Delo (Slovenia)

Sep­tem­bra naj­manj­ši pa­dec po­bra­nih da­ja­tev od spo­mla­di

- G. R.

Ob­seg po­bra­nih dav­kov in pri­spev­kov je tu­di sep­tem­bra za­o­sta­jal za lan­ski­mi re­zul­ta­ti. Fi­nanč­na upra­va RS (Furs) je po­bra­la 1,43 mi­li­jar­de evrov jav­nih da­ja­tev, kar je 12,5 mi­li­jo­na evrov ozi­ro­ma 0,9 od­stot­ka manj kot pred le­tom dni. Pa­dec je bil naj­manj­ši od spo­mla­di, se bo pa ok­to­bra za­ra­di za­o­stro­va­nja ukre­pov ver­je­tno spet po­glo­bil, STA.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia