Delo (Slovenia)

Fi­skal­ni svet opo­zar­ja na pro­ra­čun­ska tve­ga­nja

Jav­ne fi­nan­ce En­kra­tni iz­dat­ki lah­ko po­sta­ne­jo stal­na obre­me­ni­tev dr­žav­nih pro­ra­ču­nov

- Mi­ha Jen­ko

Ljubljana – Pro­ra­čun­ski do­ku­men­ti za le­ti 2021 in 2022 se spre­je­ma­jo v ze­lo ne­go­to­vih raz­me­rah. Pred­vi­de­va­mo, da bo­do pri­ho­dnje le­to še ve­lja­le iz­je­mne oko­li­šči­ne, za 2022 pa je ka­kr­šna­ko­li oce­na še pov­sem ne­go­to­va, ugo­ta­vlja­jo v fi­skal­nem sve­tu ob oce­ni pro­ra­ču­nov za pri­ho­dnji dve le­ti.

Pro­ra­čun­ski na­čr­ti na­ka­zu­je­jo ek­s­pan­ziv­no is­kal­no po­li­ti­ko v le­tu 2021, ki je gle­de na pri­ča­ko­va­ne raz­me­re pro­ti­ci­klič­na. »Tu­di če od­šte­je­mo vse, kar je po­ve­za­no z ukre­pi za­ra­di co­vi­da-19, vi­di­mo, da se bo pri­manj­kljaj po­ve­če­val in da se ob­ču­tno kre­pi­jo pro­ra­čun­ski od­hod­ki. V po­ve­ča­nju je ve­lik de­lež in­ve­sti­cij, ve­li­ka pa je tu­di rast dru­gih od­hod­kov, ki bi lah­ko pre­se­gla rast go­spo­dar­ske­ga po­ten­ci­a­la. Pri in­ve­sti­ci­jah je glav­no tve­ga­nje, da lah­ko ve­čje šte­vi­lo na­čr­to­va­nih na­ložb v krat­kem ča­su pre­se­že ab­sorp­cij­sko spo­sob­nost go­spo­dar­stva in se za­ra­di te­ga zmanj­ša nji­ho­va učin­ko­vi­tost,« iz­po­sta­vlja pred­se­dnik is­kal­ne­ga sve­ta Da­vo­rin Kra­čun.

Gle­de iz­dat­kov svet opo­zar­ja, da lah­ko mno­gi zdaj­šnji en­kra­tni iz­dat­ki po­sta­ne­jo stal­na obre­me­ni­tev pri­ho­dnjih pro­ra­ču­nov. »Ti­sto, kar da­je vtis, da je spre­je­to le za re­še­va­nje aku­tnih pro­ble­mov v zve­zi z epi­de­mi­jo, se lah­ko pre­ne­se v iz­dat­ke, ki bo­do traj­na obre­me­ni­tev jav­ne po­ra­be. To ve­lja za mo­re­bi­tno po­ve­ča­nje stro­škov de­la v jav­nem sek­tor­ju, pa tu­di za raz­lič­ne trans­fer­je.« Dolg sek­tor­ja dr­ža­va se bo v kri­zi, ta­ko kot v ve­či­ni dr­žav, ob­ču­tno po­ve­čal in za­ča­sno pre­se­gel 80 od­stot­kov BDP.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia