Delo (Slovenia)

Okre­va­nje se bo za­vle­klo za ne­kaj let

Na­po­ved Ve­lik iz­ziv bo za­če­tek pri­ho­dnje­ga le­ta, ko se iz­te­če ve­či­na dr­žav­nih po­mo­či

- Ka­rel Li­pnik

Ljubljana – Fi­nanč­no sta­nje pod­je­tij v re­gi­ji sre­dnje in vzho­dne Evro­pe je raz­me­ro­ma do­bro, a pred­vsem za­ra­di dr­žav­nih po­mo­či. Iz­ziv za­to pred­sta­vlja ko­nec le­ta, ko se ve­či­na po­mo­či iz­te­če. V Co­fa­ceu pri­ča­ku­je­jo, da se bo okre­va­nje moč­no za­vle­klo.

Za­va­ro­val­ni­ca in bo­ni­te­tna druž­ba Co­fa­ce Slo­ve­ni­ji na­po­ve­du­je eno po­ča­snej­ših okre­vanj v re­gi­ji sre­dnje in vzho­dne Evro­pe. Le­tos naj bi bil upad 7,9-od­sto­ten, rast pri­ho­dnje le­to naj bi zna­ša­la 5,9 od­stot­ka. Upad za­ra­di epi­de­mi­je bo v naj­bolj­šem pri­me­ru na­do­me­sti­la še­le v dru­gi po­lo­vi­ci le­ta 2022. Go­spo­dar­ski pa­dec v re­gi­ji bo le­tos ne­ko­li­ko manj­ši od zdr­sa v za­ho­dni Evro­pi, a tu­di okre­va­nje pri­ho­dnje le­to bo skro­mnej­še.

Dru­gi val epi­de­mi­je bo upo­ča­snil okre­va­nje. Pri­ho­dnje le­to je pri­ča­ko­va­ti po­rast brez­po­sel­no­sti in ste­ča­jev v ve­či­ni dr­žav re­gi­je. Go­spo­dar­ski za­stoj v dru­gem va­lu ne bo ta­ko glo­bok kot v pr­vem. Ven­dar pa je pri­ča­ko­va­ti me­dle­tni upad go­spo­dar­ske ak­tiv­no­sti ta­ko v za­dnjem le­to­šnjem če­tr­tle­tju kot tu­di v pr­vih treh me­se­cih pri­ho­dnje­ga le­ta.

V dru­gem če­tr­tle­tju pri­ho­dnje­ga le­ta bo pri­šlo do moč­ne­ga me­dle­tne­ga sko­ka, kar je se­ve­da po­sle­di­ca te­ga, da je bi­lo le­to­šnje dru­go če­tr­tle­tje ka­ta­stro­fal­no, po­leg te­ga pa je ta­krat pri­ča­ko­va­ti po­sto­pno nor­ma­li­za­ci­jo raz­mer. A okre­va­nje bo tra­ja­lo ne­kaj let.

Naj­bolj so v ana­li­zi­ra­ni re­gi­ji pri­za­de­ti av­to­mo­bi­li­sti, ko­vin­ska in­du­stri­ja in tran­sport. Ti tri­je sek­tor­ji bo­do po­leg ve­li­ke­ga upa­da pri­hod­kov ime­li tu­di te­ža­ve z za­dol­že­no­stjo. Pri­za­de­ti so tu­di tr­go­vi­na, te­ks­til­na in­du­stri­ja in del ener­ge­ti­ke, po­ve­ču­je se ne­go­to­vost v grad­be­ni­štvu. Naj­manj so pri­za­de­ti far­ma­cev­ti in teh­no­lo­ška pod­je­tja, do­kaj do­bro gre tu­di lo­kal­nim pre­hramb­nim pod­je­tjem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia