Delo (Slovenia)

S po­li­cij­sko uro nad ne­u­sta­vlji­vi vi­rus

Dru­gi val v Evro­pi Če­tu­di šte­vil­ke oku­že­nih le­ti­jo v ne­bo, v Fran­ci­ji ne za­pi­ra­jo pod­je­tij, re­gij in šol

- Mi­mi Pod­kri­žnik

Ka­ko med ne­pre­štev­ni­mi dre­ve­si vi­de­ti, v ka­ko glo­bo­kem goz­du smo: da je so­vra­žnik co­vid-19 in ne pre­mno­ge ne­všeč­no­sti, v ka­te­re obla­sti si­li­jo jav­nost – v ko­lek­tiv­ni skr­bi za zdrav­je? V Fran­ci­ji po­dob­no ka­kor dru­god po Evro­pi ne bi­je­jo sa­mo voj­ne pro­ti vi­ru­su, am­pak se spo­pa­da­jo z ne­je­ve­ro, su­mni­ča­vo­stjo, dvo­mi in te­o­ri­ja­mi za­ro­te, ki prav ta­ko po­spe­še­no raz­sa­ja­jo med lju­dmi. A ni dr­ža­va ti­sta, ki se je spra­vi­la nad nas, am­pak vi­rus, je bil v če­tr­tek ja­sen pred­se­dnik fran­co­ske vla­de Je­an Ca­stex.

Ko­ro­na­vi­ru­sna sta­ti­sti­ka, po­ve­za­na z okuž­ba­mi, je sla­ba po vsej Fran­ci­ji – do­slej se je po ura­dnih po­dat­kih oku­ži­lo sko­raj 810.000 Fran­co­zov –, po­ne­kod ta­ko ze­lo, da so za sko­raj tre­tji­no pre­bi­val­stva z da­na­šnjim dnem vzpo­sta­vi­li po­li­cij­sko uro. Ka­kor je v sre­do na­po­ve­dal pred­se­dnik Em­ma­nu­el Ma­cron, bo ve­lja­la od 21. do 6. ure v pa­ri­ški re­gi­ji in osmih me­tro­po­lah (Aix-Mar­se­il­le, Gre­no­ble, Sa­int-Éti­en­ne, Lyon, Lil­le, Mon­tpel­li­er, Ro­u­en, To­u­lo­u­se). V tem ča­su bo, naj­manj šti­ri ozi­ro­ma šest te­dnov, v njih vsak dan uga­sni­lo jav­no ži­vlje­nje: re­sta­vra­ci­je bo­do za­pr­te, ki­nod­vo­ra­ne in gle­da­li­šča tu­di. Sko­raj 20 mi­li­jo­nov Fran­co­zov bo v tem ča­su mo­ra­lo stro­go bi­ti do­ma, ra­zen iz­je­mo­ma z ute­me­lji­tvi­jo, vsi, ki ne bo­do upo­šte­va­li ukre­pa, tve­ga­jo glo­be v vi­ši­ni 135 evrov (ob tri­kra­tni za­po­re­dni kr­ši­tvi pa šest me­se­cev za­po­ra in 3750 evrov de­nar­ne ka­zni). Od da­nes ve­lja­jo iz­re­dne zdra­vstve­ne raz­me­re prav ta­ko po pre­o­sta­lih kon­cih dr­ža­ve, kar po­me­ni stro­ge ome­ji­tve (do šest lju­di za is­to mi­zo v re­sta­vra­ci­ji, de­ni­mo) in pre­po­ve­di (za­seb­nih pra­zno­vanj, re­ci­mo po­rok).

Ka­kor so stra­ho­vi pov­sod po Evro­pi po­dob­ni in ni­kjer ne manj­ka očit­kov o vo­de­nju kri­ze ter kr­še­nju oseb­nih svo­bo­ščin, se tu­di Fran­co­zi bo­ji­jo go­spo­dar­skih in so­ci­al­nih po­sle­dic no­vih ukre­pov. Pred­se­dnik Ma­cron je re­s­da mi­ril, češ da dr­ža­va ne bo po­za­bi­la na ni­ko­gar v te­ža­vah, in po­u­da­ril, ka­ko se, na pri­mer, za­ve­da, ka­kšne te­go­be pe­sti­jo go­stin­ce in ko­li­ko so ti po­memb­ni za fran­co­ski na­čin ži­vlje­nja. Ka­kor je po­u­da­ril, no­če, da bi mo­ral za­ra­di po­li­cij­ske ure kdor­ko­li za­pre­ti de­jav­nost, ta­ko kot so mno­gi mo­ra­li na­re­di­ti spo­mla­di, ko je bi­lo po dr­ža­vi za­po­ve­da­no stro­go osta­ja­nje do­ma.

A če­tu­di šte­vil­ke oku­že­nih le­ti­jo v ne­bo, v Fran­ci­ji ne za­pi­ra­jo pod­je­tij in sto­ri­tve­nih de­jav­no­sti, ne re­gij, ne šol. Po Ma­cro­nu mo­ra go­spo­dar­stvo de­lo­va­ti na­prej (de­lo na da­lja­vo je pri­po­ro­či­lo, ne za­po­ved), druž­be­no ži­vlje­nje je tre­ba ohra­ni­ti – ob ve­li­kem tru­du, re­ci­mo, šol­ni­kov, ki se jim je za­hva­lil za pri­za­de­va­nja, šir­še pre­pri­čan, da so ukre­pi »so­raz­mer­ni«. Od­go­vor­nost da je be­se­da, ki jo mo­ra­jo med kri­zo usvo­ji­ti vsi Fran­co­zi, in to pri va­ro­va­nju svo­je­ga zdrav­ja in zdrav­ja dru­gih, za­to je tre­ba spo­što­va­ti pra­vi­la in pri­po­ro­či­la: no­si­ti za­šči­tne ma­ske, si raz­ku­že­va­ti ro­ke, ohra­nja­ti me­tr­sko raz­da­ljo, čim bolj zra­či­ti pro­sto­re in kot sku­pi­na ne pre­se­ga­ti šest lju­di. Vse to ve­lja prav ta­ko za mla­de, če­prav je »le­ta 2020 tež­ko bi­ti star dvaj­set let«. »Žr­tev mla­di­ne je ogro­mna,« saj ne mo­re­jo nor­mal­no štu­di­ra­ti, vsto­pi­ti na trg de­la ..., za­to bo­do »za­njo na­re­di­li vse«.

• V Fran­ci­ji uve­dli iz­re­dne zdra­vstve­ne raz­me­re.

• Po­li­cij­ska ura ve­lja v pa­ri­ški re­gi­ji in osmih me­tro­po­lah.

• Lu­ci­dno in so­li­dar­no sku­paj nad vi­rus.

Naj­bolj pri­za­de­ti

Po­ve­dno je, da v Fran­ci­ji v bo­ju pro­ti ko­ro­na­vi­ru­su opra­vi­jo od 1,3 do 1,4 mi­li­jo­na te­stov na te­den in so ena od dr­žav, ki v kri­zi naj­bolj fi­nanč­no po­ma­ga dr­ža­vlja­nom – s 460 mi­li­jar­da­mi evrov za za­šči­to de­lov­nih mest. V krat­kem naj bi po­nu­di­li no­vo mo­bil­no apli­ka­ci­jo za za­je­zi­tev vi­ru­sa to­u­san­ti­co­vid (prej­šnja stop­co­vid se ni ob­ne­sla), kaj­ti vo­di­lo, ki mu je tre­ba sle­di­ti, je ja­sno: te­sti­ra­ti, opo­zo­ri­ti in za­šči­ti­ti. Sta­ti­stič­no je po­tr­je­no, da so pr­ve zdra­vstve­ne žr­tve vi­ru­sa rev­nej­ši slo­ji pre­bi­val­stva, ki se sti­ska­jo v ma­lih sta­no­va­njih, tu­di po več ge­ne­ra­cij sku­paj. Kri­za po­gla­blja raz­li­ke prav ta­ko na so­ci­al­no-eko­nom­ski rav­ni, kaj­ti naj­prej iz­gu­bi de­lo pre­ka­ri­at, in v njem mno­gi mla­di. In ven­dar ni vse sa­mo si­vo in je tre­ba upa­ti: po Ma­cro­nu mo­ra­jo Fran­co­zi ohra­ni­ti lu­ci­dnost, se ob tem na­sla­nja­ti na pre­ver­je­na dej­stva, me­di­cin­ska in eko­nom­ska, in se ne kar na­prej iz­gu­blja­ti v de­ba­tah o ve­ro­do­stoj­no­sti znan­stve­nih po­dat­kov in re­sno­sti bo­le­zni, saj je Fran­ci­ja ven­dar­le zi­bel raz­sve­tljen­stva. Pra­va pot so tu­di po­ve­za­nost, eno­tnost, so­li­dar­nost ... »Po­tre­bu­je­mo drug dru­ge­ga«, iz kri­ze »se bo­mo iz­vle­kli sku­paj«. Do ta­krat se je v skr­bi za­se in za dru­ge tre­ba za­ve­da­ti, da »vi­rus pri­za­de­ne vse sta­ro­stne sku­pi­ne, lju­dem je­mlje ži­vlje­nje ter pu­sti ne­pri­je­tne po­sle­di­ce: naj gre za plju­ča, sr­ce, tu­di mo­žga­ne, za iz­gu­bo vo­nja ali oku­sa«. »Vi­rus je,« ka­kor je opo­zo­ril pred­se­dnik, »ne­va­ren in re­sen za vse.«

Vsi pa ne ver­ja­me­jo, da fran­co­ska po­li­ti­ka ustre­zno bi­je voj­no pro­ti nje­mu: med­tem že po­te­ka­jo pre­i­ska­ve pro­ti od­go­vor­nim, re­ci­mo pro­ti pri­stoj­ne­mu mi­ni­stru Oli­vi­e­ru Véra­nu in nek­da­nje­mu pred­se­dni­ku vla­de Édou­ar­du Phi­li­ppu, za­ra­di do­mnev­no spor­ne­ga vo­de­nja zdra­vstve­ne kri­ze.

 ?? Fotografij­i Pa­scal Ros­si­gnol/Reuters ?? Ka­kor so stra­ho­vi pov­sod po Evro­pi po­dob­ni in ni­kjer ne manj­ka očit­kov o vo­de­nju kri­ze ter kr­še­nju oseb­nih svo­bo­ščin, se tu­di Fran­co­zi bo­ji­jo go­spo­dar­skih in so­ci­al­nih po­sle­dic no­vih ukre­pov.
Fotografij­i Pa­scal Ros­si­gnol/Reuters Ka­kor so stra­ho­vi pov­sod po Evro­pi po­dob­ni in ni­kjer ne manj­ka očit­kov o vo­de­nju kri­ze ter kr­še­nju oseb­nih svo­bo­ščin, se tu­di Fran­co­zi bo­ji­jo go­spo­dar­skih in so­ci­al­nih po­sle­dic no­vih ukre­pov.
 ??  ?? Za­šči­tna ma­ska je glav­no orož­je v bo­ju pro­ti vi­ru­su.
Za­šči­tna ma­ska je glav­no orož­je v bo­ju pro­ti vi­ru­su.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia