Delo (Slovenia)

Za ogra­jo 22 mi­li­jo­nov evrov

-

Po po­dat­kih dr­ža­ve je z ogra­jo za­me­je­nih 191 ki­lo­me­trov juž­ne me­je. Dr­ža­va je od le­ta 2015 do sep­tem­bra 2020 za nje­no po­sta­vi­tev in vz­dr­že­va­nje po­ra­bi­la več kot 22 mi­li­jo­nov evrov. Naj­več ozi­ro­ma 16,8 mi­li­jo­na evrov je za ogra­jo na­me­ni­lo mi­ni­str­stvo za go­spo­dar­ski ra­zvoj in teh­no­lo­gi­jo od no­vem­bra 2015 do ju­li­ja 2018, ko je Za­vod za bla­gov­ne re­zer­ve pla­čal do­ba­vi­te­ljem ma­te­ri­a­la in opre­me. Mi­ni­str­stvo za no­tra­nje za­de­ve je od le­ta 2015 do za­čet­ka sep­tem­bra 2020 za po­sta­vi­tev ogra­je po­ra­bi­lo 196.000 evrov, stro­ški vzdr­že­va­nja pa so zna­ša­li 585.000 evrov. Mi­ni­str­stvo za jav­no upra­vo je za po­sta­vi­tev 40 ki­lo­me­trov ogra­je le­ta 2019 na­me­ni­lo 4,5 mi­li­jo­na evrov. Pri nje­ni po­sta­vi­tvi so upo­šte­va­li raz­lič­ne de­jav­ni­ke, od vo­do­sta­ja re­ke, po­treb lo­kal­ne sku­pno­sti do so­glas­ja la­stni­kov ze­mljišč in dru­go, pra­vi­jo na po­li­ci­ji: »Do­lo­če­nih oko­li­ščin se v fa­zi na­čr­to­va­nja ni mo­glo upo­šte­va­ti, za­to ob­ča­sno na­sta­ja­jo si­tu­a­ci­je, ki se re­šu­je­jo na­kna­dno.«

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia