Delo (Slovenia)

S fi­nanč­no Ne­vih­to nad ti­so­če dol­žni­kov

Iz­vr­šbe Več kot 100.000 hr­va­škim dr­ža­vlja­nom v po­ne­de­ljek 319.000 od­ločb o iz­vr­šbi – Dolg zna­ša do­bri dve mi­li­jar­di evrov

- De­jan Vo­dov­nik

Šte­vil­ne dr­ža­vlja­ne Hr­va­ške je strah po­ne­delj­ka. V za­čet­ku pri­ho­dnje­ga te­dna se bo na­mreč iz­te­kel mo­ra­to­rij za ne­po­ši­lja­nje od­ločb o iz­vr­šbi. Mo­ra­to­rij je pred pol le­ta uve­dla prej­šnja vla­da pre­mi­e­ra An­dre­ja Plen­ko­vića, sre­di se­je ak­tu­al­ne vla­de pa je bil spre­jet sklep, »da dr­ža­vlja­ni svo­je ob­ve­zno­sti mo­ra­jo po­pla­ča­ti«.

Hr­va­ška inanč­na agen­ci­ja (Fi­na) je ne­po­pu­stlji­va pri na­po­ve­di, da bo­do v po­ne­de­ljek za­če­li vro­ča­ti 319.000 iz­vr­šb, od teh 1475 za po­sa­me­zni­ke, ki sku­pno dol­gu­je­jo dr­ža­vi 87,5 mi­li­jo­na evrov. Sta­ti­stič­no to po­me­ni, da je ome­nje­nih 1475 dr­ža­vlja­nov le 0,6 od­stot­ka dol­žni­kov, sku­paj pa dol­gu­je­jo 40,2 od­stot­ka ce­lo­tne­ga dol­ga. Pri­bli­žno 160.000 iz­vr­šb je ve­za­nih na dolg po pri­bli­žno 1200 evrov.

Vse­e­no naj bi, kot oce­nju­je Fi­na, tu­di v pri­ho­dnje ime­lo na Hr­va­škem pri­bli­žno 230.000 dr­ža­vlja­nov blo­ki­ra­ne ban­čne ra­ču­ne. »Ni­ka­kor ni naš cilj, da bi z iz­vr­šba­mi po­sta­vi­li lju­di na rob pre­ži­ve­tja, ra­di bi le po­spe­ši­li pro­ces za­ve­da­nja od­go­vor­no­sti do pla­če­va­nja ob­ve­zno­sti,« so po­ja­sni­li v hr­va­ški fi­nanč­ni agen­ci­ji.

Pre­mi­er Plen­ko­vić je šel na ro­ko dr­ža­vlja­nom in na­ro­čil, da mo­ra­jo agen­ci­ja in od­ve­tni­ki po­ši­lja­ti od­loč­be v treh va­lo­vih, po­sto­pno. Opo­zi­ci­ja je opo­zo­ri­la, da se s to na­po­ve­da­no po­te­zo dr­ža­vi in dr­ža­vlja­nom ne pi­še nič do­bre­ga, za­to je tu­di (ne­u­spe­šno) pre­dla­ga­la, da bi mo­ra­to­rij na iz­vr­šbe po­dalj­ša­li do na­dalj­nje­ga.

Ne­u­spe­šna opo­zi­ci­ja

»Sep­tem­bra smo ime­li v dr­ža­vi 35.000 brez­po­sel­nih več kot lan­ske­ga sep­tem­bra. Ve­či­na dol­gov in od­ločb o iz­vr­šbi je po po­dat­kih no­tar­jev po­ve­za­nih z ne­pla­če­va­njem osnov­nih stro­škov za vo­do, ele­k­tri­ko, plin, za osnov­ne ek­si­stenč­ne po­tre­be dr­ža­vlja­nov,« je de­jal To­mi­slav To­ma­še­vić iz ze­le­no-le­ve ko­a­li­ci­je Zmo­re­mo! in hkra­ti na­po­ve­dal še eno v ni­zu ka­ta­strof, ki so pri­za­de­le hr­va­ške dr­ža­vlja­ne. Da bi vla­da An­dre­ja Plen­ko­vića mo­ra­la po­dalj­ša­ti mo­ra­to­rij na iz­da­jo od­ločb o iz­vr­šbah, me­ni tu­di po­sla­nec in no­vi pred­se­dnik le­vo­sre­din­ske SDP Peđa Gr­bin. »Raz­me­re za­ra­di epi­de­mi­je co­vi­da-19 so zdaj pre­cej slab­še, kot so bi­le pred pol le­ta, ko je bil mo­ra­to­rij spre­jet. Od ta­krat se nič ni spre­me­ni­lo na bo­lje,« je po­u­da­ril.

To­ma­še­viće­ve be­se­de po­tr­ju­je­jo evrop­ski sta­ti­stič­ni po­dat­ki, ki ka­že­jo, da na Hr­va­škem vsak če­tr­ti pre­bi­va­lec ži­vi pod pra­gom tve­ga­nja re­všči­ne, prag pa je med naj­niž­ji­mi v EU. Dr­žav­ni sta­ti­stič­ni za­vod je opo­zo­ril, da ima več kot mi­li­jon pre­bi­val­cev Hr­va­ške (sku­paj jih je oko­li 4 mi­li­jo­ne) »pre­cej­šnje te­ža­ve s pla­če­va­njem ne­pri­ča­ko­va­nih stro­škov«.

Ak­ci­ja Fi­nanč­na Ne­vih­ta (po vo­ja­ški ak­ci­ji v do­mo­vin­ski voj­ni), kot so ne­ka­te­ri ime­no­va­li na­po­ved fi­nanč­ne agen­ci­je o na­da­lje­va­nju vro­ča­nja od­ločb o iz­vr­šbah, bi lah­ko spra­vi­la v ne­pri­je­ten po­lo­žaj šte­vil­ne v na­ši ju­žni so­se­di, bo­do pa za­to spre­mem­be za­ko­na o iz­vr­šbah, na pod­la­gi ka­te­rih fi­nanč­na agen­ci­ja sploh iz­da­ja od­loč­be, zdaj šle v ši­ro­ko jav­no raz­pra­vo. »In dol­go­traj­no,« so do­da­li upni­ki, ki jim dol­žni­ki dol­gu­je­jo do­brih 2,15 mi­li­jar­de evrov.

 ??  ?? Ve­či­na dol­gov in od­ločb o iz­vr­šbi je po po­dat­kih no­tar­jev po­ve­za­nih z ne­pla­če­va­njem osnov­nih stro­škov za vo­do, ele­k­tri­ko in plin.
Ve­či­na dol­gov in od­ločb o iz­vr­šbi je po po­dat­kih no­tar­jev po­ve­za­nih z ne­pla­če­va­njem osnov­nih stro­škov za vo­do, ele­k­tri­ko in plin.
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia