Delo (Slovenia)

12

-

otrok se vsak dan vo­zi iz Ce­lja v Ma­ri­bor in na Bled, ker tu ne mo­re­jo več tre­ni­ra­ti bor, da ima­mo v Slo­ve­ni­ji čim več ra­zvoj­no moč­nih ho­kej­skih cen­trov.« V za­de­vo se je vklju­či­la tu­di ho­kej­ska zve­za. Ge­ne­ral­ni se­kre­tar De­jan Kon­trec je de­jal, da ne mo­re­jo sto­ri­ti ni­če­sar in da so pre­sto­pi v dru­ge klu­be ne­kaj obi­čaj­ne­ga: »Ne pa v ta­kem šte­vi­lu. V klu­bu smo ime­li la­ni svo­je­ga tre­ner­ja, ki je nad­zo­ro­val de­lo. In mi je is­to po­ve­dal, da ima ta tre­ner tak pri­stop. Ne­ka­te­ri to spre­je­ma­jo, dru­gi pa ni­so za­do­volj­ni in ne­ha­jo.«

Kdaj je do­volj?

Psi­ho­lo­gi­nja, izr. prof. dr. Ta­nja Kaj­tna s fa­kul­te­te za šport, kon­kre­tne­ga pri­me­ra ne mo­re ko­men­ti­ra­ti, pra­vi pa, da je nor­mal­no, da tre­ner pov­zdi­gne glas, da ga vsi otro­ci

 ?? Foto Matej Dru­žnik ?? Šport mla­dih bi mo­ral bi­ti za­ba­va, dru­že­nje in uče­nje di­sci­pli­ne, de­lov­nih na­vad. Vr­hun­ski šport jih ča­ka med čla­ni.
Foto Matej Dru­žnik Šport mla­dih bi mo­ral bi­ti za­ba­va, dru­že­nje in uče­nje di­sci­pli­ne, de­lov­nih na­vad. Vr­hun­ski šport jih ča­ka med čla­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia