Delo (Slovenia)

Pu­tin za eno­le­tno po­dalj­ša­nje spo­ra­zu­ma no­vi Start

-

Ru­ski pred­se­dnik Vla­di­mir Pu­tin je pre­dla­gal, da bi ZDA in Ru­si­ja po­god­bo o zmanj­ša­nju stra­te­ških je­dr­skih za­log no­vi Start brez po­go­je­va­nja po­dalj­ša­le za le­to dni, je po­ro­ča­la STA. Spo­ra­zum, ki je bil pod­pi­san le­ta 2010, bo pred­vi­do­ma pre­ne­hal ve­lja­ti fe­bru­ar­ja pri­ho­dnje le­to. Pred­vi­de­va ome­ji­tev je­dr­ske­ga ar­ze­na­la Ru­si­je in ZDA na 1550 na­me­šče­nih je­dr­skih ko­nic in 800 sis­te­mov za nji­ho­vo iz­stre­li­tev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia