Delo (Slovenia)

Le­tos po­sta­vlje­na ogra­ja po­ne­kod že na tleh

Ju­žna me­ja Ogra­jo po­ško­do­va­le ska­le in Kol­pa, ki na­ra­ste ob vsa­kem ve­čjem dež­ju

- Si­mo­na Faj­far

Dol – De­set ki­lo­me­trov pa­nel­ne ogra­je z V-nad­gra­dnjo, ki jo je dr­ža­va le­tos po­sta­vi­la v ob­či­nah Ko­čev­je in Ko­stel ozi­ro­ma od Do­la do va­si Gr­gelj, je na ne­ka­te­rih me­stih že po­dr­te. Naj­slab­še je v va­seh Vrt in Spo­dnja Bil­pa, kjer ogra­ja po­te­ka tik ob Kol­pi in jo je vo­da že do­do­bra na­če­la.

Spo­mni­mo: la­ni je srb­sko pod­je­tje LEGI-SGS do­bi­lo 4,5 mi­li­jo­na evrov vre­den po­sel za po­sta­vi­tev pa­nel­ne ogra­je na ju­žni me­ji, s ka­te­ro naj bi se v Slo­ve­ni­ji ubra­ni­li pred mi­gran­ti. Pod­je­tje je ogra­jo po­sta­vlja­lo le­tos, od te­ga de­set ki­lo­me­trov ne­pre­ki­nje­no med va­se­ma Dol in Gr­gelj. Ve­či­no ogra­je so po­sta­vi­li ob ce­sti, ki ne po­te­ka tik ob Kol­pi, del pa so je spe­lja­li sko­raj­da po bre­gu te mej­ne re­ke. »Ta­krat smo pred­stav­ni­ke dr­ža­ve opo­zar­ja­li, da po­sta­vi­tev ogra­je ob Kol­pi ni pa­me­tna re­ši­tev, ker vo­da vsa­ko je­sen ze­lo na­ra­ste,« pra­vi Toni Ver­der­ber, do­ma­čin z Vr­ta.

Da so ime­li pre­bi­val­ci prav, ka­že za­dnje ni­ti ne pre­ti­ra­no de­žev­je, med ka­te­rim je Kol­pa pre­sto­pi­la

Bri­tan­ski pre­mi­er Bo­ris John­son je že na­po­ve­dal pri­pra­ve na sce­na­rij brez spo­ra­zu­ma, Uni­ja mu po­nu­ja na­da­lje­va­nje po­ga­janj. breg. To je bi­lo, pra­vi­jo do­ma­či­ni, pov­preč­no de­žev­je, ko je gla­di­na vo­de na­ra­sla na 330 cen­ti­me­trov, njen pre­tok pa je bil 450 ku­bič­nih me­trov na se­kun­do. Do kod je se­ga­la, na ogra­ji ka­že­jo ostan­ki li­stja in – tu in tam – ve­jev­je. Tok vo­de je ogra­jo na ne­kaj me­stih ne­var­no na­gnil, po­ne­kod ce­lo do tal. Vsaj na enem me­stu je vo­da dvi­gni­la tu­di kol s kri­lom vrat, ki je si­cer za­vr­tan v tla, ta­ko da je med enim in dru­gim kri­lom več kot de­set cen­ti­me­trov raz­li­ke.

Kaj bo ob pra­vih po­pla­vah

Kaj se bo zgo­di­lo z ogra­jo, ko bo­do obi­čaj­na je­sen­ska in spo­mla­dan­ska de­žev­ja? »Ta­krat bo ogra­ja, ki je v Spo­dnji Bil­pi, pod vo­do,« pra­vi do­ma­čin Janez Pi­ber o pri­ča­ko­va­nih ko­li­či­nah vo­de. Ko Kol­pa res po­pla­vlja, do­se­že vi­ši­no 550 cen­ti­me­trov in pre­tok ce­lo 900 ku­bič­nih me­trov na se­kun­do. Tok vo­de je še to­li­ko bolj ne­pred­vi­dljiv v Spo­dnji Bil­pi, kjer se v Kol­po iz­te­ka Bil­pa, ki med po­pla­va­mi ube­re čez trav­ni­ke pov­sem svo­jo pot.

»Če ogra­ja že mo­ra bi­ti, bi jo mo­ra­li po­sta­vi­ti nad vas­jo, ne pa ob Kol­pi,« pra­vi Janez Pi­ber. Si­cer

 ?? Foto Si­mo­na Faj­far ?? Ve­ga­sta ogra­ja na Vr­tu
Foto Si­mo­na Faj­far Ve­ga­sta ogra­ja na Vr­tu
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia