Delo (Slovenia)

Prej­šnji žu­pan v ka­zen­skem po­stop­ku, zdaj­šnji ga re­šu­je

Nek­da­nje skla­di­šče so­li Bo­ris Po­po­vič se bo za­ra­di pro­da­je za­go­var­jal na so­di­šču, nje­gov na­sle­dnik Br­žan ga ku­pu­je na­zaj

- Nataša Čepar

Koper – Nek­da­nji ko­pr­ski žu­pan Bo­ris Po­po­vič bi se mo­ral v za­dnjih dveh dneh kar v dveh raz­lič­nih za­de­vah za­go­var­ja­ti na ko­pr­skem okro­žnem so­di­šču. Raz­pi­sa­na sta bi­la pre­do­brav­nav­na na­ro­ka v ka­zen­skih po­stop­kih za­ra­di po­sta­vi­tve me­stnih lu­či (o če­mer smo po­ro­ča­li vče­raj) in gle­de ob­čin­ske pro­da­je nek­da­nje­ga ko­pr­ske­ga skla­di­šča so­li. Pri za­dnjem mu ute­gne ko­ri­sti­ti od­lo­či­tev se­da­nje­ga žu­pa­na Ale­ša Br­ža­na, ki na­me­ra­va zgrad­bo od­ku­pi­ti po is­ti ce­ni, kot jo je ob­či­na pod Po­po­vi­čem pro­da­la.

Bo­ri­sa Po­po­vi­ča, pr­vo­ob­to­že­ne­ga za­ra­di do­mnev­no spor­ne pro­da­je nek­da­nje­ga skla­di­šča so­li Li­ber­tas pod­je­tju Gra­ist, vče­raj ni bi­lo na so­di­šče. Sa­mo dan pred tem pa se je ude­le­žil na­ro­ka v ka­zen­skem po­stop­ku za­ra­di dva­najst let sta­re­ga po­sla s po­sta­vi­tvi­jo 53 lu­či z bar­vi­tim od­se­vom ob ko­pr­ski pro­me­na­di in ri­bi­škem po­mo­lu. Ni se iz­re­kel za kri­ve­ga, ka­kor tu­di nih­če od so­ob­to­že­nih, ki so bi­li ta­krat za­po­sle­ni v ob­čin­skem ko­mu­nal­nem pod­je­tju ali na ob­či­ni. Ena­ko je bi­lo pri vče­raj­šnji za­de­vi – ob­tož­bah to­žil­stva gle­de pro­da­je nek­da­nje­ga skla­di­šča Li­ber­tas –, kjer nek­da­nja vod­ja ob­čin­ske­ga ne­pre­mič­nin­ske­ga ura­da Ma­ja Švi­li­goj Cer­naz in pred­stav­nik Gra­i­sta Bran­ko Vi­do­vič ni­sta pri­zna­la oči­ta­nih ji­ma ka­zni­vih de­janj. Po­po­vič pa se bo v zve­zi s tem o svo­ji kriv­di iz­re­kal pri­ho­dnjič.

Li­ber­tas med ob­či­no in Gra­fi­stom

Ko­pr­ska ob­či­na je po­sta­la la­stni­ca nek­da­nje­ga skla­di­šča so­li Li­ber­tas le­ta 2004, ko ji je Lu­ka Koper od­sto­pi­la del oba­le za se­ver­no ob­vo­z­ni­co. Zgo­do­vi­na zgrad­be se­ga v pr­vo po­lo­vi­co 19. sto­le­tja, v pred­voj­nem ob­do­bju so jo upo­ra­blja­li tu­di ko­pr­ski ve­sla­či, po­zne­je pa je bi­la na­me­nje­na za po­tre­be pri­sta­ni­šča. Ob­či­na je Li­ber­tas, ki se raz­pro­sti­ra na 1400 kva­dra­tnih me­trih po­vr­ši­ne, le­ta 2011 po­sku­ša­la pro­da­ti na draž­bi za ne­ko­li­ko več kot mi­li­jon evrov. Kup­cev, kljub te­mu da so draž­bo po­no­vi­li, ni bi­lo. Na­kna­dno pa je na­kup po ce­ni 480.000 evrov ob­či­ni po­nu­dil Gra­ist in sta skle­ni­la pro­daj­ni do­go­vor. Gra­ist pa ni pla­čal ku­pni­ne, za­to sta obe stra­ni po­god­bo raz­dr­li. Ob­či­na je spet da­la oce­ni­ti zgrad­bo in raz­pi­sa­la draž­bo za po­lo­vič­ni zne­sek od prej zah­te­va­ne iz­klic­ne ce­ne. Draž­ba spet ni bi­la uspe­šna, v po­nov­nem po­sku­su pa se je Gra­ist spet ja­vil kot ku­pec in za Li­ber­tas to­krat pla­čal več kot 414.000 evrov ku­pni­ne.

To­žil­stvo ugo­ta­vlja, da je Po­po­vi­če­va ob­čin­ska upra­va kr­ši­la za­ko­no­da­jo, ki ure­ja rav­na­nje z ob­čin­skim pre­mo­že­njem, saj bi mo­ra­la Gra­i­sta to­ži­ti za ne­po­rav­na­no ku­pni­no, ne pa brez pe­na­lov raz­dre­ti po­god­be. Po­leg te­ga je Gra­ist dve le­ti po na­ku­pu za­čel Li­ber­tas pro­da­ja­ti, in si­cer po ce­ni oko­li 480.000 evrov, nanj pa je vpi­sal tu­di ban­čno hi­po­te­ko, v vre­dno­sti mi­li­jon evrov. Vse to naj bi ka­za­lo na oško­do­va­nje ob­či­ne.

Ob­či­na bo uve­lja­vi­la pred­ku­pno pra­vi­co

Se­da­nji ko­pr­ski žu­pan Aleš Br­žan pa je le­tos po­le­ti na­po­ve­dal, da bo ob­či­na za Li­ber­tas uve­lja­vi­la pred­ku­pno pra­vi­co in ga od Gra­i­sta od­ku­pi­la po is­ti ce­ni, kot mu ga je pred osmi­mi le­ti pro­da­la. V nek­da­njem skla­di­šču so­li na­me­ra­va­jo ure­di­ti pro­stor, ki ga bo­do upo­ra­blja­li ta­ko mla­di kot dru­štva in dru­ge druž­be­ne sku­pi­ne. Po be­se­dah za­go­vor­ni­kov ob­to­že­nih je to do­kaz, da je ka­zen­ski po­sto­pek za­ra­di do­mnev­no spor­ne pro­da­je Li­ber­ta­sa brez­pred­me­ten, saj oško­do­va­nja z ob­čin­skim na­ku­pom zgrad­be po is­ti ce­ni, kot ga je pred tem pro­da­la, ne mo­re bi­ti.

»Me­stna ob­či­na Koper se je za uve­lja­vi­tev pred­ku­pne pra­vi­ce za na­kup skla­di­šča Li­ber­tas od­lo­či­la iz­ključ­no z na­me­nom ure­sni­či­ti svo­je na­čr­te o ure­di­tvi več­na­men­ske­ga več­ge­ne­ra­cij­ske­ga pro­sto­ra v Ko­pru,« pa so nam v zve­zi s tem spo­ro­či­li iz Br­ža­no­ve služ­be za sti­ke z jav­nost­mi.

• Bo­ris Po­po­vič je ob­to­žen ne­pra­vil­no­sti pri pro­da­ji nek­da­nje­ga skla­di­šča so­li.

• Pri tem naj bi oško­do­val ob­čin­sko pre­mo­že­nje.

• Žu­pan Aleš Br­žan skla­di­šče od­ku­pu­je po is­ti ce­ni.

»Me­stna ob­či­na Koper se je za na­kup skla­di­šča Li­ber­tas od­lo­či­la iz­ključ­no z na­me­nom ure­sni­či­ti svo­je na­čr­te o ure­di­tvi več­na­men­ske­ga več­ge­ne­ra­cij­ske­ga pro­sto­ra v Ko­pru.«

 ?? Foto Jože Suhadolnik ?? Bo­ris Po­po­vič se mo­ra za­ra­di svo­je­ga de­lo­va­nja, ko je bil še ko­pr­ski žu­pan, po­go­sto za­go­var­ja­ti na so­di­šču.
Foto Jože Suhadolnik Bo­ris Po­po­vič se mo­ra za­ra­di svo­je­ga de­lo­va­nja, ko je bil še ko­pr­ski žu­pan, po­go­sto za­go­var­ja­ti na so­di­šču.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia