Delo (Slovenia)

Ma­gna v pro­i­zvo­dnjo Fi­sker­je­ve­ga e-av­ta, ne­u­ra­dno v Grad­cu in Ho­čah

Mo­bil­nost Av­strij­ci si že­li­jo od­re­za­ti svoj kos pri pro­i­zvo­dnji ele­k­trič­nih av­to­mo­bi­lov

-

Ma­ri­bor – Ka­nad­sko-av­strij­ska av­to­mo­bil­ska mul­ti­na­ci­o­nal­ka Ma­gna In­ter­na­ti­o­nal je skle­ni­la do­go­vor z ame­ri­ško druž­bo Fi­sker za pro­i­zvo­dnjo nji­ho­ve­ga ele­k­trič­ne­ga av­to­mo­bi­la Oce­an, so spo­ro­či­li s se­de­ža pod­je­tja v ka­nad­ski Auro­ri. Av­strij­ski Klei­ne Ze­i­tung na­va­ja ne­u­ra­dne in­for­ma­ci­je, da naj bi za­če­li s 50.000 av­to­mo­bi­li na le­to, in si­cer v Grad­cu in Ho­čah.

»Ve­se­li smo, da lah­ko s Fi­sker­jem so­de­lu­je­mo pri ta­ko iz­je­mnem traj­no­stnem av­to­mo­bi­lu in da vi­di­mo, ka­kšne do­da­tne pri­lo­žno­sti lah­ko pri­ne­se to so­de­lo­va­nje,« je v iz­ja­vi za jav­nost za­pi­sal pred­se­dnik Ma­gne Swa­my Ko­ta­gi­ri in za­če­tek pro­i­zvo­dnje na­po­ve­dal za za­dnje če­tr­tle­tje le­ta 2022. Do­dal je, da gre za odli­čen pri­mer stra­te­gi­je, s ka­te­ro bo­do iz­ko­ri­sti­li svoj moč­ni por­t­felj za pri­la­ga­ja­nje pri­ho­dnjim po­tre­bam po mo­bil­no­sti ter iz­ko­ri­sti­li vse svo­je in­že­nir­ske in pro­i­zvo­dne zmo­glji­vo­sti na po­dro­čju vo­zil. Po nje­go­vih be­se­dah to nji­ho­ve­mu pod­je­tju za­go­ta­vlja edin­stven kon­ku­renč­ni po­lo­žaj, zla­sti pri so­de­lo­va­nju z no­vi­mi po­nu­dni­ki mo­bil­no­sti in pro­i­zva­jal­ci ori­gi­nal­ne opre­me, ki že­li­jo raz­ši­ri­ti svo­jo ele­k­tri­i­ci­ra­no po­nud­bo. Kot še spo­ro­ča­jo iz Ma­gne, bo ome­nje­no vo­zi­lo spr­va pro­i­zva­ja­lo iz­ključ­no nji­ho­vo pod­je­tje v Evro­pi. Po be­se­dah pred­se­dni­ka av­strij­ske Ma­gne Steyr Fran­ka Kle­i­na ima Ma­gna v svo­ji pa­no­gi edin­stven po­lo­žaj, ki je kom­bi­na­ci­ja ra­zvo­ja la­stnih vo­dil­nih ino­va­tiv­nih teh­no­lo­ških re­ši­tev ter moč­nih pro­i­zvo­dnih zmo­žno­sti, s ka­te­ri­mi je druž­ba pro­i­zve­dla že več kot 3,7 mi­li­jo­na vo­zil in 30 raz­lič­nih mo­de­lov.

Gra­dec pre­stol­ni­ca e-mo­bil­no­sti

»Do­ka­za­ne in za­ne­slji­ve zmo­glji­vo­sti Ma­gne, zla­sti na po­dro­čju ele­k­trič­nih vo­zil, so za­ne­slji­va pod­la­ga za pod­po­ro Fi­sker­ju z vr­hun­skim in­že­ni­rin­gom in pro­i­zvo­dnjo špor­tne­ga te­ren­ca Fi­sker Oce­an,« je še do­dal.

So­de­lo­va­nje z Ma­gno je po­tr­dil tu­di ame­ri­ški Fi­sker s se­de­žem v Los An­ge­le­su, ka­te­re­ga pr­vi člo­vek je He­nrik Fi­sker, zna­ni av­to­mo­bil­ski obli­ko­va­lec dan­skih ko­re­nin, ki je med dru­gim so­de­lo­val pri ra­zvo­ju luksu­znih znamk av­to­mo­bi­lov BMW in Aston Mar­tin.

Av­strij­ski ča­snik Klei­ne Ze­i­tung na­va­ja, da Gra­dec s tem po­sta­ja pre­stol­ni­ca e-mo­bil­no­sti, ob tem pa do­da­ja ne­u­ra­dne in­for­ma­ci­je o za­če­tni pro­i­zvo­dnji 50.000 av­to­mo­bi­lov na le­to, in si­cer v Grad­cu in Ho­čah.

Če­prav v Ma­gni lo­ka­ci­je ura­dno še ni­so po­tr­di­li, so tu­di po pi­sa­nju Ve­če­ra in­for­ma­ci­je toč­ne. Tu­di za­to po nji­ho­vih po­dat­kih Ma­gna po­spe­še­no na­da­lju­je pri­do­bi­va­nje oko­lje­var­stve­nih so­gla­sij in do­vo­ljenj na Ar­su za dru­go in tre­tjo fa­zo gra­dnje ho­ške to­var­ne z zmo­glji­vo­stjo 100.000 av­to­mo­bi­lov na le­to. Pro­i­zvo­dnja v ho­ški la­kir­ni­ci si­cer že od za­čet­ka epi­de­mi­je sto­ji, ve­či­na od pri­bli­žno 200 za­po­sle­nih pa se na de­lo vo­zi v ma­tič­no gra­ško to­var­no.

STA

 ?? Foto Jože Suhadolnik ?? To­var­na Ma­gne v Ho­čah je za­pr­ta, no­vi po­sli bi lah­ko oži­vi­li to pro­i­zvo­dno lo­ka­ci­jo.
Foto Jože Suhadolnik To­var­na Ma­gne v Ho­čah je za­pr­ta, no­vi po­sli bi lah­ko oži­vi­li to pro­i­zvo­dno lo­ka­ci­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia