­šne bol­ni­šni­ce Ce­lje, je Hed­vi­ka Sta­nič Igli­čar. Sta­nič Igli­čar­je­va je že bi­la pred­se­dni­ca sve­ta za­vo­da, ko je na­stal ne­za­ko­nit sklep o ime­no­va­nju Mar­ga­re­te Gu­ček Za­ko­šek (SMC). Z ne­za­ko­ni­tim skle­pom pa do­se­da­nja pred­stav­ni­ka sve­ta za­vo­da Po­lo­na Ri­felj, ki jo je v svet za­vo­da pre­dla­gal SMC, in Da­mir Ivan­čič (SD) ni­sta ime­la po­pol­no­ma nič. Če­prav no­be­ne­ga od nji­ju ta­krat v sve­tu za­vo­da ni bi­lo, ju je vla­da za­me­nja­la.

Iz sve­ta za­vo­da sta se s skle­pom vla­de po­slo­vi­la še Jo­žef Zim­šek (De­sus) in Bar­ba­ra Ti­selj (SMC). Oba sta bi­la v sve­tu za­vo­da v ča­su spor­ne­ga ime­no­va­nja in tu­di v raz­pi­sni ko­mi­si­ji, ki je iz raz­pi­sa za di­rek­tor­ja iz­lo­či­la Bran­ka Ga­brov­ca (SD), češ da ni iz­pol­nje­val po­go­jev. Ga­bro­vec je vlo­žil tož­bo in do­ka­zal svoj prav. Viš­je so­di­šče je na­lo­ži­lo, da mo­ra svet za­vo­da po­nov­no iz­bi­ra­ti med is­ti­mi kan­di­da­ti, ki so bi­li že ta­krat pri­ja­vlje­ni. V sve­tu za­vo­da osta­ja­jo is­ti pred­stav­ni­ki ZZZS, Me­stne ob­či­ne Ce­lje in za­po­sle­nih, štir­je pred­stav­ni­ki vla­de bo­do dru­gi.

No­vi čla­ni o is­tih kan­di­da­tih

Vla­da je v svet za­vo­da SBC ime­no­va­la dva čla­na SDS iz Dra­vinj­ske do­li­ne. Pe­ter Ma­uc je di­rek­tor vi­tanj­ske ko­mu­na­le, Ire­na Vo­z­lič Stjep­če­vić pa di­rek­to­ri­ca Lam­brech­to­ve­ga do­ma v Slo­ven­skih Ko­nji­cah. Iz kvo­te SMC v svet za­vo­da pri­ha­ja Pe­ter Po­žun, di­rek­tor lju­bljan­ske gi­ne­ko­lo­ške kli­ni­ke in dr­žav­ni sve­tnik, iz kvo­te NSi pa bo v sve­tu za­vo­da SBC od zdaj Fe­de­ri­co Vic­tor Po­toč­nik. Po­toč­nik je nek­da­nji pred­se­dnik Mla­de Slo­ve­ni­je in nek­da­nji med­na­ro­dni taj­nik NSi, si­cer pa spe­ci­a­li­zant in­fek­to­lo­gi­je in za­po­slen v celj­ski bol­ni­šni­ci na od­del­ku za in­fek­cij­ske bo­le­zni in vro­čin­ska sta­nja.

Svet za­vo­da bo po­nov­no od­lo­čal med Mar­ga­re­to Gu­ček Za­ko­šek, Bran­kom Ga­brov­cem, Ire­no Nun­čič (SDS), ki je zdaj vr­šil­ka dol­žno­sti Fur­sa, in nek­da­njim žu­pa­nom

• Sklep o ime­no­va­nju Mar­ga­re­te Gu­ček Za­ko­šek je bil ne­za­ko­nit.

• Kdaj bo­do iz­bi­ra­li no­ve­ga di­rek­tor­ja, ni zna­no.

• Nek­da­nja di­rek­to­ri­ca je zdaj po­moč­ni­ca v. d. di­rek­tor­ja.

Svet za­vo­da bo po­nov­no od­lo­čal med Mar­ga­re­to Gu­ček Za­ko­šek, Bran­kom Ga­brov­cem, Ire­no Nun­čič in Ja­ne­zom Pa­vli­nom.

ob­či­ne Do­bre­po­lje Ja­ne­zom Pa­vli­nom. Za ko­ga, če sploh za ko­ga, se bo­do od­lo­či­li, se bo mo­ra­la do­go­vo­ri­ti ko­a­li­ci­ja. Kdaj naj bi se svet za­vo­da se­stal, ni zna­no. Pred­se­dni­ca Sta­nič Igli­čar­je­va je de­ja­la, da ima­jo ča­sa eno le­to, za ko­li­kor so ime­no­va­li vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja, kar­di­o­lo­ga Dra­ga­na Ko­va­či­ća: »Gle­de na tre­nu­tno si­tu­a­ci­jo z epi­de­mi­jo ko­ro­na­vi­ru­sa, bo­mo vi­de­li, ka­ko bo. Prav mu­di se ne.«

V. d. di­rek­tor­ja Ko­va­čić je Gu­ček Za­ko­ško­vo v tem ča­su ime­no­val za svo­jo po­moč­ni­co, so od­go­vo­ri­li iz bol­ni­šni­ce: »SBC ji je ta­koj po skle­pu sve­ta za­vo­da po­god­bo o za­po­sli­tvi od­po­ve­da­la, za­če­li so te­či od­po­ve­dni ro­ki, ki se še ni­so iz­te­kli. Na pod­la­gi sta­tu­ta SBC jo je v. d. di­rek­tor­ja s skle­pom ime­no­val za svo­jo po­moč­ni­co. Po­lo­žaj v bol­ni­šni­ci zah­te­va ne­mo­te­no de­lo na šte­vil­nih po­memb­nih po­dro­čjih, še po­seb­no v tej epi­de­mič­nih raz­me­rah.«

 ?? Foto Vo­ranc Vo­gel ?? V Splo­šni bol­ni­šni­ci Ce­lje je za­ra­di ime­no­vanj di­rek­tor­jev dra­ma že sko­raj tri le­ta.
Foto Vo­ranc Vo­gel V Splo­šni bol­ni­šni­ci Ce­lje je za­ra­di ime­no­vanj di­rek­tor­jev dra­ma že sko­raj tri le­ta.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia