Delo (Slovenia)

Pri­ho­dnji fe­sti­val mor­da raz­šir­jen in v zgo­dnej­šem ter­mi­nu

Aleš No­vak Ume­tni­ški di­rek­tor Fe­sti­va­la Bor­štni­ko­vo sre­ča­nje, ki je bil vče­raj pre­ki­njen ozi­ro­ma pre­lo­žen, upa, da bo usta­vi­tev jav­ne­ga de­lo­va­nja gle­da­lišč krat­ka

- Aleš No­vak.

»Bi­li smo ze­lo pri­la­go­dlji­vi in pri­pra­vlje­ni na iz­ved­bo v zah­tev­nih oko­li­šči­nah, v igri je bi­lo več sce­na­ri­jev, ven­dar smo bi­li za­ra­di sko­ko­vi­te­ga po­ra­sta okužb, ki so za­šle tu­di v ume­tni­ške an­sam­ble in eki­pe, žal pri­si­lje­ni pred­ča­sno kon­ča­ti fe­sti­val ozi­ro­ma ga pre­lo­ži­ti na pri­ho­dnje le­to,« je vče­raj de­jal ume­tni­ški di­rek­tor Fe­sti­va­la Bor­štni­ko­vo sre­ča­nje (FBS)

Pe­ter Rak

Po nje­go­vih be­se­dah so se vr­sti­le od­po­ve­di pred­stav tu­di v tek­mo­val­nem iz­bo­ru, ve­lik del slo­ven­skih gle­da­lišč je vče­raj usta­vil de­lo­va­nje. Na­da­lje­va­nje iz­va­ja­nja pro­gra­ma v ta­kih oko­li­šči­nah bi bi­lo po­ve­za­no s šte­vil­ni­mi tve­ga­nji, hkra­ti bi se za­ra­di od­po­ve­di ne­ka­te­rih pred­stav lah­ko po­ra­ja­le di­le­me o ve­ro­do­stoj­no­sti fe­sti­val­skih na­grad. Fe­sti­val so skle­ni­li si­no­či s ple­sno pred­sta­vo Bur­ning Wa­ter ter po­de­li­tvi­jo Bor­štni­ko­ve­ga pr­sta­na. To naj­viš­je slo­ven­sko pri­zna­nje za igral­ske do­sež­ke je pre­jel Pe­ter Bo­štjan­čič.

Še ma­ja ste pred­sta­vi­li FBS kot pri­lo­žnost za po­no­ven za­gon gle­da­li­ške pro­duk­ci­je. Zdaj se je po­ka­za­lo, da bo fe­sti­val prav­za­prav skle­pno de­ja­nje je­sen­ske­ga de­la se­zo­ne.

Res bi se lah­ko zgo­di­lo ta­ko, se­ve­da pa vsi upa­mo, da bo usta­vi­tev jav­ne­ga de­lo­va­nja gle­da­lišč so­raz­mer­no krat­ka in v smi­slu za­me­ji­tve šir­je­nja epi­de­mi­je učin­ko­vi­ta. Po tem sce­na­ri­ju bi gle­da­li­šča lah­ko de­lo­va­la že pre­cej pred kon­cem le­to­šnje­ga le­ta. Po­memb­no je, da lah­ko štu­di­ji no­vih pred­stav po­te­ka­jo tu­di v pri­ho­dnjih te­dnih, saj bo­do le ta­ko gle­da­li­šča ob po­nov­nem od­pr­tju do­bro pri­pra­vlje­na in z no­vi­mi pre­mi­er­ni­mi upri­zo­ri­tva­mi.

Fe­sti­val je bil za­ra­di ome­ji­tev že zdaj ohro­mljen v po­memb­nem se­gmen­tu, mno­žič­ni par­ti­ci­pa­ci­ji ob­čin­stva, kar naj bi fe­sti­val v eti­mo­lo­škem in stvar­nem bi­stvu po­o­se­bljal.

Do ne­ke me­re go­to­vo, ka­pa­ci­te­te dvo­ran so bi­le zmanj­ša­ne na pri­bli­žno tre­tji­no. Kljub te­mu se je vzpo­sta­vi­lo vzduš­je, ki to­krat ni te­me­lji­lo na mno­žič­no­sti, pač pa na za­ve­za­no­sti in sku­pni pre­da­no­sti gle­da­li­šču. Ob iz­ved­bi pred­stav in dru­gih fe­sti­val­skih do­god­kov je bi­lo mo­go­če ob­ču­ti­ti hva­le­žnost, da smo lah­ko tu­kaj, da smo sku­paj v gle­da­li­šču in da si de­li­mo te ustvar­jal­ne tre­nut­ke. Mi­slim, da je bil pr­vi del fe­sti­va­la nav­di­hu­joč in poln upa­nja o mo­či in pri­ho­dno­sti gle­da­li­šča, ve­li­ko mla­dih je bi­lo pri nas, ob­čin­stvo je pred­sta­ve odlič­no spre­je­lo. Vsi smo ime­li ob­ču­tek, da smo pri­vi­le­gi­ra­ni, ker smo del ne­če­sa dra­go­ce­ne­ga v ze­lo zah­tev­nih oko­li­šči­nah.

Oči­tno tu­di re­duk­ci­ja pro­gra­ma, to­rej zgolj iz­pe­lja­va tek­mo­val­ne­ga pro­gra­ma, s či­mer bi fe­sti­val iz­pol­nil for­mal­no vlo­go, vključ­no z na­gra­da­mi, ni pri­šla v po­štev?

V če­tr­tek so se raz­me­re za­o­stri­le, pre­je­li smo ob­ve­sti­la o okuž­bah v an­sam­blih in eki­pah ter o od­po­ve­dih dru­gih do­god­kov za­ra­di vi­so­ke­ga zdra­vstve­ne­ga tve­ga­nja. Na­to smo pre­je­li še pre­dlog ko­le­gi­ja di­rek­tor­jev gle­da­lišč, naj iz­ved­bo tek­mo­val­ne­ga de­la pro­gra­ma za­ma­kne­mo na pri­ho­dnje le­to, ker se fe­sti­va­la ne bi mo­gli vsi ude­le­ži­ti. Za­ra­di vla­dne od­lo­či­tve o usta­vi­tvi jav­nih pri­re­di­tev v ve­čjem de­lu Slo­ve­ni­je nam ni pre­o­sta­lo dru­ge­ga, kot da usta­vi­mo fe­sti­val.

Sple­tna pred­sta­vi­tev tek­mo­val­nih pred­stav in to­vr­stna od­lo­či­tev stro­kov­ne ži­ri­je bi bi­la ver­je­tno prav ta­ko ne­iz­ve­dlji­va, ver­je­tno ve­či­na pro­jek­tov ni ustre­zno me­di­a­ti­zi­ra­nih?

Ver­ja­mem v ži­vo gle­da­li­šče in ne­po­sre­dno gle­da­li­ško iz­ku­šnjo. Di­gi­ta­li­zi­ra­ne ozi­ro­ma po­sne­te pred­sta­ve so le slab pri­bli­žek in ni­so ve­ro­do­stoj­ne. Na pod­la­gi to­vr­stne­ga ogle­da pred­stav po mo­ji oce­ni ni mo­go­če po­de­li­ti fe­sti­val­skih na­grad, ta­kšen pre­dlog bi go­to­vo za­vr­ni­la tu­di stro­kov­na ži­ri­ja. Sam si si­cer ogle­dam ve­li­ko po­snet­kov pred­stav, zla­sti tu­jih, ven­dar so to bolj in­for­ma­tiv­ni ogle­di. Dr­ži tu­di va­še pred­vi­de­va­nje, da vse pred­sta­ve, uvr­šče­ne v tek­mo­val­ni iz­bor, ni­ma­jo ka­ko­vo­stnih po­snet­kov.

Fe­sti­val ima po­memb­no vlo­go po­zi­ci­o­ni­ra­nja igral­cev in igral­skih an­sam­blov gle­de na pre­je­te na­gra­de, to je ne­ka­kšna kro­na se­zo­ne, ki bo le­tos pr­vič umanj­ka­la. Ta vi­dik je mor­da ce­lo po­memb­nej­ši, kot si mi­sli­mo. Na­gra­da na Bor­štni­ko­vem sre­ča­nju je po­memb­na po­tr­di­tev za ustvar­jal­ce in gle­da­li­šče.

Bi bi­lo mo­go­če pri­ho­dnje le­to iz­pe­lja­ti dva fe­sti­va­la v re­du­ci­ra­ni obli­ki, s či­mer bi po­ten­ci­al­no spo­mla­di po­kri­li prej­šnjo se­zo­no, je­se­ni pa se­zo­no 2020/21?

To je ma­lo ver­je­tno, ker iz­ved­ba fe­sti­va­la zah­te­va vi­so­ke in­fra­struk­tur­ne, or­ga­ni­za­cij­ske, ka­dro­vske in inanč­ne vlož­ke. Pred­vi­de­vam, da bo pri­ho­dnje le­to iz­ve­den raz­šir­jen fe­sti­val, naj­ver­je­tne­je v zgo­dnej­šem ter­mi­nu.

Bi se lah­ko zgo­di­lo, da bi osta­la pre­te­kla se­zo­na pr­vič po dol­gih de­se­tle­tjih ne­o­ce­nje­na in kot ta­kšna be­la li­sa v zgo­do­vi­ni slo­ven­ske­ga gle­da­li­šča?

Že­lim si, da se to ne bi zgo­di­lo. Če se bo­do pro­du­cen­ti iz­bra­nih gle­da­li­ških pred­stav stri­nja­li in bo­do nji­ho­ve pred­sta­ve ži­ve, jih bo­mo pri­ho­dnje le­to pred­sta­vi­li ob­čin­stvu in stro­kov­ni ži­ri­ji. V skraj­nem pri­me­ru bi ta se­zo­na de­jan­sko lah­ko osta­la ne­o­vre­dno­te­na v kon­te­kstu fe­sti­val­skih na­grad, hkra­ti pa je tre­ba spo­mni­ti, da je že uvr­sti­tev v tek­mo­val­ni pro­gram iz­je­mno pri­zna­nje.

Če se bo­do pro­du­cen­ti iz­bra­nih gle­da­li­ških pred­stav stri­nja­li in bo­do nji­ho­ve pred­sta­ve ži­ve, jih bo­mo pri­ho­dnje le­to pred­sta­vi­li ob­čin­stvu in stro­kov­ni ži­ri­ji. V skraj­nem pri­me­ru bi ta se­zo­na lah­ko osta­la ne­o­vre­dno­te­na v kon­te­kstu fe­sti­val­skih na­grad, si­cer pa je že uvr­sti­tev v tek­mo­val­ni pro­gram iz­je­mno pri­zna­nje.

Pan­de­mi­ja ni pre­ki­ni­la zgolj le­to­šnje­ga fe­sti­va­la, tem­več ogro­ža tu­di iz­ved­bo pri­ho­dnje­ga, saj bo – kot ka­že – gle­da­li­ška pro­duk­ci­ja okr­nje­na ali ce­lo one­mo­go­če­na. Ni­sem ta­ko čr­no­gled, pre­pri­čan sem, da bo ve­lik del gle­da­li­ške se­zo­ne iz­ve­den. Gle­da­li­šča se bo­do pri­la­go­di­la no­vim raz­me­ram in se že pri­la­ga­ja­jo, va­je lah­ko po­te­ka­jo tu­di v ča­su usta­vi­tve jav­ne­ga de­lo­va­nja, učin­ko­vi­to ce­pi­vo pa je, upam, bli­zu. Tu­di ta epi­de­mi­ja se bo kon­ča­la, mor­da je pred na­mi ob­do­bje epi­de­mij­skih va­lov in pre­ki­nje­ne­ga de­lo­va­nja. Zla­sti je se­ve­da po­memb­no, da ohra­ni­mo ustvar­jal­ne po­ten­ci­a­le in zmo­žno­sti gle­da­li­ške pro­duk­ci­je, tu­di z raz­lič­ni­mi pod­por­ni­mi ukre­pi. Si­cer ima­mo zdaj tu­di je­dr­ni del na­sle­dnje­ga fe­sti­va­la za pri­mer okr­nje­ne se­zo­ne, ta­ko da ne bo ta­ko uso­dno od­vi­sen od to­kra­tne, bo pa mor­da zdru­že­val dalj­še ob­do­bje iz­bo­ra, kot je to obi­čaj­no, da bi za­ne­slji­vo pri­plu­li v za­ne­slji­vej­še po­ste­pi­de­mij­ske ča­se. Obe­nem sem op­ti­mi­sti­čen, pre­pri­čan sem, da bo­mo v pri­ha­ja­jo­či se­zo­ni vi­de­li si­jaj­ne pred­sta­ve in odli­čen fe­sti­val.

Bi bi­la od­lo­či­tev gle­da­li­ških hiš, da ra­di­kal­no zmanj­ša­jo šte­vi­lo pre­mi­er v se­zo­ni 2020/21, smi­sel­na?

Go­to­vo je to ena od mo­žnih in smi­sel­nih re­ši­tev. Ome­ji­tve šte­vi­la gle­dal­cev bo­do ve­lja­le še ne­kaj ča­sa, to zah­te­va od gle­da­lišč zna­tno več po­no­vi­tev in dru­gač­no no­tra­njo or­ga­ni­za­ci­jo de­la, še po­se­bej iz­ra­zi­to je to pri re­per­to­ar­nih gle­da­li­ščih. Ne­ka­te­ri se že od­lo­ča­jo za manj­še za­sed­be in al­ter­na­ci­je pri za­sed­bah, ob­sta­ja­jo raz­lič­ni pri­sto­pi.

Slo­ven­sko gle­da­li­šče je ob vseh po­le­mi­kah in kri­tič­nih raz­pra­vah ven­dar­le iz­re­dno ro­bu­stno, za raz­li­ko od dru­gih ume­tno­stnih zvr­sti je tu­di ze­lo so­li­dno in­sti­tu­ci­o­nal­no or­ga­ni­zi­ra­no, za­to lah­ko pre­ži­vi eno se­zo­no bolj ali manj in­tak­tno, če­prav bo­do ustvar­jal­ne fru­stra­ci­je ve­li­ke. Za ne­in­sti­tu­ci­o­nal­no gle­da­li­ško pro­duk­ci­jo in vse dru­ge ume­tno­stne zvr­sti je po­lo­žaj naj­brž ve­li­ko bolj ne­go­tov. Dr­ži. In­sti­tu­ci­o­nal­ni del slo­ven­ske­ga gle­da­li­ške­ga sis­te­ma je pri­mer­jal­no gle­da­no sta­bil­no po­zi­ci­o­ni­ran, tu­di v ča­su usta­vi­tve smo pre­je­ma­li sred­stva za de­lo­va­nje, za stro­ške de­la in pro­gram. To je iz­je­mno po­memb­no in omo­go­ča dol­go­roč­no sta­bil­nost, na­čr­to­va­nje in ob­stoj. Se­ve­da osta­ja ve­li­ko iz­zi­vov in go­to­vo je že čas tu­di za po­so­do­bi­tev sis­te­ma, ki je že de­se­tle­tja bolj ali manj ne­spre­me­njen, prav­za­prav sis­tem­ska ure­di­tev iz­vi­ra iz za­čet­ka de­vet­de­se­tih let. Pre­cej bolj ne­go­to­ve in fru­stri­ra­jo­če so te oko­li­šči­ne za ne­od­vi­sne pro­du­cen­te in sa­mo­stoj­ne ustvar­jal­ce, ki se že vr­sto let spo­pri­je­ma­jo s šte­vil­ni­mi te­ža­va­mi. V Slo­ve­ni­ji ima­mo raz­ve­jen gle­da­li­ški eko­si­s­tem, ki je do ne­ke me­re po­ve­zan in omo­go­ča do­lo­če­no me­ro pre­toč­no­sti ustvar­jal­cev med jav­nim in ne­od­vi­snim sek­tor­jem. Z raz­lič­ni­mi ukre­pi na rav­ni dr­ža­ve in lo­kal­nih sku­pno­sti je tre­ba omo­go­či­ti kon­ti­nu­i­te­to in po­ten­ci­al za ka­ko­vo­stno ra­ven de­lo­va­nja obeh se­gmen­tov tu­di v ča­su epi­de­mi­je in usta­vi­tve gle­da­lišč, s tem se ohra­nja­ta bo­ga­stvo in po­ten­ci­al gle­da­li­ške sce­ne. Smi­sel­no je, da sta ob­seg in učin­ko­vi­tost ukre­pov ta­kšna, da omo­go­či­ta sta­bil­no de­lo­va­nje tu­di ne­od­vi­sne­mu se­gmen­tu gle­da­li­ške­ga sis­te­ma. Ob ek­si­stenč­nih vpra­ša­njih mor­da po­za­blja­mo na še en po­mem­ben vi­dik – ustvar­jal­ci v in­sti­tu­ci­jah in na ne­od­vi­sni sce­ni po­tre­bu­je­jo ustvar­jal­no kon­ti­nu­i­te­to.

 ?? Foto Boštjan Lah ?? »Za­ra­di zdra­vstve­nih tve­ganj, okužb v ne­ka­te­rih igral­skih an­sam­blih, pre­dlo­ga ko­le­gi­ja di­rek­tor­jev gle­da­lišč in vla­dne od­lo­či­tve o ome­ji­tvi jav­nih pri­re­di­tev nam ni pre­o­sta­lo dru­ge­ga, kot da usta­vi­mo fe­sti­val,« je de­jal ume­tni­ški di­rek­tor FBS Aleš No­vak.
Foto Boštjan Lah »Za­ra­di zdra­vstve­nih tve­ganj, okužb v ne­ka­te­rih igral­skih an­sam­blih, pre­dlo­ga ko­le­gi­ja di­rek­tor­jev gle­da­lišč in vla­dne od­lo­či­tve o ome­ji­tvi jav­nih pri­re­di­tev nam ni pre­o­sta­lo dru­ge­ga, kot da usta­vi­mo fe­sti­val,« je de­jal ume­tni­ški di­rek­tor FBS Aleš No­vak.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia